Vlada FBiH: Donesen Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024 – 2029)

Odlukom koju je predložilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada FBiH donijela je Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH.

Priprema Plana je u nadležnosti Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo. Izrađen je u okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizicima od poplava za Bosnu i Hercegovinu“ - implementiranog uz pomoć Delegacije Evropske unije u BiH i finansiranog iz pretpristupnog fonda IPA II EU.

Plan je pripremljen za period 2024-2029. godina. Struktura i sadržaj usklađeni su sa Zakonom o vodama FBiH („Službene novine FBiH“, br. 70/06) i Uredbom o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda („Službene novine FBiH“, br. 26/09). Uredba je usklađena s EU Direktivom o procjeni i upravljanju rizicima od poplava.  

Svrha Plana je uspostavljanje odgovarajućih ciljeva za upravljanje rizicima od poplava za područja utvrđena na osnovu preliminarne procjene poplavnog rizika, s fokusom na smanjivanje eventualnih štetnih posljedica poplava.

Vlada FBiH je dostavila obavještenje o donesenom Planu Vijeću ministara BiH radi donošenja jedinstvenog Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje u Bosni i Hercegovini, odnosno usvajanja Krovnog izvještaja za upravljanje rizikom od poplava (2024 - 2029) za Bosnu i Hercegovinu. O donošenju Plana, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će obavijestiti Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Također, Agencija za vodno područje rijeke Save ovim putem obavještava organe, institucije, preduzeća, pravna lica i druga tijela uključena u postupku konsultiranja javnosti o donošenju Plana.

Institucije i pravna lica zadužena za izvršenje mjera iz Plana dužni su, na zahtjev Agencije za vodno područje rijeke Save, dostavljati sve podatke i informacije potrebne za izradu dvogodišnjih izvještaja o provođenju mjera upravljanja rizikom od poplava, a o čijoj realizaciji Ministarstvo izvještava Vladu FBiH, a Vlada FBiH - Parlament FBiH .

Svake dvije godine Vlada FBiH će izvještavati Parlament FBiH o provođenju programa mjera.

Plan upravljanja rizikom od poplava je sastavni dio Odluke, a moguće ga je preuzeti kao integralni tekst sa službenih web stranica Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agencije za vodno područje rijeke Save.