Preliminarna procjena rizika od poplava za područje Federacije BiH


Shodno rokovima definisanim u Uredbi o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09) "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo i "Agencija za vodno područje Jadranskog mora" Mostar su početkom mjeseca aprila 2013. godine okončale aktivnosti na izradi Preliminarne procjene rizika od poplava za područje Federacije BiH.

Preliminarnom procjenom rizika od poplava su obuhvaćeni vodotoci I i vodotoci II kategorije u okviru 4 knjige. Knjige 1. i 2. obuhvataju većinom vodotoke I kategorije te jedan manji broj vodotoka II kategorije za koje su potrebni podaci postojali od ranije. Knjigama 3. i 4. su obuhvaćeni vodotoci II kategorije koji su obrađeni Kantonalnim operativnim planovima odbrane od poplava (KOP-ovi).

Obzirom da su u toku aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) kao i činjenici da su započele aktivnosti na izradi mapa opasnosti i mapa rizika od poplava za čitavu BiH u sklopu projekta WBIF, Preliminarna procjena rizika od poplava FBiH, može u narednom periodu doživjeti određene izmjene i dopune tako da ovaj dokument trenutno ima informativni karakter za širu javnost.


Vodotoci I kategorije
Vodotoci II kategorije