Područni ured Jajce

Adresa:
Agencija za vodno područje rijeke Save
Ured Jajce, ul. Hrvoje Vukčić Hrvatinić bb
70101 Jajce
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)30 657 774
Fax: +387 (0)30 657 774
e-mail: marko@voda.ba

Kontakt osoba:
MARKO BARIĆ, dipl.inž.građ.
rukovodilac Ureda