Pristup informacijama
Svaka fizička i pravna osoba ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obvezu da te informacije saopšti. Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom.
Pristup informacijama
Svaka fizička i pravna osoba ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obvezu da te informacije saopšti. Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom.
Zakon o slobodi pristupa
informacijama FBiH
Ovim zakonom uređuje se pristup informacijama u posjedu javnih organa. Odredbe ovoga zakona
tumače se tako da se u najvećoj mjeri i bez odlaganja olakša i potakne saopštavanje informacija pod
kontrolom javnog organa uz najnižu prihvatljivu cijenu.
Zakon
Vodič za pristup
informacijama
Zahtjev za pristup informacijama podnosi se onom javnom
organu za koji podnositelj zahtjeva vjeruje da je nadležan.
Vodič
Obrazac zahtjeva za
pristup informacijama
Popunjeni obrazac zahtjeva za pristup informacijama sa
dugmeta ispod pošaljite na deniza.dzaka@voda.ba
Obrazac
Indeks registar
Ovaj indeks - registar sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom Agencije, odnosno kojima
raspolaže, oblik u kojem su informacije na raspolaganju i mjesto pristupa tim informacijama.
Pogledajte registar