Zakonski
okvir
Agencija za vodno područje rijeke Save provodi niz aktivnosti u vezi sa upravljanjem vodnim resursima, sprječavanjem poplava, izgradnjom vodozaštitnih objekata i drugim poslovima u vezi sa njenom djelatnošću. Na ovom linku nalaze se informacije o javnim nabavkama, planovima i rezultatima provedenih postupaka.
Zakonski okvir
Agencija za vodno područje rijeke Save provodi niz aktivnosti u vezi sa upravljanjem vodnim resursima, sprječavanjem poplava, izgradnjom vodozaštitnih objekata i drugim poslovima u vezi sa njenom djelatnošću. Na ovom linku nalaze se informacije o javnim nabavkama, planovima i rezultatima provedenih postupaka.
Zakoni
Pregled relevantnih zakona koji određuju
zakonski okvir u kojem djeluje Agencija
Zakoni
Pravilnici
Pravilnici kojima se dodatno uređuje djelovanje i rad
Agencije za vodno područje rijeke Save
Pravilnici
Odluke
Unutrašnje i vanjske odluke kojima se
utiče na rad Agencije
Odluke
Uredbe
Uredbe i uredbe sa zakonskom snagom
koje pokrivaju aktivnosti Agencije
Uredbe
EU zakonodavstvo
Dokumenti koji slijede vezani su uz zakonodavni okvir Evropske Unije i kao
takvi imaju poseban značaj za BiH i oblast koju pokriva Agencija.
EU Propisi