Sektor Laboratorija za vode
Zbog potreba organiziranog ispitivanja svih vodnih resursa na području Federacije Bosne i Hercegovine u slivu rijeke Save J.P. za „Vodno područje slivova rijeke Save“, a po zahtjevu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, je u 2005. godini pristupilo obnovi svoje laboratorije, koja je do 1992. godine radila u krugu sarajevskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama.
Prostori laboratorije su 2006. godine opremljeni sredstvima iz plana Agencije, a veći dio opreme je doniran od strane Evropske Unije, po programu Cards 2003. Od 2007. godine Laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save je u potpunosti preuzela ispitivanje kvaliteta površinskih voda na području za koje je Agencija nadležna.

Laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save ima tri odjeljenja:
• Odjeljenje za hemiju
• Odjeljenje za biologiju
• Odjeljenje za uzorkovanje i otpadne vode

Opis djelatnosti
• obavlja sve poslove iz članova 6. i 7. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti („Službene novine Federacije BiH“, broj 14/10, 1/13 i 26/14, 23/17, 15/17, 23/17, 41/20 )
• izvodi ili organizuje analize svih vrsta ispitivanja i ocjenjivanja voda
• prati kvalitet površinskih i podzemnih voda (monitoring) na svim lokalnim, državnim i međudržavnim vodotocima u skladu s važećim propisima i bilateralnim dogovorima i ugovorima, obrađuje i daje tumačenje rezultata analitičkih ispitivanja uključujući i ona u okviru međunarodne saradnje.
• priprema jednom godišnje izvještaj o stanju kvaliteta voda,
• sudjeluje u radu komisija za zaštitu kvaliteta voda,
• sudjeluje u davanju prijedloga, tumačenja i pripremi propisa koji se odnose na zaštitu kvaliteta vode,
• sudjeluje u aktivnostima vezanim za intervencije u slučaju incidentnih zagađenja u skladu sa Operativnim planom mjera AVP Sava u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja i Federalnim operativnim planom za incidentna zagađenja III stepena ugroženosti,
• vrši kontrolna ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda pojedinih zagađivača direktnim mjerenjem izraženog preko ekvivalentnog broja stanovnika (EBS)

Laboratorija Agencije za vodno područje rijeke Save raspolaže sa opremom za uzorkovanje, terenska mjerenja i savremenom opremom za laboratorijske analize uzoraka vode. Mjerna oprema podliježe stalnim provjerama i kalibracijama, prema propisanom programu i planu održavanja prema BAS EN ISO/IEC 17025.

Laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save je akreditirana prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025 od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine. Obimom akreditacije su obuhvaćena fizičko-hemijska ispitivanja, biološka ispitivanja i uzorkovanje vode.

Na ovaj način je omogućeno da rezultati koje daje Agencija za vodno područje rijeke Save su priznati svugdje u svijetu bez naknadnog preispitivanja, što je od ogromnog strateškog značaja u konačnici i za samu državu BiH jer podaci AVP Sava, odnosno rezultati monitoringa/analiza fizičko-hemijskih, hemijskih i bioloških parametara kvaliteta voda se koriste na nacionalnom i međunarodnom nivou za pripremu pojedinih projekata, izvještaja, planova upravljanja (Dunav i Sava). Podaci se uredno dostavljaju i međunarodnim komisijama (Savska, ICPDR).

Detaljan skoup akreditacije:http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Spisak-akreditiranih-tijela.pdf

Ovlaštenja
Laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save je ovlaštena rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. UP–I–07-21/2-895/20 od 22.07.2020. godine da može vršiti ispitivanja:
• sastava i kvaliteta površinskih voda,
• sastava i kvaliteta otpadnih voda iz sistema javne odvodnje,
• tehnoloških voda i procjednih voda deponija,
• sastava i kvaliteta sedimenta u površinskim vodama,
• bioloških i mikrobioloških karakteristika površinskih voda,
• ekotoksikoloških svojstava otpadnih voda iz sistema javne odvodnje i tehnoloških otpadnih voda, ekotoksikoloških svojstava hemijskih materija i njihovih smjesa koji nakon upotrebe dospjevaju u vode.

Rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. UP–I–07-21/2-1219/20 od 12.08.2020. godine Laboratorija za vode Agencije je ovlaštena da može vršiti kontrolna ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda pojedinih zagađivača direktnim mjerenjem.
Hemija
Odjeljenje za hemijsku analizu vode na vodotocima u slivu rijeke Save
Otpadne vode
Odjeljenje za uzorkovanje otpadne vode na vodotocima u slivu rijeke Save
Biologija
Odjeljenje za biološku analizu vode na vodotocima u slivu rijeke Save
Kontakt
informacije
Sektor za upravljanje vodama
Odjeljenje za informacioni sistem voda
Nezafeta Sejdić
rukovodilac Sektora laboratorija za vode
nezafeta@voda.ba
033/590-863
Aktuelno
19.11.2020.
Monitoring površinskih voda
Jedna od aktivnosti AVP Sava je organizovanje monitoringa površinskih i podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u Feder ...
31.07.2020.
Agencija za vodno područje rijeke Save dio programa STEP
Upoznati tržište rada u Bosni i Hercegovini te steći radno iskustvo - cilj je programa STEP
15.08.2018.
Izvještaj o incidentnom zagađenju GIKIL
Dana 03.08.2018. godine oko 16:00 h došlo do incidentnog ispuštanja onečišćene tekućine...
09.05.2018.
Izvještaj o incidentnom zagađenju SISECAM
Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo obavještena je o pojavi...
23.12.2013.
Zaštita voda - Kontrola i procjena kvaliteta
Osiguranje kvaliteta je konačan program za rad u laboratoriji kojim se specificiraju mjere ...
Google maps lokacija