Konsultovanje javnosti

Pravni osnov za zakonsko regulisanje konsultacija i učešća javnosti u procesima odlučivanja u sektoru voda u Federaciji BiH nalazi se, prije svega, u članu 14. i preambuli 46. Okvirne direktive o vodama EU (2000/60/EC), čime se naglašava važnost informisanja i učešća javnosti u pomenutim procesima, naročito u procesima donošenja planova upravljanja vodama.

U Zakonu o vodama Federacije BiH već u članu 2., kojim se reguliše svrha Zakona, u tački 7. decidno piše: "osiguranje učešća javnosti u donošenju odluka koje se odnose na vode", a zatim u članu 3. koji navodi opća načela, između ostalog, piše da se upravljanje vodama zasniva i na načelu učešća javnosti kod donošenja planova upravljanja vodama.

Član 38. ovog Zakona je kompletno posvećen konsultovanju javnosti i njime se određuje način na koji agencije za vode obavještavaju Savjetodavna vijeće za vode, lokalnu zajednicu, pravna i fizička lica o početku pripreme plana upravljanja vodama, te daje informacije o načinu konsultovanja javnosti u procesu donošenja plana upravljanja vodama.

Obzirom da je Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo (Agencija) pripremila Nacrt Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027.) i prateće dokumente, ovaj prostor na web stranici Agencije služiće u narednom periodu za prikupljanje mišljenja, prijedloga, primjedaba, dopuna i dr., kao oblika kosultovanja i uključivanja javnosti u procesu donošenja pomenutog plana.

Stoga pozivamo sve zainteresirane subjekte da svoje komentare, sugestije i prijedloge na ove dokumente dostave Agenciji do 26.08.2021. godine putem web stranice (http://www.voda.ba/konsultovanje-javnosti), e-maila: planupravljanja@voda.ba ili direktno pisanim putem na adresu Agencije (Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo).

Nadamo se i očekujemo da će procedura donošenja Plana upravljanja vodama za vodno područje Save biti uspješno provedena i da ćemo, potom, kroz njegovu implementaciju ostvariti strateške ciljeve održivog upravljanja vodama.

Obrazac za konsultovanje javnosti

Molimo vas iskoristite slijedeći formular i dajte svoje mišljenje, prijedlog, primjedbu, dopunu i dr.

Obrazac za konsultovanje