Direktor


Kabinet direktora
Sejad Delić, dipl.inž.


Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
Direktor
Sejad Delić, dipl.inž.
Kabinet direktora
Kabinet direktora organizuje i koordinira poslove i procese na nivou Agencije, između različitih organizacionih jedinica (sektora), kao i između Agencije i drugih državnih, entitetskih i tijela lokalne samouprave.
U svom radu kabinet pruža stručno-tehničku pomoć u radu direktora, rukovodi radom područnih ureda Agencije i koordinira njihov rad, učestvuje u poslovima i zadacima za ispunjavanje obaveza po osnovu međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, učestvuje u realizaciji strateških i planskih dokumenata i aktivnosti
Kontakt 
informacije
Kabinet direktora
Salih Krnjić
Stručni Savjetnik za tehničke poslove
krnjic@voda.ba
033/726-441
Nerka Avdović
Tehnički sekretar
avdovic@voda.ba
033/726-400
Aktuelno
25.05.2022.
Regulacija korita Spreče u Lukavcu
Uređenje korita rijeke Spreče na području Lukavca je višegodišnji projekat Agencije za vodno područje rijeke Save i provodi s ...
29.04.2022.
Počela sanacija parapetnog zida Grebnice – Bazik
Počela je sanacija parapetnog zida na potezu Grebnice - Bazik u srednjoj Posavini. Ovaj zaštitni vodni objekat trenutno je n ...
15.04.2022.
Zaštita od štetnog djelovanja velikih voda u Kantonu Sarajevo
Agencija za vodno područje rijeke Save organizirala je prezentaciju dva projektna rješenja čiji je cilj rješavanje problema z ...
12.04.2022.
Sufinansiranje uređenja korita Spreče
Od 2010. godine do danas, u više faza uređivano je korito Spreče na području općine Lukavac.
25.03.2022.
Monitoring podzemnih voda
Od 2017. godine i početka uspostave monitoringa podzemnih voda - MPV (u akviferima intergranularnog tipa - vodnim tijelima me ...
22.03.2022.
Delić: Od ekološke osviještenosti zavisi kakvu ćemo vodu piti u budućn ...
Od nas samih i od ekološke osviještenosti svakog čovjeka zavisi kakvu ćemo vodu piti u budućnosti - izjavio je direktor Agenc ...
22.03.2022.
Saopćenje povodom Svjetskog dana voda
Povodom Svjetskog dana voda 22. marta/ožujka, kao institucije zadužene za upravljanje vodama u Federaciji BiH, Agencija za vo ...
09.03.2022.
Uređenje desne obale rijeke Bosne nizvodno od izvedene regulacije u op ...
Uređenje obala rijeke Bosne u urbanom dijelu općine Zavidovići višegodišnji je projekat Agencije za vodno područje rijeke Sav ...
18.02.2022.
Međunarodne finansijske institucije ulažu u uređenje vodotoka u BiH
„Povećanje ulaganja u smanjenje rizika od poplava u Bosni i Hercegovini“ naziv je šestogodišnjeg projekta vrijednog 72 milion ...