Regulacija korita rijeke Bosne u Novom Gradu

I u ovoj godini nastavljena je realizacija projekta „Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju“. U prethodnom periodu izvedena je dionica od ušća Miljacke do 250 metara uzvodno od ušća Zujevine u Bosnu, ukupne dužine blizu četiri kilometra.

U 2020. godini ugovorena je regulacija korita rijeke Bosne u općini Novi Grad Sarajevo, dionica od petlje Butile do ušća Miljacke, dužine 260,17 metara lijeve obale i 343,90 metara desne obale sa prelaznicom na nizvodnoj strani. Sa uzvodne strane uklapa se u izvedenu regulaciju, gdje je i dio urađen za integriranje u postojeće korito. Na nizvodnoj strani planirana je prelaznica za uklapanje u postojeće korito uz osiguranje krupnim kamenim nabačajem. Na lijevoj obali Bosne, u okviru ove dionice, nalaze se silazna rampa za mehanizaciju i kanal za uvođenje zaobalnih voda. Širina korita u dnu na ovoj dionici iznosi 35 metara. Trapezni profil je kombiniran s nagibima kosina 1:2. Kosine se oblažu do visine od 2,5 metra. Na visini 2,5 metra od dna regulacije s obje strane predviđene su berme širine 5 metara i u poprečnom nagibu prema koritu od 1,0%. Usvojena je obloga prefabrikovanim betonskim heksagonalnim prizmama. Ispod prizmi je šljunčani drenažno-tamponski sloj od 20 cm i tanki geotekstil sa ulogom filtra. Ploče su na betonskom temelju dubine 80 cm, a s gornje strane su „učvršćene“ betonskim vijencem.

Na ovoj dionici su i standardni objekti fiksacioni pragovi, stepenice, silazna rampa za mehanizaciju i propusti. Ugovorena vrijednost ovih radova je 795.599,19 KM.

Zaključno sa novembrom 2020. godine, završeno je 60% ugovorenih radova.