Međunarodni dan rijeke Save

Dan rijeke Save, 1. juni, obilježava se od 2007. godine. Cilj je skrenuti pažnju na njene ekološke vrijednosti, privredni potencijal te očuvanje kulturnog naslijeđa savskog kraja. Sava nastaje spajanjem Save Dolinke i Save Bohinjke u Sloveniji. Iz Slovenije teče u Hrvatsku te čini granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ulazi u Bosnu i Hercegovinu i dijelom je granica između BiH i Srbije. U Beogradu se ulijeva u Dunav.

Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Srbija potpisnice su Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, Crna Gora sarađuje na bazi Memoranduma o razumijevanju. Protokoli uz Okvirni sporazum u kojima su ugrađene direktive EU, održivo upravljanje vodama i hitnim situacijama - temelji su prekogranične saradnje čiji je cilj unaprijediti održivi razvoj u slivu Save. Okvirni sporazum o slivu rijeke Save potpisan je krajem 2002. godine u Sloveniji. U sebi integrira sve aspekte upravljanja vodama te je osnovana Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (ISRBC).

U okviru Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, uposlenici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo učestvuju u radu radnih grupa - za upravljanje vodama, prevenciju i kontrolu incidentnih zagađenja, poplave te za upravljanje informacijama (GIS).

Uspostavljen je zajednički integrirani sistem za prognoziranje i upozorenje na poplave u stvarnom vremenu u cijelom slivu rijeke Save (Sava FFWS), kojim upravlja pet zemalja sliva uz koordinaciju i podršku Sekretarijata Međunarodne komisije za sliv rijeke Save.  Sava FFWS se pokazao kao sveobuhvatan sistem koji uključuje sve podatke i modele zemalja sliva. Predstavlja platformu za zajedničko upravljanje prognozom poplava i suša na cijelom slivu. U ovu platformu su uključeni svi postojeći prognozni modeli zemalja članica.

Nakon katastrofalnih poplava 2014. godine, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je izvršila rekonstrukciju svih zaštitnih vodnih objekata uz rijeku Savu. U Bosni i Hercegovini Sava teče dužinom od 331 km. Njen sliv sadrži  velike površine riječnih močvara i nizijski kompleks šuma. Odlikuje je izuzetna biološka i pejzažna raznovrsnost, stanište je mnogih rijetkih i ugroženih vrsta