Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.)

Zakon o vodama Federacije Bosne i Hercegovine (ZOV FBiH), u dijelu pod nazivom UPRAVLJANJE VODAMA, koji obuhvata članove 21 - 43, definiše osnovne planske dokumente koje treba pripremiti, a odnosi se na Strategiju upravljanja vodama i planove upravljanja vodama na definisanim vodnim područjima.   

Strategija upravljanja vodama u Federaciji BiH (2010.-2022.) je osnovni dokument koji određuje politiku upravljanja vodama, a planovi upravljanja vodama treba da osiguraju realizaciju ciljeva zacrtanih Strategijom.

U skladu sa članovima 29. i 156.  Zakona o vodama Federacije BiH, Agencija za vodno područje Save Sarajevo (u daljem tekstu AVP Sava) priprema Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH.

Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2016.–2021.) je usvojen na 144. sjednici Vlade Federacije BiH održanoj 24.05.2018. godine, dok je Odluka o donošenju Plana broj 715/2018 objavljena u ˝Službenim novinama Federacije BiH˝, broj 44/18 od 06.06.2018. godine.

Plan upravljanja vodnim područjem za svako vodno područje izrađuje se prema članu 25. i 26. Zakona o vodama Federacije BiH.

Obavještenje o početku pripreme Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH (2022.-2027.)

Radni plan i rokovi za pripremu i usvajanje plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH (2022. – 2027.)