Završeni radovi u Svrakama

14.09.2020.

Završeno je uređenje korita lijeve obale Bosne u naselju Svrake u Općini Vogošća. Riječ je o dionici nizvodno od mosta u ovom naselju dugoj 150 metara.

Armirano betonski zid izveden je na dijelu te dionice. Obaloutvrda je urađena na principu - kamen u betonu. Ispod kamene naslage je filterski sloj od 20 cm. Trasa vodotoka prati prirodno stanje, dajući mu formu sa estetskog i funkcionalnog aspekta. Za ove namjene Agencija za vodno područje rijeke Save izdvojila je više od 246 hiljada maraka. Ranije je uređeno 350 metara lijeve obale ove rijeke prve kategorije i 50 metara korita ušća Ljubine u Bosnu. Radovi su koštali oko 600 hiljada maraka.