Obavještenje za zakup dijela javnog vodnog dobra za dio k.č. 2688/1 K.O. Otoka I i dio k.č. 1944/1 K.O. Ljusina u općini Bosanska Krupa uz rijeku Unu

Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo daje sljedeće

O B A V J E Š T E N J E

1.    Za zemljišne čestice koje pripada javnom vodnom dobru uz rijeku Unu, označene kao k.č. 2688/1 K.O. Otoka I u općini Bosanska Krupa, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 1504 K.O. Otoka I u vlasništvo Federacije BiH i k.č. 1944/1 K.O. Ljusina u općini Bosanska Krupa upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 736 K.O. Ljusina u vlasništvo Federacije BiH, podnesen je zahtjev za ustanovljenje prava na ograničeno korištenje javnog vodnog dobra.
Zahtjev se odnosi na dio zemljišne čestice k.č. 2688/1 K.O. Otoka I (naziv: Una, način korištenja: Rijeka, površina: 57737 m2), u površini od 100 m2 koja bi se koristila u svrhu postavljanja 2 privremena objekta - kampa, te u površini od 244 m2 za potrebe obavljanja sportskih, kulturnih, rekreativnih i turističkih aktivnosti, te za dio zemljišne čestice k.č. 1944/1 K.O. Ljusina (naziv parcele- Rijeka, način korištenja- rijeka, površina- 225761 m2) u površini od 50 m2 koja bi se koristila u svrhu postavljanja privremenog objekta - kampa, te u površini od 113 m2 za potrebe obavljanja sportskih, kulturnih, rekreativnih i turističkih aktivnosti u periodu od 10 godina.
2.    Osobe zainteresovane za ograničeno korištenje javnog vodnog dobra pod uslovima navedenim u tački 1. ovog obavještenja mogu u tu svrhu podnijeti zahtjev.
3.    Rok za podnošenje zahtjeva zainteresovanih osoba je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.
4.    Zahtjevi se dostavljaju "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo na adresi ulica Hamdije Čemerlića broj 39a, 71120 Općina Novo Sarajevo, grad Sarajevo.