OBAVIJEST o početku pripreme Plana i Finansijskog plana ˝Agencije za vodno područje rijeke Save˝ Sarajevo za 2025. godinu

Na osnovu članova 156. i 178. stav 2., Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06), člana 36. Statuta Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, te Odluci o procedurama i kriterijima za  pripremu godišnjeg Plana i Finansijskog plana ˝Agencije za vodno područje rijeke Save˝ Sarajevo broj 20-1312-1/23 od 16.11.2023. godine, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo d a j e


O B A V I J E S T

o početku pripreme Plana i Finansijskog plana ˝Agencije za vodno područje rijeke Save˝ Sarajevo za 2025. godinu


˝Agencija za vodno područje rijeke Save˝ Sarajevo (u daljem tekstu: Agencija) započinje sa pripremom Plana i Finansijskog plana Agencije za 2025. godinu, koji prema članu 160. stav 2., tačka 2. Zakona o vodama Federacije BiH, donosi Upravni odbor Agencije uz saglasnost Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Za Plan i Finansijski plana Agencije za 2025. godinu, potrebno je predložiti isključivo projekte i aktivnosti koji su u skladu sa članom 178. Zakona o vodama Federacije BiH, a kojim je definisano korištenje prihoda.

Preduslovi za izbor projekata i aktivnosti su slijedeći:

 • Raspoloživa finansijska sredstva Agencije,
 • Obaveze koje Agencija ima po članovima 29. i 156. Zakona o vodama Federacije BiH,
 • Projekti održavanja i upravljanja zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu FBiH,
 • Projekti iz segmenta upravljanja vodama i okoliša definisani strateškom i planskom dokumentacijom,
 • Učešće u projektima koji se finansiraju iz Budžeta Federacije BiH ili od strane međunarodnih finansijskih institucija.

Osnovne podloge za pripremu godišnjeg Plana Agencije su:

 • ostvareni prihodi po izvorima sredstava,  
 • donesen Okvirni Plan i Finansijski plan Agencije,
 • usvojeni zakonski, podzakonski, strateški i planski dokumenti iz oblasti upravljanja vodama i zaštite okoliša,
 • zahtjevi nadležnog federalnog ministarstva za vode, akti, odluke i zaključci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zahtjevi kantonalnih ministarstava nadležnih za upravljanje vodama, zahtjevi općina/gradova i drugih zainteresovanih strana,
 • obaveze po međunarodnim konvencijama, sporazumima i ugovorima iz segmenta voda i okoliša koje je potpisala BiH,
 • projekti finansirani od strane domaćih i međunarodnih finansijskih institucija,
 • prijedlozi aktivnosti svih sektora Agencije,
 • Trogodišnji i godišnji planovi Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
 • instrukcije Upravnog i Nadzornog odbora Agencije,
 • obaveze koje je Bosna i Hercegovina preuzela kroz procese EU integracija i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i dr.

Agencija će početkom septembra 2024. godine poslati pisanu obavjest općinama/gradovima i kantonalnim ministarstvima nadležnim za upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH,  kojom će ih informisati da mogu dostaviti projekte i aktivnosti koje bi Agencija mogla finansirati, a odnose se na uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog djelovanja voda na vodotocima prve kategorije, definisane članom 5. Zakona o vodama Federacije BiH (˝Službene novine Federacije BiH˝, broj 70/06). Uz pisani poziv dostavit će se i obrazac/prijava koji relevantne institucije trebaju popuniti i u prilogu dostaviti dokumentaciju/dokaze koji potvrđuju navode iz popunjenih obrazaca/prijave. Rok za zaprimanje zahtjeva je kraj septembra 2024. godine.