Zaštita i korištenje voda ( akcidenti / incidenti )

(1) Ako je uslijed iznenadnog slučaja, kvara ili iz drugih razloga nastala opasnost od zagađenja vode, pravno i fizičko lice u vezi sa čijim je djelovanjem ili propustom takva opasnost nastala mora odmah preduzeti sve potrebne mjere za sprečavanje ili ublažavanje uticaja prouzrokovanih incidentom, te spriječiti ponovni nastanak incidenta, a zatim, bez odlaganja, o tome obavijesti najbližu policijsku upravu, vodnu inspekciju, federalnu inspekciju nadležnu za zaštitu okoliša, agenciju za vodno područje ili operativni centar civilne zaštite.

(2) Svako fizičko lice koje primijeti da je došlo do situacije iz stava 1. ovog člana dužno je o tome obavijestiti najbližu policijsku upravu, vodnu inspekciju, okolišnu inspekciju, agenciju za vodno područje ili operativni centar civilne zaštite.

(3) Policijska uprava i operativni centar civilne zaštite po saznanju o nastalom zagađenju, odnosno opasnosti od zagađenja vode obavještavaju najbližeg vodnog inspektora, okolišnog inspektora, odnosno mjesno nadležnu agenciju za vodno područje.

(4) Nadležna agencija za vodno područje ili drugo pravno lice određeno planom upravljanja vodama neposredno po saznanju o zagađenju vode ili nastanku opasnosti od zagađenja preduzimaju mjere za otklanjanje ili sprečavanje zagađenja, odnosno preduzimaju sve mjere radi svođenja štetnih posljedica po okoliš na najmanju moguću mjeru.

(5) Agencija za vodno područje može u cilju izvršenja radova iz stava 4. ovog člana angažirati najbliže specijalizirano i ovlašteno pravno lice.

(6) Federalni ministar propisuje uvjete koje mora ispunjavati pravno lice iz stava 5. ovog člana (kadrovi, oprema i dr.) i način davanja ovlaštenja.

 

(7) Ovlaštenje iz stava 6. ovog člana daje Federalno ministarstvo.


(8) Troškove preduzetih mjera (otklanjanje posljedica) snosi pravno i fizičko lice čija je radnja ili propuštanje radnje izazvalo zagađenje ili opasnost od zagađenja.

(9) Federalni ministar nadležan za okoliš, uz saglasnost sa federalnim ministrom, propisuje postupak i mjere koje se preduzimaju u slučaju akcidenta.

Prilikom zagađenja voda važna je hitna dojava, kako bi se što prije krenulo sa intervencijom i sanacijom.

Zato su brojevi Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu stalno otvoreni za takve pozive.

Agenciju možete pozvati na broj 033 590 863, a možete pozvati i slijedeće brojeve:

062 390 784 Miodrag Tešević i

061 323 298 Emir Mujić.