Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2016. – 2021.)

Vlada Federacije BiH na 144. sjednici, održanoj 24.05.2018. godine, donijela je Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.).

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.) objavljena je u ˝Službenim novinama Federacije BiH˝, broj 44/18.

Odluku o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.), Vlada Federacije BiH je uputila Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, 05.06.2018. godine.

Vlada Federacije BiH na 106. sjednici, održanoj 15.06.2017. godine, donijela je Odluku o usvajanju Strateške procjene uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.).

Odluka o usvajanju Strateške procjene uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.) objavljena je u ˝Službenim novinama Federacije BiH˝, broj 47/17.