Pravna regulativa

Dokumenti koji slijede dati su u PDF formatu, a odnose se na pravnu regulativu kojom se uređuje rad Agencije te problematika voda uopšte.

Federacija Bosne i Hercegovine - Službene novine

› Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru [ ~ 45 KB ]

› Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštena pravna lica za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode (Službene novine FBiH br. 66-13) [ ~ 45 KB ]

› Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode (Službene novine FBiH br.43-10) [ ~ 30 KB ]

› Pravilnik o izmjenama pravilnika o uslovima i kriterijama koje mora ispunjavati specijalizovano i ovlašteno pravno lice za provođenje mjera otklanjavanja ili spriječavanja zagađena vode u slučaju iznenadnog zagađenja ili opasnosti od iznenadnog zagađivanja vode i načinu izdavanja ovlaštenja (Službene novine FBiH, broj 70-06) [ ~ 63 KB ]

› Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati specijalizirana i ovlaštena pravna osoba za provođenje mjera otklanjanja ili spriječavanja zagađenja voda (Službene novine FBIH, broj 06-11) [ ~ 61 KB ]

› Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na temelju koje se izdaju vodni akti(Službene novine FBiH br. 38-12) [ ~ 72 KB ]

› Pravilnik o uvjetima i kriterijima koja mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti (Službene novine FBiH br. 17-08) [ ~ 243 KB ]

› Pravilnik o utvrđivanju područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate (Službene novine FBiH br.71-09) [ ~ 289 KB ]

› Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanja podataka o količinama zahvaćene vode (Službene novine FBiH br. 83-08) [ ~ 211 KB ]

› Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama i obalnom vodnom zemljištu (Službene novine FBiH br.71-09) [ ~ 240 KB ]

› Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnadbjevanje stanovništva (Službene novine FBiH br. 88-12) [ ~ 205 KB ]

› Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka (Službene novine FBiH 4-13) [ ~ 170 KB ]

› Pravilnik o načinu i uvjetima ograničenoga prava korištenja javnoga vodnog dobra (Službene novine FBiH br.26-09) [ ~ 139 KB ]

› Pravilnik o monitoringu u područjima podložnim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate (Službene novine FBiH br.71-09) [ ~ 276 KB ]

› Pravilnik o izmjeni pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti (Službene novine FBiH 14-13) [ ~ 67 KB ]

› Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza (Službene novine FBiH br. 88-12) [ ~ 50 KB ]

› Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati referentni odnosno ovlašteni laboratoriji za ispitivanje voda,sadržaj i način davanja ovlasti (Službene novine FBiH br. 26-14) [ ~ 117 KB ]

› Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (Službene novine FBiH br.72-09) [ ~ 41 KB ]

› Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (Službene novine FBiH br.57-09) [ ~ 34 KB ]

› Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( Službeni glasnik BiH, br. 30-12) [ ~ 95 KB ]

› Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (Službene novine FBiH br. 68-12) [ ~ 77 KB ]

› Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda proračuna i vanproračunskih fondova na teritoriju Federacije BiH (Službene novine FBiH br. 97-07) [ ~ 79 KB ]

› Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obveza (Službene novine FBiH br.46-09) [ ~ 110 KB ]

› Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza (Službene novine FBiH br. 79-11) [ ~ 84 KB ]

› Odluka o vrsti i visini troškova rada savjetodavnih vijeća vodnih područja (Službene novine FBIH, br. 75-09) [ ~ 45 KB ]

› Odluka o visini posebnih vodnih naknada (Službene novine FBIH, br. 46-07) [ ~ 53 KB ]

› Odluka o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uslovima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda (Službene novine FBIH, br. 1-14) [ ~ 897 KB ]

› Odluka o izmjenama Odluke o visini posebnih vodnih naknada (Službene novine FBiH br. 10-14) [ ~ 41 KB ]

› Instrukcije o izdavanju vodnih akata za radove koji se izvode na sanaciji i održavanju vodotoka (Službene novine FBiH br.04-11) [ ~ 33 KB ]

› Pravilnik o uspostavi i upravljanju informacionim sistemom voda (bosanski jezik) 77/09-22 [ ~ 60 KB ]

› Federalni operativni plan odbrane od poplava (Službene novine FBiH br 7.11) [ ~ 556 KB ]

› Zakon o vodama (bosanski jezik) 70/06-7624 [ ~ 482 KB ]

› Zakon o vodama (hrvatski jezik) 70/06-7653 [ ~ 504 KB ]

› Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 2/06-59 [ ~ 248 KB ]

› Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 2/06-72 [ ~ 249 KB ]

› Zakon o slatkovodnom ribarstvu (bosanski jezik) 64/04 [ ~ 145 KB ]

› Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata (hrvatski jezik) 44/02-1981, Odluka o izmjenama i dopunama (Visoki predstavnik za BiH) 9/04-220 [ ~ 61 KB ]

› Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata (bosanski jezik) 44/02-1982, Odluka o izmjenama i dopunama (Visoki predstavnik za BiH) 9/04-222 [ ~ 60 KB ]

› Zakon o koncesijama (hrvatski jezik) 40/02-1703 [ ~ 123 KB ]

› Zakon o koncesijama (bosanski jezik) 40/02-1708 [ ~ 122 KB ]

› Uredba o opasnim i štetnim tvarima u vodama (sl.novine FBiH, broj 43/07) [~119 KB]

› Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (bosanski jezik) [~136 KB]

› Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (hrvatski jezik) [~120 KB]

› Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (srpski jezik) [~96 KB]

› Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru (bosanski jezik) [ ~76 KB ]

› Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru (hrvatski jezik) [ ~49 KB ]

› Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru (srpski jezik) [ ~49 KB ]

› Pravilnik o načinu i uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra (bosanski jezik) [ ~90 KB ]

› Pravilnik o načinu i uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra (hrvatski jezik) [ ~60 KB ]

› Pravilnik o načinu i uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra (srpski jezik) [ ~60 KB ]

› Pravilnik o načinu obračunavanja, postupka i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada (bosanski jezik) [ ~ 72 KB ]

› Pravilnik o načinu obračunavanja, postupka i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada (hrvatski jezik) [ ~ 76 KB ]

› Pravilnik o načinu obračunavanja, postupka i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada (srpski jezik) [ ~ 108 KB ]

› Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za vode koje se nakon prečiščavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik [ ~144 KB ]

› Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sustav javne kanalizacije odnosno drugi prijemnik [ ~141 KB ]

› Pravilnik o minimumu sadržine općeg akta o održavanju, korištenju i osmatranju vodoprivrednih objekata [ ~50 KB ]

› Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata [~110 KB]

› Pravilnik o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da koriste za piće (bosanski jezik) 51/02-2297 [ ~ 107 KB ]

› Pravilnik o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da koriste za piće (hrvatski jezik) 51/02-2302 [ ~ 121 KB ]

› Statut Agencije za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo [ ~ 137 KB ]

› Odluka o glavnom operativnom planu odbrane od poplava za 2007. godinu [ ~45 KB ]

› Odluka o granicama riječnih bazena na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine [ ~96 KB ]

› Odluka o davanju saglasnosti na tekst pravila o postupku dodjele koncesija 17/06-1741 [ ~ 150 KB ]

› Odluka o glavnom operativnom planu odbrane od poplava za 2005. godinu 10/05-567 [ ~ 180 KB ]

› Odluka o potvrđivanju rijeke Une područjem od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 32/04-1102 [ ~ 306 KB ]

› Odluka o potvrđivanju rijeke Une područjem od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 32/04-1104 [ ~ 395 KB ]

› Odluka o prenošenju prava upravljanja i korištenja na zaštitnim vodoprivrednim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području općina: Odžak, Domaljevac, Šamac, Orašje i Gradačac 29/01-572 [ ~ 67 KB ]

› Zaključak o pokretanju konsecionog postupka za hidroenergetsko korištenje sliva rijeke Ljute, općina Konjic 48/00-1654 [ ~ 70 KB ]

 
Slijedeći dokumenti nisu dostupni u elektronskoj formi ali se uz njihove nazive nalaze brojevi službenih glasila u kojima ih je moguće pogledati i upoznati se sa njihovim sadržajem...


Unsko-sanski kanton - Službeni glasnik

› Pravilnik o odvodnji zagađenih voda na područjima grada gdje nije izrađena javna kanalizacija 10/01-393


Županija Posavska - Narodne novine

› Zakon o vodama Županije Posavske 2/00-65
› Pravilnik o iskaznici vodoprivrednog inspektora Županije Posavske 1/98-49
› Odluka o usvajanju županijskog Operativnog plana obrane od poplava za 2005. godinu 1/05-58


Tuzlanski kanton - Službene novine

› Zakon o prenošenju nadležnosti za vođenje prvostepenog upravnog postupka u oblasti ograničenja prava vlasnika odnosno korisnika zemljišta 13/03-788
› Zakon o vodama 11/08-1037
› Uredba o katastru zagađivača voda 2/05-55
› Odluka o proglašenju akumulacije «Modrac» dobrom u općoj upotrebi (bosanski jezik) 6/03-285
› Odluka o proglašenju akumulacije «Modrac» dobrom u općoj upotrebi (hrvatski jezik) 6/03-285


Zeničko-dobojski kanton - Službene novine

› Zakon o vodama 17/07-403
› Pravilnik o visini i načinu plaćanja troškova rada komisija u postupku izdavanja vodoprivrednih uvjeta, vodoprivrednih saglasnosti, vodoprivrednih dozvola i vodoprivrednih naloga (bosanski jezik) 17/98-486
› Pravilnik o visini i načinu plaćanja troškova rada komisija u postupku izdavanja vodoprivrednih uvjeta, vodoprivrednih saglasnosti, vodoprivrednih dozvola i vodoprivrednih naloga (hrvatski jezik) 17/98-487
› Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće na Makiš potoku i Trebečkoj rijeci 1/06-___
› Odluka o zaštiti izvorišta prirodne vode «Cerik» 1/06-___
› Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće «Ravna rijeka» sa pripadajućim izvorima «Matina voda», «Novo Vrelo» i «Klarića Izvor», «Mala Rijeka», «Ograjina», izvori «Bukovik», «Jakovac», «Izvor III» Žepačkog vodovoda 3/05-56
› Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Babina rijeka zeničkog vodovoda (hrvatski jezik) 13/03-541
› Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Babina rijeka zeničkog vodovoda (bosanski jezik) 13/03-541


Srednjebosanski kanton/Županija Središnja Bosna - Službene novine

› Zakon o vodama (bosanski jezik) 14/02-690
› Zakon o vodama (hrvatski jezik) 14/02-690
› Pravilnik o imenovanju stručnog povjerenstva za obavljanje tehničkog pregleda dokumentacije i objekta iz vodoprivredne djelatnosti te o utvrđivanju iznosa i načinu plaćanja troškova rada povjerenstva u postupku izdavanja akata o vodoprivrednim uvjetima, vodoprivrednih suglasnosti i vodoprivrednih dozvola (hrvatski jezik) 9/01-399
› Pravilnik o imenovanju članova Stručne komisije za obavljanje tehničkog pregleda dokumentacije i objekta iz vodoprivredne djelatnosti te o utvrđivanju iznosa i načinu plaćanja troškova rada komisija u postupku izdavanja akata o vodoprivrednim uvjetima, vodoprivrednih suglasnosti i vodoprivrednih dozvola (bosanski jezik) 9/01-399


Bosansko-podrinjski kanton Goražde - Službene novine

› Odluka o stavljanju van snage Odluke Vlade BPK-a Goražde o formiranju Službe za implementaciju projekta vodoprivrede u BPK-a Goražde 8/03-276
› Odluka o kantonalnim naknadama za izvađeni pijesak i šljunak iz korita i obala vodotoka na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 12/02-237
› Odluka o naknadama za izvađeni pijesak i šljunak iz korita i obala vodotoka na području Bosansko - podrinjskog kantona Goražde 8/01-71
› Odluka o realizaciji Projekta "Vodosnabdjevanja Goražda i prigradskih naselja" 11/99-290
› Zakon o vodama 6/10-605


Županija Zapadnohercegovačka - Narodne novine

› Odluka o utvrđivanju interesa Županije Zapadnohercegovačke za izgradnju Hidroelektrane "Peč Mlini" - Grude 9/01-234


Kanton Sarajevo - Službene novine

› Zakon o vodama Kantona Sarajevo 16/00-652
› Odluka o obrazovanju Savjeta za vode 20/04-1431
› Odluka o zaštiti planinarskih izvora vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice 22/97-539


Hercegbosanska županija

› Pravilnik o službenoj iskaznici županijskog vodoprivrednog inspektora 15/98-676
› Odluka o visini godišnje vodne naknade što se plaća na cestovna motorna vozila i priključna vozila 9/97-214
› Rješenje (o visini troškova postupka za izdavanje vodoprivrednih uvjeta, saglasnosti, dozvola i sl. vodoprivrednih akata) 15/98-714