Upravljanje vodama

Razvoj upravljanja i korištenja voda ostvarivan u svrhu zadovoljavanja ljudskih potreba, zahtijevao je i odgovarajući razvoj stručnih i naučnih saznanja.

U početku, prateći koncept ciklusa kruženja vode u prirodi, razvila se hidrologija, odnosno kasnije i njene "sestre” meteorologija i okeanologija. U želji da se što više otkriju tajne podzemnih voda, razvila se posebna naučna disciplina hidrogeologija

Porast daljih ljudskih potreba zahtijevao je još preciznija saznanja o procesu kretanja i dinamike voda, što rezultira razvojem posebnih disciplina kao što su hidrodinamika i hidraulika. S druge strane, praktični zahtjevi koji su prozilazili iz razvoja sistema u oblasti korištenja voda, bilo za potrebe snabdijevanja vodom stanovništva, poljoprivrede i sl., i odvodjenje tih upotrijebljenih voda , razvili su posebnu jedinstvenu disciplinu koja se naziva hidrotehnika...

[ više ]

Šta treba znati o incidentnim situacijama, zaštiti i korištenju voda?

Ako je uslijed iznenadnog slučaja, kvara ili iz drugih razloga nastala opasnost od zagađenja vode, pravno i fizičko lice u vezi sa čijim je djelovanjem...

[ više ]

Zaštita od voda - pregled poplavnih područja

Upoznajte se sa poplavnim područjima u vašem okruženju uz pomoć mape sa statističkim informacijama o plavljenju u proteklih 20, 50 i 100 godina...

[ više ]


Informacioni sistem voda i monitoring

Kvalitetne i pravovremene informacije o stanju na vodotocima u slivu Save...

[ više ]


Laboratorija za vode

Naša organizacija kontinuirano ulaže sve veće napore na ispunjavanju svoje misije. Stoga je i razvoj laboratorje za vode još...

[ više ]