Uređenje korita Vrbasa

19. 08. 2020. - U toku je uređenje korita Vrbasa u općini Gornji Vakuf- Uskoplje. Cilj je zaštiti dijelove grada i saobraćajnice od velikih voda. U toku je izgradnja dijela obaloutvrde od armiranog betona. Za uređenje ove dionice dužine 200 metara predviđeno je 300 hiljada maraka.


    
U toku su pripremni radovi na uređenju desne obale Vrbasa u Donjem Vakufu. Riječ je o nastavku radova iz 2017. godine, regulaciji vodotoka betonskim obalnim zidom. Time će biti osigurana zaštita gradske zone i magistralnog puta M5, Donji Vakuf - Jajce.

U početnoj fazi je i projekt osiguranja protoka Vrbasa u Jajcu na području srušenog mosta u naselju Prudi. Cilj je ukloniti srušene dijelove mosta koji su smetnja vodotoku i utiču na eroziju obala. U toku je izbor izvođača radova.

I sanacija riječnog korita Vrbasa u Bugojnu je u početnoj fazi. Riječ je o dionici od mosta u Vrbanji do Kučica. Uređenjem korita želi se zaštiti naselja od velikih voda nizvodno od gradskog mosta.