Počeli radovi na nadvišenjima nasipa na rijeci Savi

 

PRES KONFERENCIJA
REKONSTRUKCIJA SAVSKIH ODBRAMBENIH NASIPA

 

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 14. juna 2001. godine preneseno je Agenciji za vodno područje rijeke Save pravo upravljanja i korištenja zaštitnih vodnih objekata u vlasništvu Federacije BiH koji se nalaze na području općina Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje i Gradačac.

Vodni objekti za zaštitu od poplava su:

- 60.000 m odbrambenih nasipa uz rijeku Savu,
- 6.900 m odbrambenih nasipa uz rijeku Bosnu,
- 4 pumpne stanice („Svilaj", „Zorice I i II" i „Tolisa") ukupnog kapaciteta 35 m3/s,
- 4 obodna kanala ukupne dužine 21.217 m,
- 8 obaloutvrda na rijeci Savi ukupne dužine 8.177 m,
- 2 centra odbrane od poplava,
- 7 čuvarskih kuća,
- 2 brane i akumulacije (Hazna i Vidara u Gradačcu),
- Oprema za provođenje odbrane od poplava.

Svi zaštitni vodni objekti se nalaze na području Posavskog kantona izuzev brana i akumulacija koje se nalaze na području Tuzlanskog kantona.

Savski odbrambeni nasipi su projektovani i izgrađeni na zaštitu od voda ranga pojave 1/100 godina (stogodišnje vode). Rekonstrukcijom i izgradnjom nadvišenja od 1,20 m iznad stogodišnjih voda obezbjeđuje se zaštita od velikih voda rijeke Save ranga pojave 1/1000 godina(hiljadugodišnjih voda).

U Odžačkoj Posavini ukupna dužina nasipa je 27,00 km. Od toga 16,6 km nasipa zadovoljava kriterije nadvišenja velikih voda. Potrebno je izvršiti rekonstrukciju i nadvišenje 10,4 km savskih nasipa.

Ukupna dužina bosanskog nasipa je 6,9 km i potrebno je izvršiti nadvišenje čitave dionice.

U Srednjoj Posavini savski odbrambeni nasip je dužine 33,5 km. Od toga 22,3 km nasipa zadovoljava kriterij nadvišenja velikih voda. Potrebno je izvršiti rekonstrukciji i nadvišenje 11,2 km savskih nasipa.

U maju 2014. godine desile su se katastrofalne i do tada nezab ilježene poplave. Poplavne vode su se prelile preko nasipa na dva lokaliteta gdje nije izvršena njegova rekonstrukcija.
Nakon povlačenja vode pristupilo se sanaciji poplavom nastalih oštećenja na objektima odbrane od poplava – interventno su sanirana oštećenja na lokalitetima gdje je uslijed prelijevanja vode preko krune došlo do odnošenja i samog tijela nasipa (lokaliteti Prud i Kopanice), sanirana oštećenja kosina i krune nasipa, izvršena urgentna sanacija crpnih stanica i njihovo putšanje u pogon,... Istovremeno je provedena procedura javne nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača za rekonstrukciju najkritičnijih dionica nasipa: lokalitet Prud, Općina Odžak u Odžačkoj Posavini i Tursinovac, Općina Domaljevac Šamac u Srednjoj Posavini. Agencija je organizovala izradu eksproprijacijskih elaborata i nakon obezbjeđenja sredstava (Plan i Finansijski plan Agencije) u saradnji sa općinama provela eksproprijaciju zemljišta na trasi radova.

Svjetska banka je iz „Projekta hitnog oporavka od poplava" za rekonstrukciju predmetne dvije dionice nasipa, uz poštivanje svojih procedura realizacije projekta, obezbijedila nedostajuća sredstva. Konačno, krajem augusta mjeseca 2015. godine, nakon pribavljanja svih potrebnih dozvola i saglasnosti uključujući i saglasnosti Savske komisije, nadležnih institucija za vode iz Slovenije, Hrvatske i Srbije, potpisani su ugovori sa izvođačima radova. PIU Šumarstva i poljoprivrede pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koji u ime Svjetske banke implementira projekat, izvršio je odabir Nadzornog organa. Time je i počela realizacija rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa na lokalitetima Prud i Tursinovac.
 

Invetitori i Implementatori: Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo
Svjetska Banka
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i Šumarstva /PIU Šumarstva i poljoprivrede
Lokalitet Prud, Općina Odžak
Dužina dionice koja se rekonstruiše:
3000 m
Izvođač radova „ROADING" d.o.o. Gračanica
Ugovorena vrijednost radova: 1.938.290,55 KM
Ugradnja materijala  
- zemljani (glinoviti) materijal (iz lokalnih pozajmišta) 80.000 m3
- šljunkoviti materijal (kruna nasipa) 4.000 m3
- humusni materijal (uređenje kosina nasipa) 14.000 m3
  98.000 m3

 

 

Lokalitet Tursinovac, Općina Domaljevac Šamac  
Dužina dionice koja se rekonstruiše: 3150 m
Izvođač radova: „DEN ALM COMPANY" d.o.o. Lukavac
Ugovorena vrijednost radova: 1.567.054,87 KM
Ugradnja materijala  
- zemljani (glinoviti) materijal (iz lokalnih pozajmišta) 100.000 m3
- šljunkoviti materijal (kruna nasipa) 2.000 m3
- humusni materijal (uređenje kosina nasipa) 14.000 m3
  116.000 m3

 

 

 

Nadzorni organ na oba objekta: „RUDARSKI INSTITUT" d.d. Tuzla
Rok realizacije (za oba objekta): 100 radnih dana

Ukupno materijala na obje dionice će se ugraditi 214.000 m3 materijala od toga:

180.000 m3 - zemljanog materijala (glinoviti)
28.000 m3 - humusni materijal (za kosinu nasipa)
8.000 m3 - šljunkoviti materijal za krunu nasipa

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u toku mjeseca juna ove godine donijela Program sanacije posljedica poplava, erozija i bujica na vodnom području rijeke Save tokom 2014. godine.

Dovođenje svih zaštitnih vodnih objekata u Posavskom kantonu na potreban stepen zaštite od velikih voda – potrebna sredstva za rekonstrukciju i dogradnuu zaštitnih vodnih objekata (nasipa, crpnih stanica, obodnih kanala, zatim za stalne mjere i aktivnosti i hitne i kratkoročne mjere i aktivnosti i dr.) za oba poplavna područja iznosi 65.214.000,00 KM

IZVORI FINANSIRANJA

Sredstva obezbjeđena godišnjim planovima AVS Sava u narednih 5 godina 17.414.000,00 KM
Sredstva obezbjeđena Projektom hitnog oporavka od poplava (FERP) Svjetske banke 3.400.000,00 KM
Sredstva obezbjeđena Akcionim dokumentom DEU u BiH 11.700.000,00 KM
Sredstva predviđena Akcionim planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014-2017 za rekonstrukciju i nadvišenje nasipa (stavka 1.1. Akcionog plana) 12.500.000,00 KM
Sredstva predviđena Akcionim planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014-2017 sanacija, rekonstrukcija i čišćenje kanalske mreže (stavka 1.2. Akcionog plana) 14.200.000,00 KM
Sredstva predviđena Akcionim planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014-2017 sanacija i rekonstrukcija građevinskih objekata pumpnih stanica i prateće hidro-mašinske i elektro opreme (stavka 1.3. Akcionog plana) 6.000.000,00 KM
Ukupno obezbjeđena sredstva 32.514.000,00 KM
Sredstva predviđena Akcionim planom (neobezbjeđena sredstva) 32.700.000,00 KM

Naredna faza radova u Posavini koja je planirana i kroz Akcioni plan je rekonstrukcija četiri dionice savskog odbrambenog nasipa ukupne dužine oko 16 km. Za rekonstrukciju ovih dionica, u saradnji sa općinama, provode se aktivnosti eksproprijacije zemljišta za koje je Agencija obezbijedila sredstva.

Na ovim prostorima će se u narednom peirodu realizovati velike aktivnosti, radovi za koje je Agencija pripremila svu dokumentaciju i putem raznih izvora obezbijedila veliki iznos sredstava. Nedostajuća sredstva kojima bi se sistem odbrane od poplava izgradio na razinu zaštite i od hiljadugodišnjih velikih voda rijeke Save će se morati obezbijediti u relativno kratkom periodu. Agencija ima stručne kapacitete za realizaciju posla, Bosna i Hercegovina sposobnu i odgovarajuću operativu za ovu vrstu radova, a stanovništvo želju da bezbjedno mogu živjeti u branjenim područjima, razvijati poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju i „ostati kod kuće".