Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo (u daljem tekstu AVP Sava) započela je aktivnosti vezane za pripremu Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.).

AVP Sava je pripremila Radni plan i rokove za pripremu i usvajanje Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH za razdoblje 2022. – 2027.

Shodno tome izrađen je Radni plan za pripremu i usvajanje navedenog dokumenta koje je objavljen u sredstvima javnog informisanja i koji je dostupan na linku http://www.voda.ba/radni-plan-i-rokovi-za-pripremu-i-usvajanje-plana-upravljanja-vodama-za-vodno-podrucje-rijeke-save-u-federaciji-bih-2022-2027.

Prema aktivnostima vezanim za izradu nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH za razdoblje 2022. – 2027., od velike važnosti je da se pregled pitanja od značaja za upravljanje vodama, a koji se izrađuju u okviru navedenog nacrta Plana upravljanja, predstavi zainteresovanoj i stručnoj javnosti. Ovaj dokument predstavlja jedan od ključnih osnova za definisanje ciljeva upravljanja vodama, te samog programa mjera za razdoblje 2022.-2027.

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo dana 21.01.2020.godine, sa početkom u 11 sati, u Hotelu IBIS STYLES, Džemala Bijedića 169A u Sarajevu organizuje javnu raspravu Nacrta dokumenta Značajna pitanja upravljanja vodama u sklopu izrade nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje Save u Federaciji BiH (2022.-2027.):

Vrijeme:
Tema rada - izlaganja:
Prezenteri:
11.00 - 11.30
Dolazak i prijavljivanje učesnika i kafa dobrodošlice

11.30 - 11.45
Radni plan za pripremu i usvajanje Plana upravljanja
vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH
(2022.-2027.)
AVP Sava, Sarajevo
11.45 - 12.15
Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u
Federaciji BiH, (2022.-2027.). Dokument: Značajna pitanja
upravljanja vodama
Adnan Bijedić, ZZV/Enova
12.15 - 13.00
Pitanja učesnika i diskusija

13.00 - 13.15
Zaključci radionice
AVP Sava Sarajevo / ZZV-Enova


Cilj javne rasprave je da se svi sudionici upoznaju sa stanjem u oblasti voda na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, te razmotre aktuelni problemi i izazovi koji su pred sektorom voda u narednom periodu.

Ovim putem Vas pozivamo da sudjelujete u održavanju javne rasprave kako bi ste na taj način doprinjeli izradi Plana upravljanja vodama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH za razdoblje 2022.-2027. godina. Komentare na nacrt dokumenta Značajna pitanja upravljanja vodama u sklopu izrade nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje Save u Federaciji BiH (2022.-2027.) možete dostaviti na priloženom obrascu, putem e-maila planupravljanja@voda.ba, putem pošte na adresu: Agencija za vodno područje Save, Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo i na linku http://www.voda.ba/nacrt-dokumenta-znacajna-pitanja-upravljanja-vodama do 28.02.2020. godine. Nacrt dokumenta Značajna pitanja upravljanja vodama u sklopu izrade nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje Save u Federaciji BiH (2022.-2027.) biće objavljen polovinom januara 2020. godine na web stranici Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, www.voda.ba.

Molimo Vas da prijavu i popunjen obrazac pošaljete najkasnije do 16.01.2020. godine na e-mail adresu: planupravljanja@voda.ba ili putem pošte na adresu: Agencija za vodno područje Save, Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo.

Za sve dodatne informacije kontakt osobe su Amina Hasečić (tel: 033 726 404, e-mail: amina.hasecic@voda.ba) i Anisa Čičić-Močić (tel: 033 726 432, e-mail: anisa@voda.ba).