Sektor za ekonomske, pravne, kadrovske i opšte poslove
Sektor za ekonomske, pravne, opšte i kadrovske poslove je sektor koji ima najveći broj izvršilaca raspoređenih unutar četiri stručne službe, i to: Služba za finansijsko-računovodstvene poslove, Služba za naplatu prihoda (vodne naknade), Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove i Služba za javne nabavke.
Služba za finansijsko-računovodstvene poslove
U ovoj službi se obavljaju svi finansijsko-računovodstveni poslovi: vrše se pripreme za godišnje i trogodišnje planove Agencije; izvršavaju se i provode odluke Upravnog odbora Agencije; vrši se praćenje i kontrola finansijske realizacije Plana i Finansijskog plana; učestvuje se u izradi Izvještaja o poslovanju; Pripremaju se kvartalni i godišnji finansijski izvještaji; organizuje se i planira likvidatura i plaćanje faktura; vrši se priprema i obračun plaća i svih ostalih naknada radnika; pripremaju se polugodišnji i godišnji izvještaji za Federalno ministarstvo finansija; priprema godišnjeg izvještaja FUK-a za Federalno ministarstvo finansija; pripremaju se izvještaji za Federalni zavod za statistiku; priprema svih poreznih prijava za Poreznu upravu; organizuje se i vodi popis (inventura) imovine, obaveza i potraživanja Agencije; vrši se priprema, unos i kontrola u finansijsku i računovodstvenu bazu podataka; vrši se nabavka i izdavanje kancelarijskog materijala i materijala za održavanje higijene...i dr.

Služba za naplatu prihoda (vodnih naknada)
Služba za naplatu prihoda organizuje i izvršava poslove na prikupljanju prihoda sektora voda po osnovu vodnih naknada. Po Zakonu o vodama („Službene novine Federacije BiH“ broj:70/06) osnovi prihod Agencije jesu opća i posebne vodne naknade. Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj: 97/07, 46/09, 79/11 i 88/12), definisano je da Agencija treba da uspostavi operativnu evidenciju o svim obveznicima plaćanja posebnih vodnih naknada. Unutar ove službe, vrši se evidentiranje, praćenje i kontrola obveznika plaćanja posebnih vodnih naknada. Ovlašteni predstavnici Agencije provode i kontrole obveznika plaćanja posebnih vodnih naknada zajedno sa federalnim vodnim inspektorima.

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove
Služba za pravne, kadrovske i opće poslove se bavi izradom općih akata agencije, učestvuje u pripremi zakonskih propisa i podzakonskih akata sektora voda, daje mišljenja i upute oko provođenja zakonskih i drugih propisa, vodi poslove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i drugih tijela Agencije (priprema sjednica, izrada zapisnika, potrebnih materijala, odluka i zaključaka, i dr.), vodi poslove kadrovske evidencije radnika i drugim pitanjima radnih odnosa radnika (penziono i zdrastveno osiguranje i dr.), izvršava poslove vezane za zaštitu ljudi i imovine Agencije i imovine date Agenciji na upravljanje i korištenje čiji je vlasnik Federacija BiH, izrađuje pojedinačne akte vezane za pitanja radnih odnosa (rješenja, odluke i dr.), priprema saopćenja za javnost, izrada i priprema časopisa “Voda i mi” evidencije o izrađenoj projektnoj dokumentaciji i biblioteci, kopiranje, slaganje i uvezivanje materijala, poslovi prijema i otpremanja pošte, vođenje knjige protokola i knjiga raspoređivanja signirane pošte po sektorima, vodi arhivsku građu Agencije, izvšava kurirske poslove dostavljanja brze pošte i dokumentacije institucijama u mjestu rada Agencije, izvšava poslove portirske službe Agencije, izvršava poslove čišćenja i održavanje službenih prostorija Agencije.

Služba za javne nabavke
Služba za javne nabavke se bavi koordinacijom izrade godišnjeg plana javnih nabavki, provođenjem postupaka javnih nabavki, učestvuje u pripremi izradi tenderskih dokumentacija, učestvuje u pripremi i izradi ugovora o javnim nabavkama Agencije, koordinira aktivnosti različitih sektora prilikom provođenja postupaka javnih nabavki, koordinira komunikaciju u postupku javne nabavke između službe za javne nabavke i sektora koji je pokrenuo javnu nabavku, vrši arhiviranje dokumentacije vezane za postupke javnih nabavki u skladu sa pozitivnim pravilima o arhiviranju u FBiH, vodi evidenciju postupaka javnih nabavki, obavlja komunikaciju sa dobavljačima/ponuđačima vezano za postupke javnih nabavki, učestvuje u radu komisija za javne nabavke, izrađuje akte vezane za postupke javnih nabavki, izrađuje izjašnjenja po žalbama u postupcima j.n.
Finansije, pravni i opšti poslovi
Sektor za finansijsko-računovodstvene, pravne, kadrovske i opšte poslove
Vodne naknade
Odjeljenje za praćenje i upravljanje posebnim vodnim naknadama.
Javne nabavke
Odjeljenje za upravljanje procesom javnih nabavki za potrebe Agencije
Kontakt
informacije
Sektor za upravljanje vodama
Odjeljenje za informacioni sistem voda
Aida Salahović
rukovodilac Sektora za ekonomske, pravne, kadrovske i opšte poslove
salahovic@voda.ba
033/726-448
Aktuelno
06.10.2020.
Regulacija korita Tinje i Spreče u Tuzlanskom kantonu
Na sastanku s predstavnicima Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo TK...
29.09.2020.
Predstavnici AVP SAVA u posjeti Srednjobosanskom kantonu
S čelnicima lokalnih zajednica razgovarano je o projektima čija je realizacija u toku, ali i novim...
09.08.2020.
Delić: Osiguran milion KM za uređenje korita rijeke Spreče
Agencija za vodno područje rijeke Save izmjenom i dopunom ovogodišnjeg ...
20.02.2019.
Potpisani ugovori za radove na Drini u Goraždu
Dana 20.februara 2019. godine u prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede...