Laboratorija za vode AVP Sava: Podsliv Bosne ima najlošiji kvalitet voda

Ispitivanje sastava i kvaliteta površinskih i tehnoloških voda deponija, otpadnih iz sistema javne odvodnje, sedimenata, njihovih bioloških, mikrobioloških, ekotoksikoloških karakteristika hemijskih materija i njihovih smjesa koji nakon upotrebe dospijevaju u vode - sve su to zadaci Laboratorije za vode Agencije za vodno područje rijeke Save, za koje je ovlaštena rješenjem  Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Monitoring površinskih i podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH jedna je od važnih aktivnosti Laboratorije za vode. Od 2011. godine usklađen je sa smjernicama Okvirne direktive o vodama EU (2000/60/EC), a sve s ciljem utvrđivanja stanja voda u Federaciji BiH na vodnom području za koje je Agencija za vodno područje rijeke Save nadležna. U Agenciji se prave planovi i programi monitoringa za svaku godinu. Na osnovu definiranih kriterija (površina sliva, broj stanovnika, vrsta pritiska, ocjena rizika itd.), Planom i programom se određuju vodotoci, vodna tijela, mjerna mjesta i parametri koji će biti ispitivani. Monitoringom su obuhvaćeni podslivovi Bosne, Une s Glinom i Koranom te Vrbasa i Drine, kao i neposredni sliv rijeke Save. U 2021. godini ispitivanja su rađena na 44 vodotoka na 61 mjernom mjestu.
Za ocjenu stanja voda koriste se brojni parametri: fizičko--hemijski, biološki i mikrobiološki, njih više od 80.

- Monitoring radimo od januara do decembra te sumiramo rezultate. Nakon ispitivanja i na osnovu dobijenih rezultata utvrđujemo da li su neki od pomenutih parametara iznad maksimalno dozvoljenih koncentracija definiranih podzakonskim aktima i o kojoj vrsti zagađenja je riječ. Sumiramo rezultate i dobijemo informaciju o svim parametrima koji odstupaju ili ne od graničnih vrijednosti, odnosno od maksimalno dozvoljenih koncentracija te izrađujemo Godišnji izvještaj o stanju voda u Federaciji BiH za vodno područje rijeke Save. Iako kvalitet voda nije ohrabrujući, ne mogu reći da nemamo još uvijek lijepih i čistih rijeka. Praćenjem odstupanja odabranih parametara od zahtjevanih klasa, odnosno od okolišnih standarda kvaliteta za prioritetne supstance po podslivovima, evidentno je da podsliv rijeke Bosne ima najlošiji kvalitet voda od svih kontroliranih slivova na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH - kaže rukovoditeljica Sektora laboratorije za vode AVP Sava Nezafeta Sejdić.

Kao jedan od  glavnih izvora zagađenja Sejdić navodi urbane otpadne vode koje se bez prethodnog tretmana direktno ispuštaju u vodotoke. Mali je broj izuzetaka gdje postoje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

- Problem su i neprečišćene industrijske otpadne vode, a njihov uticaj je naročito izražen u tuzlanskom industrijskom bazenu, koji loše utiče na kvalitet Spreče. To su razlozi da je Spreča najzagađeniji vodotok na vodnom području rijeke Save u FBiH. Takav je bio i ranije i to stanje je do danas nepromijenjeno - ističe Sejdić.

Kada je riječ o hemijskom zagađenju voda, jedan od najvećih izvora zagađenja su pojedine industrije (npr. metalna i industrija kože, termoelektrane, hemijska industrija itd.). Za ocjenu hemijskog statusa, AVP Sava mjeri 21 prioritetnu supstancu definiranu važećom podzakonskom regulativom.

- Od toga, do sada je u vodotocima potvrđeno prisustvo sedam supstanci i/ili grupa u koncentracijama većim od okolišnih standarda kvaliteta, kao što su  pesticidi, policiklični aromatski ugljikovodici (PAH). Takve hemijske supstance najčešće su detektirane u pojedinim vodnim tijelima u slivu Spreče, rijeci Bosni te na jednom vodnom tijelu na Drini, što je posljedica specifične industrije  i poljoprivrede na ovim područjima – navodi rukovoditeljica Sejdić.

Sejdić dodaje da su kamenolomi, deponije krutog otpada, ribogojilišta, saobraćajnice i dr. značajni zagađivači voda, kao i korištenje zemljišta za različite namjene (poljoprivredno i šumsko zemljište, pašnjaci, urbane površine).

- Izvođenje monitoringa voda je skup proces i veliki je izazov i za evropske zemlje koje ulažu znatno više sredstava u ovu oblast. Nasuprot podslivu rijeke Bosne, kao svijetli primjer očuvanja dobrog stanja voda je podsliv Une, pogotovo gornji tok od Martin-Broda do Bosanske Otoke te srednji dio toka njene glavne pritoke Sane, od Ključa do Sanskog Mosta - rekla je Sejdić.

Rezultati monitoringa koriste se na nacionalnom i međunarodnom nivou za pripremu pojedinih projekata, izvještaja, planova upravljanja (Dunav i Sava) te se uredno dostavljaju i međunarodnim komisijama (Savska, ICPDR).

Laboratorija za vode AVP Sava akreditirana je prema BAS EN ISO/IEC 17025:2018 standardu. Rezultati i analize koje provodi priznati su svugdje u svijetu bez naknadnog preispitivanja. Standard BAS EN ISO/IEC 17025:2018 namijenjen je ispitnim i kalibracionim laboratorijama i daje smjernice, odnosno zahtjeve koje treba  da ispuni jedna institucija da bi bila akreditirana.

- Najjednostavnije rečeno, ovaj standard podrazumijeva da laboratorija mora imati dokumentiran sistem upravljanja kvalitetom, adekvatan prostor, ispravnu opremu i kompetentno osoblje, a akreditaciju dodjeljuje Institut za akreditiranje BiH. Nedavno smo imali nadzorno ocjenjivanje i provjeru koliko je naš sistem upravljanja kvalitetom funkcionalan. Stalno radimo na njegovom poboljšanju. Imamo zavidan broj akreditiranih metoda - 56, odnosno 85 parametara u šest područja akreditacije - navodi Sejdić.

Redovno održavanje, servisiranje i nabavka opreme, korištenje odgovarajućih hemikalija, potrošnog materijala te edukacija osoblja - iziskuju ogromna finansijska sredstva.

- Sistem akreditiranja, s jedne strane, košta, a s druge ima svoje brojne benefite. Agencija svake godine osigurava sredstva da njena Laboratorija učestvuje u međunarodnim međulaboratorijskim poređenjima i to je jedan od načina provjere ispravnog provođenja metoda, rada analitičara,  a sve to s ciljem dobijanja kvalitetnog i validnog rezultata - navodi Sejdić.

Razvojem, proširivanjem i poboljšanjem programa monitoringa, Agencija za vodno područje rijeke Save pokazuje svoju posvećenost unapređenju zaštite okoliša i praćenju evropskih trendova kako bi se dobila što bolja ocjena stanja voda. Dokazana kompetentnost za obavljanje određenih ispitivanja i mjerenja, potvrđena BAS EN ISO/IEC 17025:2006 standardom, svrstava Laboratoriju za vode Agencije za vodno područje rijeke Save u sami vrh ne samo bosanskohercegovačkih već i sličnih evropskih institucija.

U nastavku izjava rukovoditeljice Laboratorije za vode Agencije za vodno područje rijeke Save Nezafete Sejdić za agenciju FENA.