Izvršena primopredaja radova u Lukavcu

Primopredajom između Agencije za vodno područje rijeke Save i Grada Lukavca, okončani su radovi na projektu “Uređenje korita rijeke Spreče u Lukavcu na potezu od izvedenog dijela do ušća Jale, dionica I”. Obavljeni su radovi na regulaciji Spreče u Gradu Lukavcu od izvedenog dijela prema Bijelom moru. Dužina je 600 metara i 100 metara dodatne, prelazne dionice. U skladu s projektnim rješenjem, urađen je normalni poprečni profil tipa dvostruki trapez širine u dnu 30 metara i nagiba kosina 1:2 do visine 2,2 m.

Zaštita kosina urađena je slaganim kamenom oslonjenim na nožicu. Širina kamene naslage je 35 cm, sa srednjim prečnikom kamena u naslagi 30 cm. Nožica je trapeznog oblika, također od slaganog kamena dimenzija u dnu 80 cm i dubine 80 cm. Od ove dubine profil se proširuje bankinama s obje strane širine 7 metara (ukupno 14 metara).

Nagib kosina gornjeg dijela korita je 1:3. Ovaj dio profila (bankine i kosine nasipa nagiba 1:3) zaštićen je travom. Nasip u kruni širine je 4 metra, čime je omogućena nesmetana komunikacija u oba pravca. Nagib kosine nasipa prema branjenom dijelu iznosi 1:2. Ukupna visina proticajnog profila je 6,15 metara i dimenzionirana je na osnovu h1/100 s potrebnim nadvišenjima dobivenih hidrauličkim proračunom.

Za ovaj projekat Agencija je osigurala 1.050.000 KM, a Vlada Tuzlanskog kantona 700.000 KM.