Sektor za realizaciju projekata
Sektor za realizaciju projekata je organizaciona jedinica u okviru "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo čiji su zadaci preventivne aktivnosti odbrane od poplava na površinskim vodama I kategorije prema značaju za upravljanje vodama. Poplave su ekstremni događaji koji utiču na stanovništvo, društvene, privredne i ekološke sisteme.
Problem poplava aktualiziran je nakon nekoliko velikih poplava, posebno u BiH nakon onih u maju 2014, koje su se dogodile nakon kontinuiranih višednevnih padavina. Uzroci poplava su brojni, a generalno, poplave i prateće štete izazivaju prirodne pojave i vještački – ljudski utjecaji, posebno urbanizacija i pritisci koje izaziva stanovništvo svojim aktivnostima. Aktuelne klimatske promjene upravo se najviše manifestuju povećanom učestalošću i veličinom poplava i suša. Na području Federacije Bosne i Hercegovine je identifikovano ukupno 395 vodotoka sa slivnom površinom većom od 10 km2. Identifikovani vodotoci su razvrstani prema veličini slivnog područja i to na slijedeći način :

Površina (km2) Broj vodotoka
> 4.0006
1.000 – 4.0005
100 – 1.000 54
30 – 100 112
10 – 30 218
UKUPNO395


Svi vodotoci su prema Zakonu o vodama Federacije BiH (ZoV) podijeljeni na vodotoke I i II kategorije, pri čemu nadležnost nad vodotocima I kategorije ima Agencija, a nadležnost nad vodotocima II kategorije kantonalna ministarstva nadležna za vode. Prema članu 5. ZoV-a vodotoci I kategorije su: Sava, Una, Unac, Sana, Vrbas, Pliva, Bosna, Krivaja, Usora, Spreča nizvodno od ušća Jale, Željeznica, Tinja, Drina, Sanica i Klokot. Osim nabrojanih vodotoka u I kategoriju spadaju i akumulacije: Hazna, Vidara, Jajce I, Jajce II i Župica.

U narednim tabelama dati su osnovni podaci za vodotoke I kategorije i dužine vodotoka po kantonima:

Red. broj Vodotok Dužina u FBiH (km) Površina sliva (km2)
1.Sava100,58504,07
2.Una122,188.142,87
3.Unac71,79660,93
4.Sana56,644.113,82
5.Sanica20,25252,03
6.Klokot4,4593,56
7.Vrbas117,796.273,82
8.Pliva8,901.325,70
9.Bosna212,8810.729,43
10.Spreča (nizvodno od ušća Jale)115,881.948,43
11.Tinja57,51855,69
12.Krivaja70,781.494,51
13.Usora19,58846,27
14.Željeznica21,67478,36
15.Drina27,187.035,66
 UKUPNO1.014,3644.755,15

Kanton Vodotoci Dužina (km) %
SarajevskiBosna i Željeznica57,415,50
TuzlanskiSpreča i Tinja173,3917,12
SrednjobosanskiVrbas i Pliva126,6812,51
Zeničko-DobojskiBosna, Krivaja i Usora255,8125,26
Unsko-SanskiUna, Sana, Sanica, Unac i Klokot215,4521,28
Bosansko-PodrinjskiDrina27,182,68
LivanjskiUnac57,865,71
PosavskiSava100,589,93
 UKUPNO1.014,36100,00

Sektor za realizaciju projekata se između ostalog bavi pripremom podloga za donošenje odluka o realizaciji projekata, praćenjem realizacije radova i usluga, organizuje i učestvuje u provođenju procedura javnih nabavki, učestvuje u radu komisija za tehnički prijem i primopredaju izvedenih radova. Osnova za odabir prioritetnih projekata, u cilju preventivnih aktivnosti i radova na odbrani od poplava u 2018. godini na vodotocima prve kategorije prema značaju za upravljanje vodama su dokumenti:
- Zakon o vodama Federacije BiH,
- Strategija upravljanja vodama Federacije BiH 2010.-2022.,
- Akcioni planu zaštite od poplava i upravljanja rijekama u BiH za period 2014.-2017. (koji je zbog značaja i postignutih rezultata produžen do 2021.),
- Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH 2016.-2021.,
- Okvirni plan i finansijski plan Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo za period 2018.-2020. godine,
- Trogodišnji plana Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za period 2017.-2019.,
- Plan rada Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Sektor za vode) za 2019.,
- Glavni preventivni plan odbrane od poplava,
- Procjena sadašnjeg stanja nivoa zaštite od poplava u Federaciji BiH i izrada programa poboljšanja,
- zahtjevi pristigli od strane općina i kantona koji se nalaze na vodotocima I kategorije u Federaciji BiH sa sliv Save.

U okviru navedene strateške dokumentacije izvršeno je i rangiranje područja po prioritetu zaštite od poplava, na ukupno 25 područja na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Rangiranje područja izvršeno je prema internoj stopi rentabiliteta dobivenoj na osnovu investicione vrijednosti projekata, godišnjih troškova i prosječne koristi od realizovanog projekta. Prema ovoj dokumentaciji, područja koja su prioritetna u smislu implementacije projekata zaštite od voda, su: Sava (od Šamca do Svilaja i od Domaljevca do Vučilovca), Bosna (Sarajevsko polje), Una (Bosanska Krupa i Bosanska Otoka, Bihać od Ripča do Pokoja i Kulen Vakuf), Vrbas (Donji i Gornji Vakuf), Drina (Goražde), Usora (u Federaciji BiH), Tinja (Srebrenik), Sana (Sanski Most), Spreča (od Lukavca do Brijesnice), itd.
Plan Agencije
Projekti iz plana i finansijskog
plana Agencije
Budžet FBiH
Projekti iz budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine
Druga sredstva
Projekti finansirani od strane međunarodnih institucija (EIB, EU, EBRD, KFSRD, WB,...)
Kontakt
informacije
Sektor za upravljanje vodama
Odjeljenje za informacioni sistem voda
Mirza Bezdrob
rukovodilac Sektora za realizaciju projekata
mirza@voda.ba
033/726-401
Aktuelno
04.06.2021.
Prognozni model za sliv rijeke Bosne
Projekat „Tehnička pomoć kod uspostave sistema za hidrološko prognoziranje poplava na slivu rijeke Save“ (faza 1: rijeka Bosn ...
03.03.2021.
Višemilionska ulaganja u uređenje i regulaciju rijeka u Tuzlanskom kan ...
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je u Planu i Finansijskom planu za 2021. godinu predvidjela regulaciju i uređ ...
24.02.2021.
Realizacija projekata Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo ...
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je za preventivne aktivnosti i radove na odbrani od poplava na površinskim vo ...
03.12.2020.
Regulacija korita rijeke Bosne u Novom Gradu
I u ovoj godini nastavljena je realizacija projekta „Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju“.
30.11.2020.
Izvršena primopredaja radova u Visokom
Primopredajom radova ozvaničeno je uređenje korita na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom.
26.11.2020.
Uređenje korita Bosne u Zenici
Uređenje korita Bosne i njena regulacija u Zenici, projekat je koji Agencija za vodno područje rijeke Save, uz podršku Grada ...
07.10.2020.
Uređeno korito na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom
Završeno je uređenje korita na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom. Radovi su izvođeni u fazama...
30.09.2020.
Nastavlja se uređenje korita Bosne u Ilijašu
Od 2014. do 2019. godine AVP Sava je za ove namjene izdvojila više od milion i 200 hiljada...
14.09.2020.
Završeni radovi u Svrakama
Završeno je uređenje korita lijeve obale Bosne u naselju Svrake u Općini Vogošća.