Sistem za prognozu i upozorenje na poplave u slivu rijeke Save

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo intenzivno radi na uspostavi i razvoju prognoznih modela i sistema ranog upozoravanja na poplave, kojima je moguće predvidjeti nivoe voda na mjerodavnim lokalitetima za naredna tri dana.

Aktivnosti se odvijaju u dva pravca. U uspostavi prognoznih modela na nivou BiH uključene su sve institucije nadležne za upravljanje vodama. Razvijeni su i u funkciji prognozni modeli za podsliv Une sa Sanom i podsliv Vrbasa, početkom naredne godine, kroz projekat EU, trebalo bi da bude realiziran i prognozni model za podsliv Bosne. Ovaj prognozni model je u fazi kalibracije i verifikacije. Uz podršku Svjetske banke, polovinom naredne godine, biće uspostavljen i prognozni model za podsliv Drine. Time će biti uspostavljena platforma prognoznih sistema na nivou BiH za vodno područje rijeke Save. Paralelno traju aktivnosti na operativnom radu platforme prognoznih modela na slivu Save. Platforma je usaglašena na regionalnom nivou kroz djelovanje Savske komisije i podršku Svjetske banke, obuhvata Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru. Svi prognozni modeli na nivou sliva rijeke Save su uvezani i omogućavaju razmjenu podataka i izradu prognoza između korisnika iz svih država.

U toku je i izrada karata erozije za Federaciju BiH i Brčko Distrikt, ranije su urađene za RS. Na osnovu urađenih karata, biće moguće analizirati osjetljivost područja na pojavu bujica i djelovati preventivno, jer padavine mogu izazvati značajne erozione procese površinskih slojeva tla te njihovo odlaganje u korito vodotoka.