Sektor za ekonomske i pravne poslove

Sektor za ekonomske i pravne poslove je sektor koji ima najveći broj izvršilaca raspoređenih unutar četiri stručne službe, i to: Služba za finansijsko-računovodstvene poslove, Služba za naplatu prihoda (vodne naknade), Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove i Služba za javne nabavke.

Služba za finansijsko-računovodstvene poslove

U ovoj službi se obavljaju svi finansijsko-računovodstveni poslovi: vrše se pripreme za godišnje i trogodišnje planove Agencije; izvršavaju se i provode odluke Upravnog odbora Agencije; vrši se praćenje i kontrola finansijske realizacije Plana i Finansijskog plana; učestvuje se u izradi Izvještaja o poslovanju; Pripremaju se kvartalni i godišnji finansijski izvještaji; organizuje se i planira likvidatura i plaćanje faktura; vrši se priprema i obračun plaća i svih ostalih naknada radnika; pripremaju se polugodišnji i godišnji izvještaji za Federalno ministarstvo finansija; priprema godišnjeg izvještaja FUK-a za Federalno ministarstvo finansija; pripremaju se izvještaji za Federalni zavod za statistiku; priprema svih poreznih prijava za Poreznu upravu; organizuje se i vodi popis (inventura) imovine, obaveza i potraživanja Agencije; vrši se priprema, unos i kontrola u finansijsku i računovodstvenu bazu podataka; vrši se nabavka i izdavanje kancelarijskog materijala i materijala za održavanje higijene...i dr.

 

Služba za naplatu prihoda (vodnih naknada)

Služba za naplatu prihoda organizuje i izvršava poslove na prikupljanju prihoda sektora voda po osnovu vodnih naknada. Po Zakonu o vodama („Službene novine Federacije BiH“ broj:70/06) osnovi prihod Agencije jesu opća i posebne vodne naknade. Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj: 97/07, 46/09, 79/11 i 88/12), definisano je da Agencija treba da uspostavi operativnu evidenciju o svim obveznicima plaćanja posebnih vodnih naknada. Unutar ove službe, vrši se evidentiranje, praćenje i kontrola obveznika plaćanja posebnih vodnih naknada. Ovlašteni predstavnici Agencije provode i kontrole obveznika plaćanja posebnih vodnih naknada zajedno sa federalnim vodnim inspektorima.

 

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove se bavi izradom općih akata agencije, učestvuje u pripremi zakonskih propisa i podzakonskih akata sektora voda, daje mišljenja i upute oko provođenja zakonskih i drugih propisa, vodi poslove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i drugih tijela Agencije (priprema sjednica, izrada zapisnika, potrebnih materijala, odluka i zaključaka, i dr.), vodi poslove kadrovske evidencije radnika i drugim pitanjima radnih odnosa radnika (penziono i zdrastveno osiguranje i dr.), izvršava poslove vezane za zaštitu ljudi i imovine Agencije i imovine date Agenciji na upravljanje i korištenje čiji je vlasnik Federacija BiH, izrađuje pojedinačne akte vezane za pitanja radnih odnosa (rješenja, odluke i dr.), priprema saopćenja za javnost, izrada i priprema časopisa “Voda i mi” evidencije o izrađenoj projektnoj dokumentaciji i biblioteci, kopiranje, slaganje i uvezivanje materijala, poslovi prijema i otpremanja pošte, vođenje knjige protokola i knjiga raspoređivanja signirane pošte po sektorima, vodi arhivsku građu Agencije, izvšava kurirske poslove dostavljanja brze pošte i dokumentacije institucijama u mjestu rada Agencije, izvšava poslove portirske službe Agencije, izvršava poslove čišćenja i održavanje službenih prostorija Agencije.

 

Služba za javne nabavke

Služba za javne nabavke se bavi koordinacijom izrade godišnjeg plana javnih nabavki, provođenjem postupaka javnih nabavki, učestvuje u pripremi izradi tenderskih dokumentacija, učestvuje u pripremi i izradi ugovora o javnim nabavkama Agencije, koordinira aktivnosti različitih sektora prilikom provođenja postupaka javnih nabavki, koordinira komunikaciju u postupku javne nabavke između službe za javne nabavke i sektora koji je pokrenuo javnu nabavku, vrši arhiviranje dokumentacije vezane za postupke javnih nabavki u skladu sa pozitivnim pravilima o arhiviranju u FBiH, vodi evidenciju postupaka javnih nabavki, obavlja komunikaciju sa dobavljačima/ponuđačima vezano za postupke javnih nabavki, učestvuje u radu komisija za javne nabavke, izrađuje akte vezane za postupke javnih nabavki, izrađuje izjašnjenja po žalbama u postupcima j.n.