Monitoring površinskih voda

Jedna od aktivnosti AVP Sava je organizovanje monitoringa površinskih i podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. Monitoringom su obuhvaćeni podslivovi Bosne, Une sa Glinom i Koranom, Vrbasa, Drine i neposredni sliv rijeke Save.

Prema Planu i programu za 2020. godinu, Sektor laboratorije za vode AVP Sava, provodi monitoring na 59 vodnih tijela (56 vodotoka), odnosno 61 mjernom mjestu površinskih i 3 vodna tijela, odnosno 11 mjernih mjesta podzemnih voda. Zbog čestih incidentnih zagađenja, poseban je nadzor rijeke Spreče. Monitoring na vodnom tijelu BA_BOS_SPR_1C provodi se godinama, ali zbog učestalih prijava o incidentnim zagađenjima, operativni monitoring vrši se mjesečno i tokom ove godine. 

Rezultati monitoringa se koriste na nacionalnom i međunarodnom nivou, za pripremu pojedinih projekata, izvještaja, planova upravljanja (Dunav i Sava). Podaci se uredno dostavljaju i međunarodnim komisijama (Savska, ICPDR).


Bitno je zadržati dobar status vodnih tijela. Cilj je ona vodna tijela koja su u lošem dovesti u željeno stanje, odnosno ostvariti dobar status voda. Za ocjenu stanja voda koriste se brojni parametri, fizičko - hemijski, biološki i mikrobiološki. U laboratriji ispitujemo više od 80 različitih parametara. Na osnovu rezultata pravi se godišnji izvještaj o stanju voda na vodnom području rijeke Save u FBiH - kaže rukovoditeljica Sektora laboratorije za vode AVP Sava Nezafeta Sejdić.

Podsliv rijeke Bosne ima najlošiji kvalitet voda. Kao glavni izvor zagađenja Sejdić navodi urbane otpadne vode koje se bez prethodnog tretmana ispuštaju u vodotoke. Problem su i neprečišćene industrijske otpadne vode, njihov uticaj je naročito izražen u tuzlanskom industrijskom bazenu koji negativno utiče na kvalitet rijeke Spreče. Zbog toga je Spreča najzagađeniji vodotok na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. Kad je riječ o hemijskom zagađenju voda na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, jedan od najvećih izvora zagađenja su pojedine industrije (npr.industrija kože, metalna industrija, termoelektrane, hemijska industrija itd.). Za ocjenu hemijskog statusa AVP Sava mjeri 21 prioritetnu supstancu. Do sada je u vodotocima potvrđeno prisustvo sedam takvih supstanci ili njihovih grupa u koncentracijama većim od okolišnih standarda kvaliteta. 

- Supstance kao što su pesticidi, teški metali, policiklični aromatski uglikovodici (PAH) najčešće su detektovane u pojedinim vodnim tijelima u slivu Spreče, rijeci Bosni i na jednom vodnom tijelu na Drini, što je posljedica uticaja specifične industrije i poljoprivrede na ovim područjima. Primjer očuvanja dobrog stanja voda je podsliv rijeke Une, pogotovo gornji tok od Martin Broda do Bosanske Otoke, te srednji dio toka njene glavne pritoke Sane, od Ključa do Sanskog Mosta - ističe Sejdić.
Dodaje da će pred BiH u budućnosti biti postavljen zadatak ispunjenja ciljeva Okvirne direktive o vodama EU, koja je veliki izazov čak i za zemlje Europske Unije. Potrebno je uložiti mnogo sredstava, zajedničkog rada stručnjaka i niza drugih  napora kako bi ostvarenje konačnog cilja - postizanje dobrog ekološkog i hemijskog statusa voda, bilo moguće.