Sastanak institucija zaduženih za upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save

Sastanak institucija zaduženih za upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save je nastavak dugogodišnje saradnje Hrvatskih voda i "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo.

Nakon katastrofalnih poplava iz 2014. godine i u BiH je pokrenuta aktivnost predviđanja poplava u realnom vremenu za što je neophodno izraditi prognozne hidrološko-hidrauličke modele.

Hrvatske vode i Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske rade na realizaciji predviđanja poplava u realnom vremenu za sliv rijeke Save u Hrvatskoj.

Budući da je rijeka Sava međudržavni vodotok neophodna je saradnja svih institucija nadležnih za upravljanje vodama i hidrometeorološku djelatnost na slivu rijeke Save. U ovoj fazi izrade prognoznog modela na dionici od Siska do granice sa Srbijom neophodno je obuhvatiti lijeve i desne pritoke na predmetnoj dionici.

Saradnja na ovom projektu je dogovorena na sastanku održanom u Slavonskom Brodu (juli 2015. godine), a cilj ovog sastanka, održanog 08.03.2016. godine, je konkretizacija daljne saradnje vezane za razmjenu hidro-meteorloških i vodoprivrednih podataka, definiranje procedure razmjene podataka neophodnih za realizaciju prognoznog modela.

U ovom procesu učestvuju Hrvatske vode i Državni hidrometeorološki zavoda Republike Hrvatske sa jedne, te "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, Javna ustanova "Vode Srpske" Bijeljina, Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo i Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske Banja Luka sa druge strane uz konsultantske usluge Proning DHI d.o.o. Zagreb.

Rezultati ovog prognoznog modela će biti dostupni svim institucijama koje učestvuju u realizaciji ovog projekta, čime će se u budućnosti poboljšati pripravnost i smanjiti rizici od poplava na predmetnom području.


Sarajevo, 08.03.2016. godine