Projekti upravljanja vodama IPA 2016

Sredstvima pretpristupnog fonda IPA 2016, u septembru prošle godine, Delegacija Evropske unije počela je implementaciju dva bitna projekta. Za prvi, izrada karata erozije za Federaciju BiH, dostavljen je početni izvještaj na koji je Agencija za vodno područje rijeke Save već dostavila svoje komentare. Na osnovu ovih karata biće moguće analizirati osjetljivost prostora na pojavu erozionih procesa te djelovati preventivno.

- Sadržavaće i digitalni prikaz u GIS formatu područja izloženih eroziji. Takvi rezultati biće proslijeđeni lokalnim zajednicama smještenim na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH -kaže rukovodilac Sektora upravljanja vodama AVP Sava Almir Prljača. Dodaje da je na taj način moguće spriječiti gradnju na područjima opasnim sa aspekta erozije.

– Pomažemo lokalnim zajednicama da, kroz uključivanje rezultata ovog projekta u planske dokumente, izbjegnu rizična mjesta za gradnju. Karte erozije će periodično biti ažurirane, odnosno pratićemo stanje kako ne bi došlo do dodatnog pogoršanja izazvanog ljudskim aktivnostima – naglašava Prljača.

Projektom izrade karata erozije biće obuhvaćen i Distrikt Brčko, ranije su urađene za RS. Prljača ističe i važnost izrade Plana upravljanja poplavnim rizikom, drugog projekta iz fonda IPA 2016.

- Na bazi zaključaka i preporuka preliminarne procjene rizika od poplava i mapa opasnosti i rizika od poplava, počela je izrada Plana upravljanja poplavnim rizikom i rezultiraće katalogom mjera koji će se primjenjivati na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. Rezultate i preporuke ćemo prezentirati javnosti i očekujemo njihov aktivan angažman kako bi Plan bio što uspješniji – poručuje Prljača. Ističe i da je  neophodna podrška ovakvom dokumentu svih nivoa, od lokalnih preko kantonalnih do državnih, kako ne bi izostali adekvatni rezultati u oblasti upravljanja vodama.