Uređeno korito na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom

Završeno je uređenje korita na ušću Fojnice u Bosnu u Visokom. Radovi su izvođeni u fazama, lijeve obale rijeka rađene su od 2012. do 2014. godine, uloženo je 360 hiljada maraka. Od 2017. do 2020.  uređena je desna obala korita Bosne. 

Za te namjene Agencija za vodno područje rijeke Save izdvojila je 750 hiljada maraka. U isto vrijeme, uređeno  je i ušće Fojnice u Bosnu.  – Radove je u dvije faze sa 500 hiljada maraka finansirala AVP Sava, Grad Visoko je uložio 200 hiljada maraka. Ukupna vrijednost ovog projekta je milion i 800 hiljada maraka, Agencija za vodno područje rijeke Save uložila je 1,6 miliona . Grad Visoko je podržao radove sa  200 hiljada maraka - izjavio je rukovodilac  Sektora za realizaciju projekata AVP Sava Mirza Bezdrob.

Bezdrob je pojasnio da je izgrađen betonski zid, visine 1,5 metara. - Na njega se oslanja obloga od betonskih prizmi položenih na tamponski sloj u nagibu 1:2,5  do visine velikih voda stogodišnjeg povratnog perioda.  U  cilju stabilizacije korita postavljeni su pragovi, sve je upotpunjeno šetnicom dužine 400 metara – dodao je Bezdrob.


Uređenje korita i obala na ušću Fojnice u Bosnu trebalo bi da spriječi izlijevanje rijeka, česta plavljenja i velike materijalne štete.

U projekte uređenja korita Bosne u Visokom, Agencija za vodno područje rijeke Save, od 2012. godine do danas , uložila je 2 miliona i 150 hiljada maraka. Planiran je i nastavak regulacije nizvodno od Gradskog mosta. Najavljena je izgradnja obaloutvrde i u naselju Ozrakovići. Otvaranje ponuda planirano je za 19. oktobar. Uređenje korita trebalo bi da spriječi urušavanje lokalne ceste i siguran put djeci do škole.