Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save – WACOM

Implementacija regionalniog projekta “Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save (Water Contingency Management in the Sava River Basin) - WACOM” zvanično je počela u julu 2020. godine.

Odobren je u okviru trećeg poziva Interreg  Dunavskog transnacionalnog programa.  Sufinansiran je iz fondova Evropske unije (EDRF,IPA) , a vrijednost projekta je 1.570.581,00 EUR.  Njegov završetak planiran je za decembar 2022. godine. U projekat su uključeni partneri iz četiri države jugoistočne Evrope kroz koje protiče Sava (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija). Vodeći partner projekta je Univerzitet u Ljubljani. Partneri iz Bosne i Hercegovine su Federalna uprava civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR i Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske. Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo, u navedenom projektu, učestvuje kao pridruženi strateški partner.

Ključni izazov projekta je nedostatak koordiniranog  odgovora na vanredne situacije kod iznenadnog zagađenja i poplava prekograničnih vodotoka u slivu rijeke Save, koje može imati negativan uticaj na ljude, okoliš i korištenje vode.

Cilj projekta je smanjenje okolišnih rizika povezanih sa incidentnim zagađenjima i poplavama, posebno onih sa potencijalnim prekograničnim uticajem, poboljšanom saradnjom i zajednički razvijenim operativnim sistemom za aktiviranje protokola upravljanja akcidentima u slivu rijeke Save. Osim toga, projekat će doprinijeti boljoj transnacionalnoj saradnji na slivu rijeke Save, te omogućiti razvoj mehanizama reagiranja u vanrednim situacijama. Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save sačinjavaju tri protokola:

-Protokol o zaštiti od poplava,
-Protokol o sprečavanju onečišćenja voda izazvanih plovidbom  i
-Protokol o izvanrednim situacijama.

Projekat WACOM će aktivirati navedene protokole,čineći ih operativnim i efikasnim,omogućit će djelotvorniju transnacionalnu spremnost i odgovor u slučaju katastrofa  te poboljšati saradnju između institucija za upravljanje vodama i katastrofama.

Glavni rezultati projekta će biti smanjeni rizici izazvani incidentnim zagađenjem i poplavama transnacionalnih dimenzija i jačanje međusektorske saradnje institucija.