Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžačke Posavine

Dana 29.08.2017. godine u prostorijama "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo sklopljen je Ugovor za izvođenje radova "Rekonstrukcija bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžačke Posavine". Navedeni ugovor se realizuje sredstvima kredita Svjetske banke u sklopu projekta FERP (Flood Emergency Recovery Project).

Ugovor su potpisali kao naručioci: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – PIU Šumarstva i poljoprivrede i "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo i kao izvođači: konzorcijum "DEN ALM COMPANY" d.o.o. Lukavac, Vodoprivreda "Posavina" d.o.o. Odžak i "JATA GROUP" d.o.o. Srebrenik.

Postupak nabavke koji je prethodio potpisivanju navedenog ugovora je proveo PIU Šumarstva i poljoprivrede u skladu sa preporukama u vodičima Svjetske banke, a na osnovu projektne dokumentacije čiju izradu je finansirala "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo.

Planirani datum završetka svih radova je 90 kalendarskih dana od datuma uvođenja u posao.