Nastavlja se uređenje korita Bosne u Ilijašu

Agencija za vodno područje rijeke Save nastavlja uređenje korita Bosne u Ilijašu. Od 2014. do 2019. godine AVP Sava je za ove namjene izdvojila više od milion i 200 hiljada maraka. 

U toku su radovi u centru Ilijaša. Riječ je o prioritetnoj dionici od ušća Gnionice u Bosnu do mosta za naselje Kadarići. U prethodnom periodu, na ovoj dionici, uređeno je korito na desnoj obali dužine 220 metara i na lijevoj  270 metara.  Uloženo je blizu 800 hiljada maraka. U ovoj godini, sa 250 hiljada maraka, finansiran je nastavak radova na desnoj obali dužine 145 metara. 


Regulacija korita vrši se izradom obaloutvrde od kamenog nabačaja.  Na ovaj način biće riješen dugogodišnji problem poplava, zaštićeno naselje i regionalna saobraćajnica od velikih voda.  Zbog nepovoljnih karakteristika prirodnih materijala, usvojeni nagib kosine regulacije je 1:2. Nožica i kosina profila izrađene su od kamenog nabačaja koji se postavlja na filtersko tamponski sloj debljine 20 cm. Zbog dodatnog osiguranja, na pripremljene kosine biće postavljen i geotekstil, stabilnost se održava izgradnjom kaskada. 

U prethodnom periodu uređivane su obale i u naseljima Ljubnići i Kadarići. Planirane su aktivnosti i u Malešićima. Glavni projekat radi se u ovoj godini, a predviđa uređenje korita rijeke na ulazu u naselje, od mosta na autoputu A1 do džamije u Malešićima, dužine 800 metara.