OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Na osnovu članova 4. stav 3. Pravilnika o radu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 13/19) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

 

«Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo

Ul. Hamdije Čemerlića br. 39 a

raspisuje

O G L A S

ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

 

1. Mlađi stručni saradnik za odnose sa javnošću .......................... 1 izvršilac

Opšti uslovi:

15 godina života, i

Opšta zdravstvena sposobnost

Posebne uslove:

VII stepen – VSS

Diplomirani žurnalista fakultet odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja

(koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova) žurnalistike ili drugi fakultet društvenog

smjera,

poznavanje rada na računaru,

poznavanje engleskog jezika.

 

Kratak opis poslova radnog mjesta:

Priprema i izdaje saopštenja za javnost po nalogu direktora; Uređuje rubriku „aktuelnosti"

na web stranice Agencije; Priprema i uređuje časopis «Voda i mi»; Učetvuje u koprodukciji

emisija sa TV kućama na temu upravljanje vodama; Obavlja i druge poslove po nalogu

rukovodioca sektora i šefa službe; Obavlja i druge poslove po nalogu direktora Agencije.

 

2. Mlađi stručni saradnik za realizaciju projekata ............................... 1 izvršilac

Opšti uslovi:

15 godina života, i

Opšta zdravstvena sposobnost

Posebne uslove:

VII stepen – VSS

Građevinski fakultet hidro smjer/master građevinske struke, Tehnički fakulteti

odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa

najmanje 240 ECTS bodova) tehničke struke,

poznavanje rada na računaru.

 

Kratak opis posla radnog mjesta:

Obavlja pripremne poslove na realizaciji manje složenih projekata odnosno njegovih

pojedinih faza; Priprema podloge za investiciono-tehničku dokumentaciju; Izrada

stručnih mišljenja u postupku izdavanje vodnih akata; Prati provođenje procedura

javnih nabavki; Priprema elemente ugovora; Obavlja i druge poslove iz nadležnosti

sektora; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca sektora; Obavlja i druge

poslove po nalogu direktor.

 

Uz prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:

1.Lična karta ili potvrda o prebivalištu;

2.Diploma;

3.Dokaz o poznavanju rada na računaru;

4.Kratka biografija – CV sa adresom, kontakt telefonom i e-mail.

 

Napomena:

Samo će izabrani kandidat biti u obavezi da u roku od tri dana od dana kada je odluka o prijemu u radni odnos konačna, dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdavstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.

 

Dokaz o poznavanju rada na računaru/engleskog jezika – uvjerenje/potvrda škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru/stranih jezika, bez obzira da li se nalazi u BiH ili van nje, odnosno fakulteta (o provjeri znanja, položenom ispitu tokom školovanja) kao i druga isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indexa i sl.), koja potvrđuje poznavanje rada na računaru/engleskog jezika, odnosno položene ispite u vezi rada na računaru/engleskog jezika.

 

Sve dokumente potrebno je priložiti u originalu ili fotokopiji ovjerenoj kod nadležnog organa.

 

Nakon probnog rada radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

 

«Agencije za vodno područje rijeke Save»Sarajevo

Ul. Hamdije Čemerlića br. 39 a/IX

(sa naznakom «za oglas»)

 

Oglas ostaje otvore 8 dana od dana objavljivanja. (Oslobođenje: 25.01.2020. godine)

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Oglas o produženju roka za podnošenje prijava (PDF)