Sanacija oštećenja nasipa na području Posavine

Trenutno su na terenu stručni timovi koje je formirala Agencija za vodno područje rijeke Save, iz oblasti geomehanike, geodezije, hidrotehnike u cilju započinjanja aktivnosti na interventnoj sanaciji lokaliteta proboja savskog odbrambenog nasipa na poplavnim područjima Odžačka i Srednja Posavina.

U toku je izrada geodetskih podloga te rekognosciranje terena u cilju uvida u stanje nasipa na lokalitetima Prud i Kopanice.