OBAVJEŠTENJE za zakup dijela javnog vodnog dobra za dio k.č. 618/1 K.O. Otoka II u općini Bosanska Krupa uz rijeku Unu

Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo daje sljedeće
 

O B A V J E Š T E N J E


1. Za zemljišnu česticu koja pripada javnom vodnom dobru uz rijeku Unu, označenu kao k.č. 618/1 K.O. Otoka II u općini Bosanska Krupa, upisana u zemljišnoknjižni izvadak broj 1001 K.O. Otoka II, u vlasništvo Federacije BiH, podnesen je zahtjev za ustanovljenje prava na ograničeno korištenje javnog vodnog dobra. Zahtjev se odnosi na dio zemljišne čestice k.č. 618/1 K.O. Otoka II (naziv: Una, način korištenja: Rijeka, Površina: 323 758 m2) u površini od 50 m2, koja bi se koristila u svrhu postavljanja privremenog objekta u periodu od 20 godina.

2. Osobe zainteresovane za ograničeno korištenje javnog vodnog dobra pod uslovima navedenim u tački 1. ovog obavještenja mogu u tu svrhu podnijeti zahtjev.

3. Rok za podnošenje zahtjeva zainteresovanih osoba je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

4. Zahtjevi se dostavljaju "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo na adresi ulica Hamdije Čemerlića broj 39a, 71120 Općina Novo Sarajevo, grad Sarajevo.