Upravljanje polihloriranim bifenilima (PCB)

U organizaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO BiH), u saradnji sa Centrom regionalnih aktivnosti za čistiju proizvodnju iz Mediteranskog akcijskog plana (UNEP MAP CPRAC1) i Programa za procjenu i kontrolu onečišćenja u mediteranskom regionu (UNEP MAP MEDPOL2), u okviru Strateškog partnerstva za veliki morski ekosistem Mediterana (MedPartnership) projekta (podkomponenta Okolišno prihvatljivo upravljanje opremom, zalihama i otpadom koji sadrže ili su onečišćene PCB-ima u državnim elektroprivrednim preduzećima u mediteranskim zemljama), 23.-26.9.2013. godine u Mostaru je održana radionica na temu: „Upravljanje polihloriranim bifenilima (PCB)".


Radionica je organizirana u dva modula: teorijska i praktična nastava. Teorijski dio nastave bio je namijenjen svim institucijama/organizacijama koje su uključene u upravljanje PCB-ima dok je praktični dio nastave namijenjen predstavnicima elektroprivrednih preduzeća i laboratorija koje su ili bi mogle biti uključene u izradu inventara PCB-a u BiH.

Piše: mr.sci. Zijada Redžić, dipl. ing. hem.

Kompletan tekst pročitajte u časopisu "Voda i mi" broj 84, strana 41 ( Zaštita voda )