Prateći dokumenti

PD 1 - BiH - Metodologija (PDF)
PD 2 - FBiH - Opšte karakteristike (PDF)
PD 3 - FBiH - Karakterizacija površinskih voda (PDF)
PD 4 - FBiH - Podzemne vode (PDF)
PD 5 - FBiH - Zaštičena područja (PDF)
PD 6 - FBiH - Analiza pritisaka (PDF)
PD 7 - BiH - Hidrološke analize (PDF)
PD 7.1 - BiH - Hidrološke analize (ZIP)
PD 8 - FBiH - Monitoring (PDF)
PD 9 - BiH - Značajna pitanja (PDF)
PD 10 - FBiH - Status i rizik (PDF)
PD 11 - FBiH - Okolišni ciljevi (PDF)
PD 12 - FBiH - Ekonomske analize (PDF)
PD 13 - FBiH - Program mjera (PDF)
PD 14 - FBiH - Integraciona pitanja (PDF)
PD 15 - FBiH - PP Plan (PDF)
PD 16 - FBiH - Literatura (PDF)