Opšte karakteristike poplavnog područja rijeke Korane u FBiH i donjem toku rijeke Mutnice


Od sobraćajnica jedino se može izdvojiti regionalni put Cazin – Bihać, i odvojak puta u pravcu Slunja (Republika Hrvatska).

Osnovni hidrološki podaci

U slivu rijeke Mutnice u toku 1982. godine uspostavljeno je više vodomjernih stanica, na kojima je izvršeno 10-12 simultanih mjerenja u periodu od 1982.-1985. godine.

Na samoj rijeci Mutnici postojale su tri vodomjerne stanice i to: V.S. Trstovac (Fsl=15,7 km2), V.S. Pjanići (Fsl=113,0 km2) i V.S. Tržac (Fsl=168,0 km2). Jedino na V.S. Tržac nisu vršena nikakva mjerenja nego samo osmatranje vodostaja. Razlog tome su nerealni rezultati zbog uticaja usporenih voda rijeke Korane na profilu V.S. Tržac.

Kako je period osmatranja ovih stanica bio veoma kratak, a i broj mjerenja malen, rezultati nisu bili iskoristivi za proračun velikih voda što je i uostalom zaključak elaborata: "Vodni režim dijelova sliva Korane i Gline od interesa za SRBiH".

Zbog toga je proračun velikih voda Mutnice izvršen na osnovu korelativnih odnosa protoka sa visokim koeficijentima korelacije između "traženih" i repernih hidroloških stanica koje imaju dugogodišnji niz sistemskih hidroloških osmatranja. To su prije svega V.S. Veljun (Korana) i V.S. Vranovine (Glina). Iz tih korelacijskih odnosa dobijeni su sljedeći karakteristični proticaji velikih voda:

Vjerovatnoća pojave
V.S. Pjanići
Proticaj (m3/s)

V.S. Tržac
Proticaj (m3/s)
1/20
83,00
110,00
1/100
102,00
135,00
1/500
121,00
160,00


Osnovni hidraulički podaci

Rijeka Mutnica u svom donjem toku ima relativno slabo izraženo korito sa mnogo meandara i obraslo sitnom i krupnom vegetacijom. Zbog toga vrlo često dolazi do izlivanja velikih voda po polju usljed čega je zemljište "vječito” zamočvareno.

Za potrebe ove studije je urađena hidraulička analiza tečenja i definirane su površine plavljenja za velike vode ranga pojave 1/20, 1/100 i 1/500 godina. Trajanje poplava u mnogome zavisi od nivoa velikih voda Korane – recipijenta rijeke Mutnice, odnosno od vremenskog koindiciranja velikih voda oba vodotoka.

Hidraulički proračuni karakterističnih velikih vode rađen je putem programskog paketa DUFLOW.


Plavljene površine

Za karakteristične velike vode vjerovatnoće pojave 1/20, 1/100 i 1/500 izvršen je proračun nivoa velikih voda te veličina zone plavljenja. Pri tome je korišteno više poprečnih profila prirodnog vodotoka na razmatranoj dionici. Vrijednosti poplavljenih površina su date u narednoj tabeli:

Vjerovatnoća pojave
Poplavljena površina (ha)
1/20
256
1/100
295
1/500
362