Sektor za upravljanje vodama

Sektor za upravljanje vodama predstavlja organizacionu jedinicu u okviru "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo u čijem djelovanju se prepliću svi aspekti upravljanja vodama tj. zaštita voda, korištenje voda i zaštita od voda, kao i aktivnosti koje se odnose na Informacioni sistem voda.

Sektor se sastoji od sljedećih organizacionih jedinica: Odjeljenje za zaštitu voda i korištenje voda, Odjeljenje za zaštitu od voda i Odjeljenje za informacioni sistem voda.

Ciljevi upravljanja vodama, prema odredbama Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), su: postizanje dobrog stanja voda, odnosno dobrog ekološkog potencijala površinskih i podzemnih voda, vodnih i za vodu vezanih ekosistema, umanjenje šteta prouzrokovanih raznim štetnim djelovanjem voda, osiguranje potrebnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta za razne namjene i podsticanje održivog korištenja voda, uzimajući u obzir dugoročnu zaštitu raspoloživih izvorišta i njihovog kvaliteta.

U cilju ispunjenja definisanih ciljeva upravljanja vodama osnovne aktivnosti Sektora su:

 • ispunjavanje i realizacija obaveza proisteklih iz Plana upravljanja vodnim područjem,
 • ispunjavanje i realizacija obaveza proisteklih iz Plana upravljanja poplavnim rizicima,
 • redovno praćenje, kontrola i arhiviranje stanja kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda tačkastih zagađivača,
 • evidencija i ažuriranje podataka o količini tereta zagađenja otpadnih voda za sve velike zagađivače,
 • postupanje u slučaju vanrednih i incidentih zagađenja,
 • upravljanje i tekuće održavanje zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Posavskog kantona,
 • organizacija i provođenje mjera po FOP-u koje se odnose na vodno područje rijeke Save u FBiH i skladu s tim provođenje mjera aktivne odbrane od popava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH,
 • obezbjeđenje uslova za neometan rad, praćenje, usavršavanje i korištenje prognoznih modela,
 • hidrološki monitoring površinskih voda kao i monitoring podzemnih voda,
 • određivanje vodnog dobra i upravljanje javnim vodnim dobrom, te provođenje ograničenog korištenja javnog vodnog dobra,
 • razvoj, redovno praćenje, kontrola i prikupljanje podataka u okviru Informacionog sistema voda.