Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/06), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1.U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/06, 46/06, 8/07, 30/07, 51/07 i 82/07), u tački 12. "Naknade i takse", podtački 12.1. u tabelarnom pregledu iza rednog broja 3. dodaje se novi redni broj 4. koji glasi:

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA
4. Federalna taksa za korištenje autocesta (cestarina) 722114

Dosadašnji redni brojevi 4. do 36. postaju redni brojevi 5. do 37.

2.U tački 13. Posebne naknade, podtačka 13.1. mijenja se i dodaju nove tačke podtačke 13.1.1. i 13.1.2. koje glase:

13.1. Prihodi od vodnih naknada, utvrđeni Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), uplaćuju se i raspoređuju na sljedeći način:

13.1.1. Sljedeći prihodi od vodnih naknada uplaćuju se na račun javnih prihoda kantonalnih budžeta koji su sastavni dio ovog Pravilnika. Kantonalni trezor raspoređuje:

  • 40% ovog prihoda "Agenciji za vodno područje rijeke Save", odnosno "Agenciji za vodno područje Jadranskog mora".

Brojevi računa Agencija za vode:

a) Agencija za vodno područje rijeke Save

1.Vakufska banka d.d. Sarajevo broj: 160-20000216791-35;

2.UPI banka d.d. Sarajevo, broj: 154-00120001331-80.

b) Agencija za vodno područje Jadranskog mora

1.UniCredit Zagrebačka banka d.d. Mostar, broj 338-100-22003965-22

  • kantonalnom budžetu 45% i
  • Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 15%, na račun broj:

154-001-20005049-81, otvoren kod UPI banke d.d. Sarajevo, osim prihoda od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije (vrsta prihoda: 721226) koji se u cijelosti raspoređuju kantonalnom budžetu. Pripadnost prihoda agencijama za vode po općinama utvrđena je Odlukom o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/07)".

Red. br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA
1. Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate 722521
2. Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja) 722522
3. Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu 722523
4. Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda, za flaširanje vode i mineralne vode, za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene 722524
5. Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane 722525
6. Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama 722526
7. Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka 722527
8. Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava 722528
9. Opća vodna naknada 722529
10. Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama I kategorije 721225
11. Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije 721226

13.1.2. Zaostale obaveze na osnovu posebnih vodnih naknada koje su se prikupljale i raspoređivale prema Zakonu o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/98), uplaćuju se i raspoređuju po propisima koji su bili na snazi u vrijeme nastanka obaveze, na vrstu prihoda"

Red. br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA
12. Uplate zaostalih obaveza na osnovu posebnih vodnih naknada 777776

Dosadašnji redni brojevi od 7 do 39, postaju redni brojevi 13 do 45.

3.U Poglavlju VII - "Način uplaćivanja prihoda bud`eta i fondova", podtačka 17.1. pod brojem 15. "Bud`etska organizacija" mijenja se i glasi: " Za prihode uplaćene u korist budžeta Federacije ili budžeta kantona uplatioci ne popunjavaju polje 15.

Izuzetno, za uplate prihoda koji se smatraju prihodima od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta) i vlastiti prihodi, uplatilac je dužan, po nalogu primaoca sredstava, upisati kod budžetske organizacije, što se odnosi i za prihode na osnovu tekućih potpora, primljenih grantova i donacija".

4.Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-2591-6/06
decembar 2007. godine
Sarajevo


Ministar
Vjekoslav Bevanda, s. r.