Počela sanacija parapetnog zida Grebnice – Bazik

Počela je sanacija parapetnog zida na potezu Grebnice - Bazik u srednjoj Posavini.  Ovaj zaštitni vodni objekat trenutno je najkritičnija tačka za provođenje aktivne odbrane od poplava na tom području jer nema dovoljno zaštitno nadvišenje od 1,2 m iznad nivoa velikih voda Save ranga pojave 1/100, koje je mjerodavno za ovu vrstu objekata. Zbog toga je tokom katastrofalnih poplava u maju 2014. godine i na toj dionici vršena aktivna odbrana od poplava formiranjem privremenog nadvišenja od vreća punjenih pijeskom. Prema projektnoj dokumentaciji, sanacija će biti urađena na 1.350 metara dužine. U odnosu na postojeću visinu, novi zid će imati potrebno mjerodavno zaštitno nadvišenje, a to je u odnosu na trenutno stanje povećanje za 50-70 cm.

Parapetni zid se nalazi uz magistralni put Orašje - Bosanski Šamac. Zbog toga je izvođač radova, u skladu s projektom, postavio signalizaciju i znakove koji omogućavaju neometano odvijanje saobraćaja. Uklonjen je dio kolovozne konstrukcije uz postojeći zid te izvršene ostale pripremne aktivnosti kako bi radovi mogli biti intenzivirani i nesmetano završeni.
Vrijednost građevinskih radova je približno 1.600.000 KM.

U decembru prošle godine, Agencija za vodno područje rijeke Save potpisala je s izvođačem radova Ugovor o sanaciji parapetnog zida na potezu Grebnice – Bazik. Radovi treba da traju najviše 150 radnih dana.