Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku, rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada

Na osnovu člana 174. stav 1. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u saradnji sa federalnim ministrom finansija/federalnim ministrom financija, donosi

PRAVILNIK
O NAČINU OBRAČUNAVANJA, POSTUPKU I ROKOVIMA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE I KONTROLI IZMIRIVANJA OBAVEZA NA OSNOVU OPĆE VODNE NAKNADE I POSEBNIH VODNIH NAKNADA

I. OPĆE ODREDBE

1.Ovim Pravilnikom propisuju se:

 • obveznici obračunavanja i plaćanja vodnih naknada,
 • načini obračunavanja vodnih naknada,
 • rokovi obračunavanja i plaćanja vodnih naknada,
 • mjerenja količina zahvaćene vode, proizvedene električne energije u hidroelektranama, zagađenja otpadnih voda, uzgojenih količina ribe, proizvedenog ili uvezenog vještačkog đubriva i sredstava za zaštitu bilja, izvađenog materijala iz vodotoka, površina zemljišta i objekata zaštićenih od poplava i dostavljanje izvještaja o utvrđenim količinama,
 • načini plaćanja vodnih naknada,
 • kontrole izmirivanja obaveza po osnovu vodnih naknada i
 • druga pitanja vezana za izmirivanje obaveza po osnovu opće i posebnih vodnih naknada koje su propisane Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH" broj 70/06) (u daljnjem tekstu: Zakon) i čija visina je određena Odlukom o visini posebnih vodnih naknada ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/07) (u daljnjem tekstu: Odluka).

II. OPĆA VODNA NAKNADA

2.Obveznik obračunavanja i plaćanja opće vodne naknade je fizičko i pravno lice registrovano za obavljanje djelatnosti na osnovu rješenja izdatog od nadležnog organa.
Osnovica za obračun opće vodne naknade je neto plaća zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno i određeno vrijeme, odnosno bruto plata umanjena za doprinose i poreze na plaću.
Opću vodnu naknadu uplaćuje poslodavac - isplatilac plaće, u iznosu od 0,5% neto plaće svih zaposlenika, zajedno sa isplatom plaće zaposlenika.
Iznos opće vodne naknade je sastavni dio obračuna plaće zaposlenika.

3.Obveznik iz tačke 2. ovog Pravilnika obveznik je plaćanja i opće vodne naknade po ugovoru o djelu.
Osnovica za obračun i plaćanje opće vodne naknade po osnovu ugovora o djelu je ugovorena cijena usluge iz ugovora o djelu bez poreza.
Plaćanje opće vodne naknade po ugovoru o djelu vrši se istovremeno sa plaćanjem usluge po ugovoru o djelu, u iznosu od 0,5% cijene usluge iz ugovora o djelu.

III. POSEBNE VODNE NAKNADE

A - Obveznici i način obračunavanja posebnih vodnih naknada

a) PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda

4.Obveznik plaćanja posebne vodne naknade (u daljnjem tekstu: PVN) za korištenje površinskih i podzemnih voda za javno vodosnabdijevanje je fizičko i pravno lice koje vrši javno vodosnabdijevanje potrošača, odnosno fizičko i pravno lice koje zahvata vodu za vodosnabdijevanje u količini koja prevazilazi obim opće upotrebe iz člana 46. Zakona.
PVN iz stava 1. ove tačke obračunava se množenjem količine zahvaćene vode u obračunskom periodu izražene u m3 sa visinom ove PVN određenoj u tački II podtačka 1. Odluke.

5.Obveznik plaćanja PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda i mineralne vode koja se koristi za flaširanje je fizičko i pravno lice koje vrši zahvatanje i flaširanje vode i mineralne vode.
PVN iz stava 1. ove tačke obračunava se množenjem količine zahvaćene vode u obračunskom periodu izražene u m3 sa visinom ove PVN određenoj u tački II podtačka 2. Odluke.

6.Obveznik plaćanja PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za navodnjavanje je fizičko i pravno lice koje vrši zahvatanje vode za potrebe navodnjavanja.
PVN iz stava 1. ove tačke obračunava se množenjem količine zahvaćene vode u obračunskom periodu izražene u m3 sa visinom ove PVN određenoj u tački II podtačka 3. Odluke.

7.Obveznik plaćanja PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za uzgajanje ribe je fizičko i pravno lice koje vrši zahvatanje vode za uzgoj ribe u ribnjacima.
PVN iz stava 1. ove tačke obračunava se množenjem količine zahvaćene vode u obračunskom periodu izražene u m3 sa visinom ove PVN određenoj u tački II podtačka 4. Odluke.

8.Obveznik plaćanja PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane je fizičko i pravno lice koje vrši zahvatanje vode za potrebe procesa proizvodnje, odnosno fizičko i pravno lice koje vrši zahvatanje i isporuku vode za industrijske procese uključujući i termoelektrane.
PVN iz stava 1. ove tačke obračunava se množenjem količine zahvaćene vode u obračunskom periodu izražene u m3 sa visinom ove PVN određenoj u tački II podtačka 5. Odluke.

9.Obveznik plaćanja PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za druge namjene je fizičko i pravno lice koje vrši zahvatanje vode za namjene koje nisu obuhvaćene u tač. 4, 5, 6, 7 i 8. ovog Pravilnika.
PVN iz stava 1. ove tačke obračunava se množenjem količine zahvaćene vode u obračunskom periodu izražene u m3 sa visinom ove PVN određenoj u tački II podtačka 6. Odluke.

b) PVN za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama

10.Obveznik plaćanja PVN za proizvodnju električne energije dobivene korištenjem hidroenergije je fizičko i pravno lice koje koristi vodu u hidroelektrani za proizvodnju električne energije.
Obveznikom iz stava 1. ove tačke smatra se fizičko i pravno lice koje sa teritorije Bosne i Hercegovine u Federaciji Bosne i Hercegovine isporučuje vodu za proizvodnju hidroenergije u hidroelektrani koja se nalazi u drugoj državi.
PVN iz st. 1. i 2. ove tačke obračunava se množenjem ukupne količine prozvedene električne energije u obračunskom periodu izražene u kilovatsatima (kWh) sa visinom ove PVN određenoj u tački III Odluke.

c) PVN za zaštitu voda

11.Obveznik plaćanja PVN za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate je fizičko i pravno lice na čije ime je registrovano transportno sredstvo, odnosno vlasnik građevinske mašine za koju nije potrebna registracija.
PVN iz stava 1. ove tačke obračunava se množenjem količine zagađenja voda u toku jedne godine izražene preko ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) sa visinom ove PVN određenoj u tački IV podtačka 1. Odluke.
Količina zagađenja voda iz stava 2. ove tačke izračunava se korištenjem Tablice za utvrđivanje mjesečnog EBS kod zagađivača kod kojih se ne vrše direktna mjerenja i ispitivanja otpadnih voda datih u poglavlju IV Metoda iz tačke 29. ovog Pravilnika.

12.Obveznik plaćanja PVN za zaštitu voda je fizičko i pravno lice koje vrši direktno ispuštanje otpadnih voda u površinske vode, indirektno ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode, ispuštanje otpadnih tehnoloških voda u javni kanalizacioni sistem iz objekata i postrojenja koji podliježu obavezi pribavljanja okolinske dozvole u smislu odredbi Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03) i ispuštanje otpadnih voda naselja.
PVN iz stava 1. ove tačke obračunava se množenjem količine zagađenja voda u toku obračunskog perioda izraženog preko ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) sa visinom ove PVN određenoj u tački IV podtačka 2. Odluke.

13.Obveznik plaćanja PVN za zaštitu voda za uzgoj ribe je fizičko i pravno lice koje vrši uzgoj ribe u vještačkim ribnjacima ili u kavezima.
PVN iz stava 1. ove tačke obračunava se množenjem količine uzgojene (prodate) ribe u obračunskom periodu izražene u kilogramima (kg ) sa visinom ove PVN određenoj u tački IV podtačka 3.Odluke.

14.Obveznik plaćanja PVN za zaštitu voda za upotrebu vještačkih đubriva je fizičko i pravno lice koje proizvodi ili uvozi vještačko đubrivo.
PVN iz stava 1. ove tačke obračunava se množenjem proizvedene ili uvezene količine vještačkog đubriva u obračunskom periodu izražene u kilogramima (kg) sa visinom ove PVN određenoj u tački IV podtačka 4.Odluke.

15.Obveznik plaćanja PVN za zaštitu voda za upotrebu hemikalija za zaštitu bilja je fizičko i pravno lice koje proizvodi ili uvozi hemikalije za zaštitu bilja.
PVN iz stava 1. ove tačke obračunava se množenjem proizvedene ili uvezene količine hemikalija za zaštitu bilja u obračunskom periodu izražene u kilogramima (kg) sa visinom ove PVN određenoj u tački IV podtačka 5. Odluke.

d) PVN za vađenje materijala iz vodotoka

16.Obveznik plaćanja PVN za vađenje materijala iz vodotoka je fizičko i pravno lice koje vrši eksploataciju materijala iz vodotoka.
PVN iz stava 1. ove tačke obračunava se množenjem količine izvađenog materijala iz vodotoka u obračunskom periodu izražene u m3 sa visinom ove PVN određenoj u tački V Odluke.

e) PVN za zaštitu od poplava

17.Obveznik plaćanja PVN za zaštitu od poplava poljoprivrednog, šumskog ili građevinskog zemljišta je vlasnik zemljišta koje je zaštićeno objektima za zaštitu od poplava koji su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine.
PVN iz stava 1. ove tačke na nivou jedne godine obračunava se množenjem ukupno zaštićene površine poljoprivrednog, šumskog ili građevinskog zemljišta izražene u hektarima (ha) sa visinom ove PVN određenoj u tački VI podtačka 1. Odluke.

18.Obveznik plaćanja PVN za zaštitu od poplava stambenih, poslovnih i drugih objekata je vlasnik objekta koji je zaštićen objektima za zaštitu od poplava koji su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine.
PVN iz stava 1. ove tačke na nivou jedne godine obračunava se množenjem korisne površine stambenog, poslovnog ili drugog objekta, koji je zaštićen objektima za zaštitu od poplava, izražene u m2 sa visinom ove PVN određenoj u tački VI podtačka 2. Odluke.

B - Rokovi obračunavanja i plaćanja PVN

19.Obračunavanje i plaćanje PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda iz tač. 4,5,6,7,8. i 9. ovog Pravilnika vrši se mjesečno, do 20. u mjesecu, za zahvaćene količine u prethodnom mjesecu.

20.Obračunavanje i plaćanje PVN za korištenje vode za proizvodnju električne energije iz tačke 10. ovog Pravilnika vrši se mjesečno, do 20. u mjesecu, za proizvedenu količinu električne energije u prethodnom mjesecu.

21.Obračunavanje i plaćanje PVN za zaštitu voda iz tačke 11. ovog Pravilnika vrši se prilikom registracije motornih vozila, odnosno za transportna sredstva koja ne podliježu obavezi registracije (građevinske mašine i dr.) do kraja januara za prethodnu godinu.
Obveznici PVN za zaštitu voda iz stava 1. ove tačke za transportna sredstva koja podliježu registraciji dužni su organu nadležnom za registraciju motornih vozila dostaviti dokaz o izvršenoj uplati, a obveznici za transportna sredstva koja ne podliježu obavezi registracije dokaz o izvršenoj uplati dužni su dostaviti mjesno nadležnoj agenciji za vodno područje.

22.Obračunavanje i plaćanje PVN za zaštitu voda iz tačke 12. ovog Pravilnika vrši se do 20. u mjesecu, za prethodni mjesec.

23.Obračunavanje i plaćanje PVN za zaštitu voda za uzgoj ribe iz tačke 13. ovog Pravilnika vrši se do 20. u mjesecu, za prethodni mjesec.

24.Obračunavanje i plaćanje PVN za zaštitu voda iz tač. 14. i 15. ovog Pravilnika vrši se do 20. u mjesecu, za prethodni mjesec.

25.Obračunavanje i plaćanje PVN za vađenje materijala iz vodotoka iz tačke 16. ovog Pravilnika vrši se do 20. u mjesecu, za izvađene količine u prethodnom mjesecu.

26.Obračunavanje i plaćanje PVN za zaštitu od poplava iz tač. 17. i 18. ovog Pravilnika vrši se do kraja januara za prethodnu godinu.

C) Mjerenje količina i dostavljanje izvještaja za obračunavanje i plaćanje PVN

27.Pravna i fizička lica, obveznici obračunavanja i plaćanja PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda obavezni su ugraditi mjerne uređaje i voditi evidencije o količinama zahvaćene vode i utvrđene podatke evidentirati u obrazac "ZV" - Mjesečni izvještaj o zahvaćenim količinama vode", koji se nalazi u Prilogu 2. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Obveznici iz stava 1. ove tačke dužni su mjerne uređaje održavati u ispravnom stanju, odnosno obavezni su vršiti redovna baždarenja kako je to određeno odgovarajućim propisima.

28.Obveznici obračunavanja i plaćanja PVN za proizvodnju električne energije dobivene korištenjem hidroenergije (hidroelektrane) dužni su voditi evidencije o količini proizvedene električne enregije i utvrđene podatke evidentirati u obrazac "PEE" - "Mjesečni izvještaj o proizvodnju električne energije" koji se nalazi u Prilogu 3. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

29.Mjerenje i ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina ispuštene otpadne vode i utvrđivanje ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) za obveznike iz tačke 12. ovog Pravilnika i utvrđivanje ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) iz tačke 11. ovog Pravilnika vrši se po "Način i metode utvrđivanja stepena zagađenja otpadnih voda i utvrđivanje koeficijenata zagađenja za zagađivače koji ne vrše direktna mjerenja" (u daljnjem tekstu: Metode) koje se nalaze u Prilogu 1. ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

30.Utvrđivanje količina otpadne vode i stepena njenog zagađenja vrši se na osnovu jedinice mjere - jednog ekvivalentnog stanovnika ( ES).
Ukupan broj ekvivalentnih stanovnika (EBS) za zagađivače voda određuje se na osnovu količina i stepena zagađenja koji se produkuje u toku četrdesetosmosatnog ispuštanja otpadne vode pri normalnim uslovima proizvodnje.

31.Obveznici obračunavanja i plaćanja PVN za zaštitu voda iz tačke 12. ovog Pravilnika čija ukupna godišnja količina zagađenja (EBS) prelazi 500 ES, dužni su najmanje jedanput u dvije godine vršiti ispitivanje uzoraka otpadne vode odnosno otpadnih i štetnih materija prije njihovog ispuštanja i jedan primjerak elaborata o utvrđenom stanju dostaviti mjesno nadležnoj agenciji za vode.

32.Mjerenje i ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina ispuštene otpadne vode i utvrđivanje broja EBS vršiće ovlaštene labaratorije iz člana 64. Zakona.

33.Ukoliko dođe do promjene tehnološkog procesa kojim se povećava ili smanjuje EBS, obveznik obračunavanja PVN za zaštitu voda dužan je odmah obezbijediti novo ispitivanje otpadnih voda odnosno utvrditi EBS.
Obračunavanje i plaćanje PVN za zaštitu voda prema novom elaboratu počeće se primjenjivati od prvog dana narednog mjeseca od mjeseca u kojem je izvršeno novo snimanje.

34.Pravna i fizička lica koja upravljaju vodovodnim odnosno kanalizacionim sistemom (komunalna preduzeća) stepen zagađenja otpadnih voda odnosno EBS utvrđivaće množenjem količine ukupno isporučene vode pojedinim korisnicima izražene u m3 sa koeficijentom zagađenja koji za pojedine vrste zagađivača iznose:

 • građani-domaćinstva = 0,02,
 • pravna/fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti označene šiframa djelatnosti 51-99 shodno standardnoj klasifikaciji djelatnosti (neproizvodne djelatnosti) = 0,02,
 • pravna/fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti označene šiframa djelatnosti 15-37 shodno standardnoj klasifikaciji djelatnosti (prerađivačka industrija) = 0,10 i
 • pravna/fizička lica koja obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost (zanatstvo i uslužne djelatnosti) = 0,05.

Obveznici iz stava 1. ove tačke dužni su voditi evidencije o količinama isporučene vode i utvrđene podatke evidentirati u obrazac "IV - Mjesečni izvještaj o količini isporučene vode i obračunu EBS" koji se nalazi u Prilogu 4. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Način obračuna EBS iz stava 1. ove tačke primjenjivaće se sve dok se mjerenjem ne utvrdi stvarna količina EBS na ispustima otpadnih voda pojedinog naselja.

35.Obveznici iz tačke 12. ovog Pravilnika koji nisu priključeni na vodovodnu/ kanalizacionu mrežu i kod kojih u tehnološkom procesu nastaju godišnje količine zagađenja otpadnih voda do 500 ES, stepen zagađenja otpadnih voda (EBS) utvrđivaće prema Tablici koeficijenata zagađenja koja je sadržana u Prilogu 1. ovog Pravilnika.
Obveznici PVN za zaštitu voda iz stava 1. ove tačke dužni su popunjavati obrazac "EBS" -Izvještaj o obračunu broja ekvivalentnih stanovnika", koji se nalazi u Prilogu 5. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

36.Obveznici obračunavanja i plaćanja PVN za zaštitu voda iz tačke 13. ovog Pravilnika dužni su voditi evidencije o količinama uzgojene ribe i utvrđene količine evidentirati u obrazac "UKR" - "Mjesečni izvještaj o količini uzgojene ribe", koji se nalazi u Prilogu 6. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

37.Obveznici obračunavanja i plaćanja PVN za zaštitu voda iz tačke 14. ovog Pravilnika dužni su voditi evidencije o proizvedenim ili uvezenim količinama vještačkog đubriva i utvrđene količine evidentirati u obrazac "PKĐ" - "Mjesečne količine proizvedenog ili uvezenog vještačkog đubriva", koji se nalazi u Prilogu 7. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

38.Obveznici obračunavanja i plaćanja PVN za zaštitu voda iz tačke 15. ovog Pravilnika dužni su voditi evidencije o proizvedenim ili uvezenim količinama hemikalija za zaštitu bilja i utvrđene količine evidentirati u obrazac "PKB" - "Mjesečni izvještaj o proizvedenim ili uvezenim količinama hemikalija za zaštitu bilja", koji se nalazi u Prilogu 8. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

39.Obveznici obračunavanja i plaćanja PVN za vađenje materijala iz vodotoka dužni su vršiti mjerenja izvađenog materijala iz vodotoka i utvrđene količine evidentirati u obrazac "IMV" - Mjesečni izvještaj o izvađenom materijalu iz vodotoka", koji se nalazi u Prilogu 9. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

40.Mjesno nadležna agencija za vode utvrdiće zemljište i objekte iz tačke 17. stav 1. i tačke 18. stav 1. ovog Pravilnika i podatke o tome dostaviti nadležnoj općinskoj službi.
Nadležna općinska služba, na osnovu podataka iz stava 1. ove tačke, utvrdiće obveznike plaćanja PVN za zaštitu od poplava iz tač. 17. i 18. ovog Pravilnika sa površinama za obračunavanje i plaćanje PVN za zaštitu od poplava, te utvrditi pojedinačne obaveze za plaćanje ove PVN, koje dostavlja obveznicima i mjesno nadležnoj agenciji za vode.

41.Obveznici PVN popunjene i ovjerene obrasce iz tač. 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38. i 39. ovog Pravilnika dužni su dostavljati mjesečno mjesno nadležnoj agenciji za vode, do 10-tog tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

42.Mjesno nadležne agencije za vode dužne su uspostaviti evidencije o količinama zahvaćene vode, o količinama proizvedene električne energije, o količinama zagađenja koja se ispuštaju u površinske vode ili indirektno u podzemne vode, o količinama uzgojene (prodate) ribe, o količinama prizvedenog i uvezenog vještačkog đubriva i sredstava za zaštitu bilja, o količinama izvađenog materijala iz vodotoka i o površinama zemljišta i objekata zaštićenih od poplava.

IV. NAČIN PLAĆANJA VODNIH NAKNADA

43.Opća vodna naknada i PVN uplaćuje se na depozitne račune javnih prihoda kantonalnih budžeta u poslovnoj banci platnim nalogom za plaćanje javnih prihoda (uz naznaku vrste prihoda-naknade ) u skladu sa podzakonskim propisom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova, prema sjedištu pravnog lica, odnosno prema mjestu obavljanja djelatnosti fizičkog lica.
Kantonalni trezori dužni su mjesno nadležnoj agenciji za vode, u prihvatljivoj elektronskoj formi, sedmično dostavljati podatke o pojedinačnim uplatiocima vodnih naknada.

44.Obveznici obračunavanja i plaćanja opće vodne naknade i PVN dužni su na posebnom obrascu "OVN - Izvještaj o obračunatim i uplaćenim vodnim naknadama", na polugodišnjem i godišnjem nivou sačiniti izvještaj o obračunu i plaćanju vodnih naknada i ovjeren obrazac predati nadležnoj instituciji za prijem računovodstvenih iskaza, zajedno sa obaveznim računovodstvenim iskazima. Obrazac "OVN" nalazi se u Prilogu 10. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Nadležna institucija za prijem računovodstvenih iskaza u roku od 60 dana po prijemu OVN obrazaca isti je dužna proslijediti nadležnoj agenciji za vode.

V. KONTROLA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA

45.Kontrolu pravilnog obračunavanja i plaćanja vodnih naknada vrše organizacione jedinice Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine na čijem području se nalazi sjedište pravnog lica, odnosno mjesto obavljanja djelatnosti fizičkog lica.

46.Kontrolu ispravnosti utvrđivanja količina koje čine osnovicu za obračunavanje i plaćanje PVN i blagovremenost dostavljanja popunjenih i ovjerenih obrazaca iz tačke 40. ovog Pravilnika vršiće vodna inspekcija. Vodni inspektor je dužan sačiniti zapisnik o izvršenoj kontroli.
Kontrolu iz stava 1. ove tačke vrše i ovlašteni zaposlenici nadležne agencije za vode. Ovlašteni zaposlenik agencije za vode je dužan sačiniti zapisnik o izvršenoj kontroli.
Jedan primjerak zapisnika iz st. 1. i 2. ove tačke dostavlja se organizacionoj jedinici Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine na čijem području je sjedište pravnog lica, odnosno mjesto obavljanja djelatnosti fizičkog lica.

47.Agencije za vode dužne su najmanje jedanput godišnje izvještavati Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrde i šumarstva, Poresku upravu Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnu upravu za inspekcijeske poslove o stepenu izmirenja obaveza i drugoj problematici koja se odnosi na obračunavanje i plaćanje vodnih naknada.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

48.Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaje se primjenjivati Uputstvo o načinu, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje posebnih vodoprivrednih naknada ("Službene novine Federacije BiH" br. 49/98 i 5/99) i Pravilnik o vrstama, načinu i obimu mjerenja i ispitivanja iskorištene vode, ispuštene otpadne vode i izvađenih materijala iz vodotoka ("Službene novine Federacije BiH" br. 48/98, 36/00, 35/01, 20/03 i 56/04.

49.Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od 01.01.2008. godine.

Broj 05-14-167/07
decembra 2007. godine
Sarajevo

Ministar
mr. sci. Damir Ljubić, s. r.

 • Prilog 1. - Metode
 • Prilog 2. - Obrazac "ZV" [ .doc | .pdf ]
 • Prilog 3. - Obrazac "PEE" [ .doc | .pdf ]
 • Prilog 4. - Obrazac "IV" [ .doc | .pdf ]
 • Prilog 5. - Obrazac "EBS" [ .doc | .pdf ]
 • Prilog 6. - Obrazac "UKR" [ .doc | .pdf ]
 • Prilog 7. - Obrazac "PKG" [ .doc | .pdf ]
 • Prilog 8. - Obrazac "PKB" [ .doc | .pdf ]
 • Prilog 9. - Obrazac "IMV" [ .doc | .pdf ]
 • Prilog 10. - Obrazac "OVN" [ .doc | .pdf ]
 • Prilog 11. - Anketni list [ .doc | .pdf ]