Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje lijeve obale rijeke Spreče nizvodno od ušća Jale, općina Lukavac - 1132-1-3-158-3-134/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Zaštita od erozije desne obale Une nizvodno od naselja Bosanska Otoka, Općina Bosanska Krupa - 1132-1-3-162-3-140/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Hidrometrijska mjerenja na vodnom području rijeke Save u FBiH (4 serije) (period 2021.-2023. godina) - 1132-1-2-163-3-141/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu (period 2021.-2023. godina) - 1132-1-2-160-3-137/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija obale rijeke Une u naselju Ripač, Grad Bihać - 1132-1-3-159-3-135/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Kompjuterska oprema - 1132-1-1-156-3-132/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Spreče na više lokacija na području grada Gračanica - 1132-1-3-109-3-101/20

Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava i laboratorije za vode AVP Sava (period 2021.-2023. godina)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Održavanje Informacionog sistema voda u Agenciji (2021-2023)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Drine preko puta privredne zone Bekto Preciza u Goraždu - 1132-1-3-142-3-122/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Troškovi održavanja sistema prognoze poplava (hidrološki sistem WISKI)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u FBiH (period 2021.-2023. godina) -Hidro-meteorološke stanice proizvođača OTT Njemačka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u FBiH (period 2021.-2023. godina) - Hidro-meteorološke stanice proizvođača SEBA Njemačka

Odluka o poništenju postupka javne nabake za postupak javnih nabavki radova - Sanacija obale rijeke Une u naselju Ripač, Grad Bihać - 1132-1-3-141-3-120/20

Odluka o poništenju postupak javnih nabavki radova - Zaštita od erozije desne obale Une nizvodno od naselja Bosanska Otoka, Općina Bosanska Krupa - 1132-1-3-136-3-117/20

Odluka o poništenju postupka za postupak javnih nabavki radova - Uređenje lijeve obale rijeke Spreče nizvodno od ušća Jale, općina Lukavac - 1132-1-3-138-3-119/20

Odluka o poništenju postupka za postupak javnih nabavki radova - Sanacija i čišćenje korita rijeke Tinje na kritičnim dionicama u MZ Špionica, grad Srebrenik - 1132-1-3-88-3-86/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nadogradnja ISV sistema u skladu sa potrebama AVP Sava - serverska komponenta - 1132-1-1-137-3-118/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Hitne intervencije na prirodnom koritu rijeke Tinje u naselju Dragunja, grad Tuzla - 1132-1-3-117-3-104/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Tinje kroz naselje Dragunja, grad Tuzla - 1132-1-2-125-3-113/20

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Hitne intervencije na prirodnom koritu rijeke Spreče na potezu od entitetske granice sa općinom Petrovo do ušća potoka Šiškovac u Spreču, općina Lukavac - 1132-1-3-123-3-112/20

Odluka o poništenju odluke o izboru i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Hidrografsko snimanje korita rijeke Save u Federaciji BiH - 1132-1-2-69-3-71/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Obezbjeđenje proticajnog profila na neuređenom koritu rijeke Unac u MZ Vrtoče, općina Drvar - 1132-1-3-110-3-102/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Spreče na više lokacija na području grada Gračanica - 1132-1-3-109-3-101/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje desne obale rijeke Bosne na području općine Žepče, dionica od PP6 do PP13 - 1132-1-3-107-3-99/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija desne obale rijeke Bosne u naselju Ozrakovići u Visokom - 1132-1-3-108-3-100/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Sistematski pregled radnika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Strateška procjena uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022-2027) - 1132-1-2-106-3-98/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Dodatni radovi pri regulaciji korita rijeke Vrbas na teritoriji općine Gornji Vakuf – Uskoplje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka vodomjernih stanica (podzemne vode) - 1132-1-1-101-3-97/20

• Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za postupak javnih nabavki roba:

Nabavka potrošnog materijala u Laboratoriji za vode – 3 LOT-a:
LOT 1 - Nabavka opšteg potrošnog materijala za laboratoriju
LOT 2 - Nabavka potrošnog materijala za ekotoksikološka ispitivanja
LOT 3 - Potrošni materijal za postojeće instrumente proizvođača Shimadzu ( AA-6300; GC-2010 x 2; LC-20AT; IC-10Ads; UV/VIS; TOC/TN )

Broj obavještenja o nabavci: 1132-1-1-93-3-93/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Kompijuterska oprema - 1132-1-1-92-3-92/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Sanacija i osavremenjavanje elektroopreme u objektima crpnih stanica na području Odžačke Posavine - II faza - 1132-1-2-89-3-89/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija i čišćenje korita rijeke Tinje na kritičnim dionicama u MZ Špionica, grad Srebrenik - 1132-1-3-88-3-86/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija dijela desne obale korita rijeke Spreče u svrhu zaštite od erozije i plavljenja na lokalitetu Adice, MZ Stanić Rijeka, općina Doboj Istok - 1132-1-3-66-3-69/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje desne obale rijeke Bosne u Ilijašu, dionice od P4 do P7, dužine cca 145 m - 1132-1-3-67-3-70/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Izrada Plana postupanja za slučaj pucanja ili oštećenja brane Hazna u Gradačcu - 1132-1-2-19-3-22/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Nabavka internet usluga (za potrebe AVP Sava i „backup" sistema upozorenja i prognoze poplava na slivu rijeke Save (Sava FFWS)) - 1132-1-2-90-3-90/20

• Odluka o poništenju postupka za LOTO-ve 1,2 i 3, te Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 4 u postupku javnih nabavki roba pod nazivom:

Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 4 LOT-a
LOT 1 – Hemikalije
LOT 2 – Standardiza kalibraciju i provjeru za AAS i IC
LOT 3 – Standardiza kalibraciju i provjeru za GC –
LOT 4 – Standardi za kalibraciju i provjeru za HPLC i automatski tečni hemijski analizator

Broj obavještenja o nabavci: 1132-1-1-87-3-85/20

• Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga:
Usluge popravke i održavanja vozila 2 LOT-a

LOT 1 Usluge opravke i održavanja vozila marke Škoda.
LOT 2 Usluge opravke i održavanja vozila marke Volkswagen.

Broj obavještenja o nabavci: 1132-1-2-86-3-84/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: Izrada projekta regulacije rijeke Bosne u Zenici na prostoru naselja Dolipolje - MZ Lašva od drumskog mosta pa uzvodno u dužini 1370 metara - 1132-1-2-81-3-81/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Bosne na ulazu u naselje Malešići u općini Ilijaš, potez od mosta na autoputu A1 do džamije u Malešićima, ukupne dužine cca 800 metara - 1132-1-2-77-3-80/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju na potezu Cementarin most – most Mladih, dionica od P10 do P13, dužine cca 90 metara i sanacija kosina na potezu od P13 do P15a, dužine cca 100 metara - 1132-1-3-75-3-78/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Nastavak uspostave monitoringa podzemnih voda - 1132-1-3-76-3-79/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupak javnih nabavki roba - Hidrografsko snimanje korita rijeke Save u Federaciji BiH - 1132-1-2-69-3-71/20

• Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lotove: LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 6 i LOT 8;
• Odluke o poništenju za lotove: LOT 1, LOT 5 i LOT 7 u postupaku javnih nabavki roba pod nazivom:

Nabavka potrošnog materijala u Laboratoriji za vode 8 LOT-ova
LOT 1 - Nabavka opšteg potrošnog materijala za laboratoriju
LOT 2 - Nabavka potrošnog materijala za hromatografiju
LOT 3 - Nabavka potrošnog materijala za postojeći automatski tečni hemijski analizator Skalar SAN++
LOT 4 - Nabavka potrošnog materijala za postojeći sistem za automatsku ekstrakciju SEPATHS UP 6
LOT 5 - Nabavka potrošnog materijala za ekotoksikološka ispitivanja
LOT 6 - Nabavka staklenog laboratorijskog posuđa
LOT 7 - Potrošni materijal za postojeće instrumente proizvođača Shimadzu ( AA-6300; GC-2010 x 2; LC-20AT; IC-10Ads; UV/VIS; TOC/TN)
LOT 8 - Potrošni materijal za postojeće instrumente proizvođača Agilent ( AAS/GFA, GC/MS, GC/ECD)

Broj obavještenja o nabavci: 1132-1-1-51-3-51/20


Uređenje desne obale rijeke Vrbas u Donjem Vakufu, dionica od P13B do P15, dužine cca 50 m - Broj obavještenja o nabavci: 1132-1-3-60-3-65/20 - Korišteni postupak za gore navedeni predmet javne nabavke je: Otvoreni postupak

• Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za postupak javnih nabavki usluga pod nazivom:
Validacija postojećih instrumenata proizvođača Agilent (AAS/GFA, GC/MS, GC/ECD), hemijskog tečnog analizatora San ++ proizvođača Skalar i validacija i servis postojećih instrumenata proizvođača Shimadzu (AA-6300; GC-2010 x 2; LC-20AT) u Laboratoriji za vode 3 LOT-a

LOT 1 - Validacija instrumenata Agilent AAS/GFA, GC/MS, GC/ECD
LOT 2 - Validacija hemijskog tečnog analizatora San ++ proizvođača Skalar
LOT 3 - Validacija i servis instrumenata proizvođača Shimadzu (AA-6300; GC-2010 x 2; LC-20AT)

Broj obavještenja o nabavci: 1132-1-2-54-3-57/20

Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba pod nazivom: Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 4 LOT-a: LOT 4 - Standardi za kalibraciju i provjeru za HPLC i automatski tečni hemijski analizator - Broj obavještenja o nabavci: 1132-1-1-50-3-50/20

Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba pod nazivom: Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 4 LOT-a: LOT 3 - Standardi za kalibraciju i provjeru za GC - Broj obavještenja o nabavci: 1132-1-1-50-3-50/20

Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba pod nazivom: Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 4 LOT-a: LOT 2 - Standardi za kalibraciju i provjeru za AAS i IC - Broj obavještenja o nabavci: 1132-1-1-50-3-50/20

Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba pod nazivom - Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 4 LOT-a - LOT 1 – Hemikalije - 1132-1-1-50-3-50/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Izrada Plana postupanja za slučaj pucanja ili oštećenja brane Hazna u Gradačcu - 1132-1-2-19-3-22/20

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova - Osiguranje protočnosti rijeke Vrbas u Jajcu na lokaciji srušenog mosta u naselju Prudi - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-3-28-3-32/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu, na dva poteza na dionici od mosta u Vrbanji do lokacije Kučice - 1132-1-3-27-3-31/20

Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki - Sanacija lijeve obale rijeke Usore u Tešnju nizvodno od mosta za Prnjavor u naselju Jelah, dionica 2, dužine cca 400 metara - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-3-29-3-33/20

Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki - Sanacija i osavremenjavanje elektroopreme u objektima crpnih stanica na području Odžačke Posavine - II faza - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-2-20-3-23/20

Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki - Hidrografsko snimanje korita rijeke Save u Federaciji BiH - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-2-23-3-26/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu, dionica od P32 do P36, dužine cca 200 m - 1132-1-3-25-3-29/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje rijeke Bosne na ušću rijeke Fojnice u Visokom - 1132-1-3-30-3-34/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Novelacija glavnog projekta uređenja rijeke Spreče u Lukavcu na potezu od izvedenog dijela do ušća Jale, u dužini od cca 2350 metara - 1132-1-2-45-3-40/20

Odluka o poništenju javnih nabavki - Uređenje desne obale rijeke Bosne u Ilijašu, dionice od P4 do P7, dužine cca 145 m

Uređenje obala rijeke Sane na dionici Gradski most - Sklop u općini Ključ - 1132-1-3-21-3-24/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija brane i uređenje obala rijeke Sane u MZ Zgon – Crljeni, općina Ključ - 1132-1-3-18-3-21/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Spreče u Gračanici, dionica od mosta na željezničkoj pruzi Tuzla-Doboj (Miričina) do općine Lukavac (Berkovica), dužine cca 3,5 km - 1132-1-2-24-3-28/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Zenici na potezu Bilmišće – Lukovo polje, dionica od P28 do P35, dužine cca 200 metara - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-3-26-3-30/20 Ispravka obavještenja 1132-1-3-26-8-39/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Izrada Plana postupanja za slučaj pucanja ili oštećenja brane Hazna u Gradačcu - 1132-1-2-19-3-22/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od mosta u naselju Svrake u Vogošći, dužine cca 150 m - 1132-1-3-13-3-16/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - enje usluga nadzora na projektu: Regulacija korita rijeke Bosne u općini Novi Grad Sarajevo, dionica od petlje Butile do ušća Miljacke - 1132-1-2-15-3-18/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Spreče u Gračanici, dionica od Salakuše (Donja Orahovica) do mosta na željezničkoj pruzi Tuzla – Doboj (Miričina), dužine cca 3,6 km - 1132-1-2-17-3-20/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat sanacije parapetnog zida na potezu Grebnice-Bazik na području Srednje Posavine - 1132-1-2-14-3-17/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, dionica od P1 do P6, dužine cca 170 metara - 1132-1-3-16-3-19/20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Troškovi održavanja sistema prognoze od poplava

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka opreme i materijala za potrebe provođenja mjera aktivne odbrane od poplava - 1132-1-1-127-3-137/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Radovi odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima na poplavnom području Srednje Posavine - 1132-1-3-111-3-125/19

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Radovi odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima na poplavnom području Odžačke Posavine - 1132-1-3-112-3-126/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta CS Đurići – Vučilovac na području Brčko distrikta - 1132-1-3-113-3-127/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka putničkog motornog vozila - 1132-1-1-116-3-133/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Obezbjeđenje proticajnog profila u koritu rijeke Speče nizvodno od ušća rijeke Sokoluše, općina Gračanica - 1132-1-3-115-3-132/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: Zaštita od štetnog djelovanja rijeke Une u urbanom području Grada Bihaća - 1132-1-2-110-3-124/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Regulacija rijeke Bosne u Zenici na potezu Drveni most Bimišće – most u Lukovom polju, dionica na lijevoj obali od profila P25 do P28 i od P35 do P37, ukupne dužine 150 metara - 1132-1-3-108-3-118/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju na potezu Cementarin most – most Mladih, faza IV, dionica uzvodno od profila P25 - 1132-1-3-107-3-117/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija obale Tinje u cilju zaštite elektrostuba u industrijskoj zoni Tinja, općina Srebrenik - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-3-103-3-112/19

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Tinje na lokalitetu Ormanica, općina Srebrenik - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-3-104-3-113/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki - Uređenje korita rijeke Tinje na području industrijske zone uzvodno od profila P14, općina Srebrenik - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-3-105-3-114/19

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki radova - Uređenje obala rijeke Sane na dionici Gradski most - Sklop u općini Ključ - 1132-1-3-101-3-107/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki - Inoviranja i provjere kota 0 na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH - 1132-1-2-106-3-115/19

Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki radova - Sanacija brane i uređenje obala rijeke Sane u MZ Zgon – Crljeni, općina Ključ - 1132-1-3-102-3-108/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Novelacija glavnog projekta: Uređenje korita rijeke Bosne na području općine Novi Grad Sarajevo - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-2-95-3-100/19 Ispravka obavještenje 1132-1-2-95-8-105/19

Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki radova - Izgradnja zaštitnog parapetnog zida od poplava na desnoj obali Sane uzvodno od lokacije Gerzovo u Sanskom Mostu u dužini od cca 500 metara - 1132-1-3-94-3-93/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Kompjuterska oprema - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-65-3-62/19 Ispravka obavještenja o nabavci 1132-1-1-65-8-95/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka kancelarijskog namještaja - 1132-1-1-93-3-92/19

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki - Pružanje advokatskih usluga pred nadležnim sudovima BiH

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki - Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju na potezu Cementarin most – most Mladih, faza IV, dionica od P25 do P37 u dužini od cca 148 metara

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki - Nadzor za radove Produženje lijevog odbrambenog nasipa uz rijeku Bosnu u dužini od 900 m, općina Odžak

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki - Produženje lijevog odbrambenog nasipa uz rijeku Bosnu u dužini od 900 m, općina Odžak

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki - Regulacija rijeke Bosne u Zenici na potezu Drveni most Bimišće – most u Lukovom polju, dionica na lijevoj obali od profila P25 do P28 i od P35 do P37, ukupne dužine 150 metara

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki - Sanacija brane i uređenje obala rijeke Sane u MZ Zgon – Crljeni, općina Ključ

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki - Inoviranja i provjere kota 0 na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki radova - Sanacija brane i uređenje obala rijeke Sane u MZ Zgon – Crljeni, općina Ključ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju na području općine Novi Grad Sarajevo – dodatni radovi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, na dionici 1 nizvodno od profila P6 do P9, dužine 150 metara - 1132-1-3-81-3-79/19

Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki usluga - Novelacija glavnog projekta: Uređenje korita rijeke Bosne na području općine Novi Grad Sarajevo - 1132-1-2-77-3-75/19

• Odluka o izmjeni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba pod nazivom:

Nabavka opšteg potrošnog materijala za laboratoriju, potrošnog materijala za automatski tečni hemijski analizator SAN++, potrošnog materijala za sistem za automatsku ekstrakciju SEPATHS UP 6 i laboratorijskog posuđa za Laboratoriju za vode 4 LOT-a
LOT 3 - Potrošni materijal za postojeći automatski tečni hemijski analizator SAN++ (metode analize kontinuiranog protoka)

Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-69-3-66/19

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova - Uređenje obala rijeke Sane na dionici Gradski most - Sklop u općini Ključ - 1132-1-3-70-3-67/19

• Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Odluka o poništenju postupka za postupak javnih nabavki roba pod nazivom:

Nabavka dva putnička motorna vozila 2 LOT-a
LOT 1 - Terensko vozilo
LOT 2 - Limuzina

Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-71-3-69/19

• Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za postupak javnih nabavki roba pod nazivom:

Nabavka opšteg potrošnog materijala za laboratoriju, potrošnog materijala za automatski tečni hemijski analizator SAN++, potrošnog materijala za sistem za automatsku ekstrakciju SEPATHS UP 6 i laboratorijskog posuđa za Laboratoriju za vode 4 LOT-a.
LOT 1. - Opšti potrošni materijal za laboratoriju
LOT 2. - Potrošni materijal za postojeći sistem za automatsku ekstrakciju SEPATHS UP 6
LOT 3. - Potrošni materijal za postojeći automatski tečni hemijski analizator SAN++ (metode analize kontinuiranog protoka)
LOT 4. - Laboratorijsko posuđe


Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-69-3-66/19


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 Hemikalije
Odluku o poništenju za LOT 2 Standardi za kalibraciju i provjeru u postupaku javnih nabavki roba - Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 2 LOT-a

Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-68-3-65/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Bosne u Ilijašu, prioritetne dionice na potezu od ušća Gnionice do mosta za naselje Kadarići - 1132-1-3-57-3-55/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom uzvodno od gradskog mosta, dionica od P4 do P7, dužine cca 180 m - 1132-1-3-56-3-54/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Vrbas u Bugojnu na 9 lokacija ukupne dužine 16,2 km - 1132-1-2-47-3-42/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: Zaštita obala rijeke Usore u naselju Kalošević na 4 lokacije ukupne dužine 1.500 metara, općina Tešanj - 1132-1-2-48-3-43/19

• Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga pod nazivom:
Vršenje usluga nadzora na projektu: Regulacija korita rijeke Bosne od profila P153 – P160 i od PB0 – PB4 u dužini od cca 465 metara, općina Ilidža
Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-2-44-3-41/19 Ispravka obavještenja 1132-1-2-44-8-57/19

- 30-477-13 - Odluka o izboru Nadzora Regulacija Bosne od profila P153 P160 i od PB0 PB4 cca 465m Ilidža
- 30-477-12 - Zapisnik o pregledu Nadzora Regulacija Bosne od profila P153 P160 i od PB0 PB4 cca 465m Ilidža

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: Zaštita obala rijeke Usore u naselju Kraševo, desna obala od poslovnog objekta ISTRA BENZ Plini, prema izgrađenom zaštitnom nasipu u Matuzićima, u dužini od 1.000 metara, općina Tešanj - 1132-1-2-55-3-49/19

Odluka o poništenju odluke o izboru - Regulacija korita rijeke Bosne od profila P153 P160 i od PB0 PB4 cca 465 metara Ilidža

Odluka o izboru - Regulacija korita rijeke Bosne od profila P153 P160 i od PB0 PB4 cca 465 metara Ilidža

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Obavezno i kasko osiguranje vozila - 1132-1-2-43-3-40/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki - Ažuriranje Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH - 1132-1-2-20-3-24/19

Odluka o poništenju postupka za postupak javnih nabavki pod nazivom - Inoviranja i provjere kota 0 na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH - 1132-1-2-38-3-34/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Postavljanje betonskih prizmi i betonskog vijenca na rijeci Bosni uzvodno od gradskog mosta u Visokom, dionica P1 – P4 - 1132-1-3-41-3-38/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija uređenog korita rijeke Unac u urbanom dijelu općine Drvar - 1132-1-3-39-3-37/19

• Odluka o poništenju za postupak javnih nabavki roba pod nazivom:

Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode:
LOT 1 – Hemikalije
LOT 2 - Standardi za kalibraciju i provjeru

Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-36-3-33/19

• Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga pod nazivom:

Kalibracija analitičke i mjerne opreme u Sektoru Laboratorija za vode 2 LOT-a:
LOT 1: Kalibracija analitičkih i tehničkih vaga i
LOT 2: Kalibracija analitičke i mjerne opreme u Laboratoriji za vode

Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-2-37-3-35/19

• Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Odluke o poništenju postupka za postupak javnih nabavki roba pod nazivom:

Nabavka opšteg potrošnog materijala za laboratoriju, potrošnog materijala za hromatografiju, potrošnog materijala za automatski tečni hemijski analizator SAN++, potrošnog materijala za sistem za automatsku ekstrakciju SEPATHS UP 6, potrošnog materijala za ekotoksikološka ispitivanja i laboratorijskog posuđa za Laboratoriju za vode: LOT 1 – Opšti potrošni materijal za laboratoriju, LOT 2 - Potrošni materijal za hromatografiju, LOT 3 - Potrošni materijal za postojeći sistem za automatsku ekstrakciju SEPATHS UP 6, LOT 4 - Potrošni materijal za postojeći automatski tečni hemijski analizator SAN++ (metode analize kontinuiranog protoka), LOT 5 – Potrošni materijal za ekotoksikološka ispitivanja (Test toksičnosti Daphnia magna), LOT 6 – Laboratorijsko posuđe.

Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-29-3-30/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Održavanje i redizajn web portala agencije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Dodatni radovi na projektu izgradnja obaloutvrde i obezbjeđenje proticajnog profila na rijekama Sana i Sanica na više lokacija u općini Ključ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Nabavka kopir aparata i fax mašina - 1132-1-1-30-3-31/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje lijeve obale rijeke Tinje, dionica Ljenobudski most – Bjelave, općina Srebrenik - 1132-1-3-21-3-25/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u FBiH - 132-1-2-24-3-28/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom uzvodno od gradskog mosta, dionica od P4 do P7, dužine cca 180 m - 1132-1-3-19-3-23/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, dionica uzvodno od ušća Krajnjače u Bosnu - 1132-1-3-18-3-22/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Bosne u Ilijašu, prioritetne dionice na potezu od ušća Gnionice do mosta za naselje Kadarići - 1132-1-3-22-3-26/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu, dionica od most u Vrbanji do ušća Okašnice, dužine cca 2,5 km - 1132-1-3-17-3-21/19

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova - Izvođenje radova na zaštiti malih ada „Zeleni otoci" na rijeci Uni u Bosanskoj Krupi - 1132-1-3-16-3-20/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka dizel goriva - 1132-1-1-23-3-27/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu, dionica od P18 do P21, dužine cca 140 m - 1132-1-3-14-3-18/19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Opremanje sala za sastanke - Kancelarijski namještaj - 1132-1-1-200-3-186/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Opremanje sala za sastanke - zanatski radovi - 1132-1-3-201-3-185/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Ažuriranje biotičke tipologije, granica ekoregiona i subekoregiona, referentnih uslova i bioloških parametara za ocjenu stanja voda - 1132-1-2-185-3-172/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Dodatni radovi na uređenju korita rijeke Bosne u Ilijašu - 1132-7-3-186-3-173/18

Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - zrada Plana postupanja za slučaj pucanja ili oštećenja brane Vidara u Gradačcu - 1132-1-2-143-3-124/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Analiza pritisaka i uticaja, procjena rizika na površinskim i podzemnim vodnim tijelima na slivu rijeke Save u Federaciji BiH - 1132-1-2-173-3-157/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: Uređenje lijeve obale Malog Plivskog jezera do sedrenog praga Okruglog jezera - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-2-176-3-162/18 - Ispravka obavjestenja 1132-1-2-176-8-167/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Redizajn i nadogradnja postojećeg Informacionog sistema voda ISV-a Dopuna centralne baze podataka i web aplikacije za unos podataka iz oblasti zaštite od voda – mape opasnosti i mape rizika od poplava u BiH - 1132-1-2-179-3-164/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Srednjoročni kredit kod poslovnih banaka za kupovinu poslovnog prostora - 1132-1-2-172-3-156/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Bosne od željezničkog mosta u Lukovom polju do mosta na magistralnom putu M17, općina Zenica - 1132-1-2-171-3-155/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Sanacija elektroopreme na objektu CS Svilaj - 1132-1-2-170-3-154/18

• Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba pod nazivom:
Nabavka laboratorijske opreme
LOT 2 – Nabavka i ugradnja OCI/PTV injektora na postojeći gasni hromatograf GC-2010/FID proizvođača Shimadzu

Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-166-3-149/18

• Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba pod nazivom:
Nabavka laboratorijske opreme:
LOT 1 – Nabavka laboratorijske instrumentacije

Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-166-3-149/18

• Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba pod nazivom:
Nabavka i isporuka roba i materijala
LOT 1: Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala

Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-151-3-133/18

• Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba za LOT 2:
Nabavka kancelarijskog namještaja 2 LOT-a:
LOT 2 - Opremanje objekta COP Orašje (kancelarijski namještaj)

Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-163-3-143/18

• Odluka o poništenju postupka za postupak javnih nabavki roba za LOT 1 pod nazivom:
Nabavka kancelarijskog namještaja 2 LOT-a:
LOT 1 - Opremanje sala za sastanke (kancelarijski namještaj)

Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-163-3-143/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija desne obale rijeke Une u dužini cca 300 metara u naselju Drenova Glavica, općina Bosanska Krupa - 1132-1-3-161-3-140/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Spreče u općini Doboj Istok - 1132-1-3-158-3-137/18

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki radova - Sanacija brane i uređenje obala rijeke Sane u MZ Zgon – Crljeni, općina Ključ - 1132-1-3-160-3-139/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Izgradnja zaštitnog parapetnog zida od poplava na desnoj obali Sane uzvodno od lokacije Gerzovo u Sanskom Mostu - 1132-1-3-159-3-138/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija lijeve obale rijeke Usore u dužini od cca 180 metara nizvodno od novog mosta za Prnjavor u naselju Jelah, općina Tešanj - 1132-1-3-162-3-141/18

• Odluka o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Odluku o poništenju postupka za postupak javnih nabavki usluga pod nazivom: Ažuriranje biotičke tipologije, granica ekoregiona i subekoregiona, referentnih uslova i bioloških parametara za ocjenu stanja voda.
Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-2-142-3-123/18

- 10-854-16 - Odluka o poništenju odluke o izboru Ažuriranje biotičke tipologije
- 10-854-18 - Odluka o poništenju postupka Ažuriranje biotičke tipologije

• Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba pod nazivom:

Nabavka i isporuka roba i materijala
LOT 1: Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala
LOT 2: Nabavka i isporuka materijala za održavanje čistoće

Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-151-3-133/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka motornog putničkog vozila - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-150-3-132/18 - Ispravka obavještenja 1132-1-1-150-8-145/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Sane u naselju Gornji Dubočani, općina Ključ - 1132-1-3-146-3-131/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Ažuriranje biotičke tipologije, granica ekoregiona i subekoregiona, referentnih uslova i bioloških parametara za ocjenu stanja voda - 1132-1-2-142-3-123/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Izrada Plana postupanja za slučaj pucanja ili oštećenja brane Vidara u Gradačcu - 1132-1-2-143-3-124/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Izrada studije procjene tereta zagađenja vodnih resursa koja potiču sa deponija na vodnom području rijeke Save u FBiH - 1132-1-2-144-3-125/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Izrada grube rešetke na dovodnom kanalu CS Svilaj - 1132-1-3-138-3-120/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija kolovozne konstrukcije na kruni nasipa na području Odžačke Posavine - 1132-1-3-140-3-121/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija kolovozne konstrukcije na kruni nasipa na području Srednje Posavine - 1132-1-3-141-3-122/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija hidroizolacije i nadvišenje odvodnog bazena na CS Svilaj - 1132-1-3-134-3-113/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija konstrukcije, hidromašinske i elektroopreme na gravitacionom ispustu Starača - 1132-1-3-135-3-117/18

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki za postupak nabavki roba:
Nabavka laboratorijske opreme 6 LOT-ova:
LOT 6 - Nabavka i ugradnja dodatne opreme za postojeće autosemplere na instrumentima GC 7890B i AAS/GFA GTA 120 proizvođača Agilent.
Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-124-3-107/18


Odluka o poništenju postupka javne nabavke za postupak nabavki roba:
Nabavka laboratorijske opreme 6 LOT-ova:
LOT 5 - Nabavka i ugradnja OCI/PTV injektora na postojeći gasni hromatograf GC-2010/FID proizvođača Shimadzu.
Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-124-3-107/18


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba:
Nabavka laboratorijske opreme 6 LOT-ova:
LOT 4 - Nabavka elektroda za rad postojećih terenskih i laboratorijskih multimetara proizvođača WTW.
Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-124-3-107/18


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba:
Nabavka laboratorijske opreme 6 LOT-ova:
LOT 3 - Nabavka opreme za izvođenje i očitavanje MPN mikrobiološke metode (Metoda najvjerovatnijeg broja)
Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-124-3-107/18


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke roba - Nabavka laboratorijske opreme 6 LOT-ova:
LOT 2 - Nabavka opreme za automatsku pripremu uzoraka ekstrakcijom na čvrstoj fazi (SPE)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za postupak nabavki roba - Nabavka laboratorijske opreme 6 LOT-ova:
LOT1 - Nabavka laboratorijske instrumentacije
Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-124-3-107/18


Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki roba za LOT 2 pod nazivom - Nabavka potrošnog materijala i laboratorijskog posuđa za Laboratoriju za vode LOT 2 - Laboratorijsko posuđe - 1132-1-1-133-3-109/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka potrošnog materijala i laboratorijskog posuđa za Laboratoriju za vode LOT 1 - Potrošni materijal za laboratoriju - 1132-1-1-133-3-109/18

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za postupak nabavki radova - Uređenje korita rijeke Sane u naselju Gornji Dubočani, općina Ključ - 1132-1-3-110-3-95/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova: Uređenje korita rijeke Spreče u općini Lukavac, dionica od P13 do P23, dužine 500 m - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-2-113-3-97/18 - Ispravka obavještenja 1132-1-2-113-8-105/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Izgradnja obaloutvrde i obezbjeđenje proticajnog profila na rijekama Sana i Sanica na više lokacija u općini Ključ - 1132-1-3-109-3-94/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Bosne u sarajevskom polju na području općine Novi Grad, dionica od P69 do P74, dužine 250 metara - 1132-1-3-114-3-99/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Izrada studije dugoročnog snabdijevanja vodom stanovništva, privrede i industrije na vodnom području rijeke Save u FBiH - 1132-1-2-116-3-101/18

Odluka o poništenju postuoka javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Sane u naselju Gornji Dubočani, općina Ključ - 1132-1-3-110-3-95/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Vodomjerne stanice - 1132-1-1-115-3-100/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Sanacija i remont pumpe P3 na objektu CS Zorice I - 1132-1-2-99-3-89/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uspostava monitoringa podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u FBiH - 1132-1-3-102-3-91/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom, uzvodno od gradskog mosta, dionica od P1 do P4, dužine cca 215 m - 1132-1-3-97-3-87/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima, dionica od mezarja Flos do TC Mepromex, ukupne dužine cca 1.000 metara - 1132-1-2-98-3-88/18

Odluka poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Elaborat monitoringa podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u FBiH (II faza) - 1132-1-2-72-3-59/18

Odluka o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, dionica nizvodno od izvedene regulacije - 1132-1-3-90-3-79/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Hitna intervencija na desnoj obali rijeke Usore u naselju Matuzići, općina Doboj Jug - 1132-1-3-93-3-81/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, dionica nizvodno od izvedene regulacije - 1132-1-3-90-3-79/18

• Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki roba pod nazivom:

Nabavka potrošnog materijala i laboratorijskog posuđa za Laboratoriju za vode,
LOT 1 - Potrošni materijal za laboratoriju
LOT 2 - Laboratorijsko posuđe

Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-92-3-82/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od mosta Mladih u Kaknju - 1132-1-3-91-3-80/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje rijeke Vrbas u Bugojnu, dionica od Kandijskog do Pružnog mosta, ukupne dužine cca 800 metara - 1132-1-3-89-3-78/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Bosne u Ilijašu, dionica uzvodno od ušća Gnionice - 1132-1-3-88-3-77/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Usluge opravke i održavanja vozila - 2 LOTA : LOT 2 - "Usluge opravke i održavanja vozila merke Volkswagen" - 1132-7-2-78-3-65/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Usluge opravke i održavanja vozila - 2 LOTA : LOT 1 - "Usluge opravke i održavanja vozila merke Škoda" - 1132-7-2-78-3-65/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Izrada skladišnog prostora u krugu Centra odbrane od poplava Orašje - 1132-1-3-80-3-71/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Spreče u općini Lukavac, dionica od P13 do P23, dužine 500 m - 1132-1-3-81-3-72/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Elaborat monitoringa podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u FBiH (II faza) - 1132-1-2-72-3-59/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje desne obale rijeke Vrbas u industrijskoj zoni u Jajcu, dionica od P9 do P13, dužine 200 metara - 1132-1-3-77-3-64/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Tinje u općini Srebrenik - 1132-1-3-76-3-63/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Validacija instrumenata Shimadzu (IC, UV/VIS i TOC/TN ) i servis instrumenata Shimadzu - 1132-1-2-75-3-62/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Izrada skladišnog prostora u krugu Centra odbrane od poplava Prud - 1132-1-3-73-3-60/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Izrada studije procjene tereta zagađenja vodnih resursa koja potiču sa deponija na vodnom području rijeke Save u FBiH - 1132-1-2-20-3-22/18

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova - Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom, uzvodno od gradskog mosta, dionica od P1 do P7, dužine cca 300 m - 1132-1-3-69-3-53/18

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki usluga - Izrada studije dugoročnog snabdijevanja vodom stanovništva, privrede i industrije na vodnom području rijeke Save u FBiH - 1132-1-2-63-3-50/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita Željeznice u naselju Godinja, općina Trnovo - 1132-1-3-55-3-45/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Potrošni materijal za instrumente Agilent u Laboratoriji za vode
Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-51-3-38/18
Ispravka obavještenja: 1132-1-1-51-8-39/18
Ispravka obavještenja: 1132-1-1-51-8-48/18


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Sanice od mosta u naselju Vrelo do ušća rijeke Korčanice - 1132-1-2-64-3-51/18

Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki radova pod nazivom - Uređenje korita rijeke Bosne u Ilijašu, dionica uzvodno od ušća Gnionice - 1132-1-3-54-3-40/18

Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki radova - Uspostava monitoringa podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u FBiH - 1132-1-3-62-3-49/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Kalibracija analitičke i mjerne opreme u Sektoru Laboratorija za vode - 2 LOT-a: LOT 2 Kalibracija analitičke i mjerne opreme u Laboratoriji za vode - 1132-1-2-34-3-32/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Kalibracija analitičke i mjerne opreme u Sektoru Laboratorija za vode - 2 LOT-a: LOT 1 Kalibracija analitičkih i tehničkih vaga - 1132-1-2-34-3-32/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Potrošni materijal za instrumente Shimadzu u Laboratoriji za vode - 1132-1-1-47-3-37/18

Odluka o poništenju za postupak javne nabavke roba - Nabavka hemikalija, mikrobioloških podloga i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 3 LOT-a: LOT 3 Standardi za kalibraciju i provjeru - 1132-1-1-36-3-34/18

Odluka o poništenju postupaka javne nabavke roba - Nabavka hemikalija, mikrobioloških podloga i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 3 LOT-a: LOT 2 Mikrobiološke podloge - 1132-1-1-36-3-34/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka hemikalija, mikrobioloških podloga i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 3 LOT-a - LOT 1 Hemikalije - 1132-1-1-36-3-34/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Elaborat povećanja proticajnog profila rijeke Save ispod mosta u Šamcu - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-2-43-3-36/18 Ispravka obavještenja 1132-1-2-43-8-44/18

Odluka o poništenju postupaka javne nabavke - Nabavka potrošnog materijala i laboratorijskog posuđa za Laboratoriji za vode - 3 LOT-a: LOT 3 Laboratorijsko posuđe - 1132-1-1-35-3-33/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka potrošnog materijala i laboratorijskog posuđa za Laboratoriji za vode - 3 LOT-a: LOT 2 Potrošni materijal za hromatografiju - 1132-1-1-35-3-33/18

Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba pod nazivom - Nabavka potrošnog materijala i laboratorijskog posuđa za Laboratoriji za vode - 3 LOT-a: LOT 1 Potrošni materijal za laboratoriju - 1132-1-1-35-3-33/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Bosne na potezu od mosta u Svrakama uzvodno u dužini od 1.500 metara, općina Vogošća - 1132-1-2-37-3-35/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Bosne na potezu od restorana Dijana do mosta za naselje Kadarići, općina Ilijaš - 1132-1-2-33-3-31/18

Odluka o poništenju postupaka javne nabavki usluga - Ažuriranje biotičke tipologije, granica ekoregiona i subekoregiona, referentnih uslova i bioloških parametara za ocjenu stanja voda - 1132-1-2-31-3-29/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Zaštita obale rijeke Usore u naselju Kalošević (lokacije 4 i 6), općina Tešanj - 1132-1-3-32-3-30/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Usluge održavanja WEB portala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Izrada studije procjene tereta zagađenja vodnih resursa koja potiču sa deponija na vodnom području rijeke Save u FBiH - 1132-1-2-20-3-22/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Izgradnja parapetnog zida na lijevoj obali rijeke Bosne u Maglaju - 1132-1-3-30-3-28/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u FBiH - 1132-1-2-28-3-26/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Inoviranje hidrološke studije rijeka Bosne i Drine za period 1960-2016 - 1132-1-2-26-3-24/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima, dionica na lijevoj obali od P23 do P24, dužine cca 50 m - 1132-1-3-27-3-25/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje rijeke Spreče u Gračanici, dionica od PP37 uzvodno - 1132-1-3-29-3-27/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka GPS uređaja - 1132-1-1-19-3-21/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Svrake u Vogošći, dionica od P12 do P21, dužine 210 metara - 1132-1-3-17-3-19/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Hidrometrijska mjerenja na vodnom području rijeke Save u FBiH (4 serije) 2018-2020 - 1132-1-2-18-3-20/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu, dionica od P21 do P26, dužine cca 190 m - 1132-1-3-16-3-18/18

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Hitna intervencija na sanaciji uređenog korita rijeke Unac u urbanom dijelu općine Drvar - 1132-1-3-15-3-17/18

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki usluga pod nazivom:

"Usluge opravke i održavanja vozila" 2 LOTA
LOT 1 - "Usluge opravke i održavanja vozila merke Škoda"
LOT 2 - "Usluge opravke i održavanja vozila merke Volkswagen"

Obavještenje o nabavci broj: 1132-7-2-5-3-3/18


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Hitna intervencija na projektu Uređenje korita rijeke Tinje u općini Srebrenik

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu: Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju na području općine Novi Grad - 1132-7-2-196-3-165/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Održavanje Informacionog sistema voda u Agenciji (2018-2020)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u FBiH (2018-2020) - tehničko održavanje sistema proizvođača SIAP&MICROS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga pod nazivom - Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u FBiH (2018-2020) - tehničko održavanje sistema proizvođača OTT Hydrometrie

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga pod nazivom - Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u FBiH (2018-2020) - tehničko održavanje sistema proizvođača SEBA Hydrometrie. Korišteni postupak za gore navedeni predmet javne nabavke je: Pregovarački postupak bez objave obavještenja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Vanjsko uređenje i izrada skladišnog prostora u krugu zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine - 1132-1-3-176-3-146/17

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova pod nazivom - Izgradnja obaloutvrde desne obale rijeke Une u naselju Pokoj u Bihaću, dionica od P1 do P9, dužine cca 250 m

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju na području općine Novi Grad - 1132-1-3-146-3-122/17 - Ispravka obavještenja 1132-1-3-146-8-127/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Dodatne usluge na sanaciji elektroopreme u objektima CS Zorice I i Zorice II

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka računarske opreme - 1132-7-1-167-3-143/17 - Ispravka obavještenja 1132-7-1-167-8-151/17

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova - Hitna intervencija na sanaciji uređenog korita rijeke Unac u urbanom dijelu općine Drvar - 1132-1-3-168-3-144/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba pod nazivom - Nabavka vodomjernih stanica - 1132-7-1-169-3-145/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat uređenja korita rijeke Une u naselju Drenova Glavica, općina Bosanska Krupa - 1132-1-2-166-3-141/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Spreče u općini Gračanica - 1132-1-3-145-3-121/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Sistematski pregled radnika - Korišteni postupak za gore navedeni predmet javne nabavke je: Neprioritetne usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Snimanje objekata za zaštitu od voda uz rijeku Savu (nasipi, CS, COP) DRON - 1132-1-2-152-3-128/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga pod nazivom - Izrada Studije hidromorfoloških pritisaka i procjene njihovog uticaja na vodotoke, poboljšanje hidromorfoloških karakteristika te poboljšanje režima protoka i uspostavljanje ekološki prihvatljivog proticaja - 1132-1-2-148-3-124/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Usore u cilju zaštite izvorišta vode za piće Alibegovci - 1132-1-3-147-3-123/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Inoviranje hidrološke studije rijeke Une od 1960-2016. godine - 1132-1-2-143-3-119/17

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za postupak javnih nabavki radova - Vanjsko uređenje i izrada skladišnog prostora u krugu zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine - 1132-1-3-125-3-106/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Izgradnja parapetnog zida na lijevoj obali rijeke Bosne u Maglaju - 1132-1-3-127-3-108/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu, dionica od P17 do P18, dužine cca 50 m - 1132-1-3-142-3-118/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat regulacije rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu do ušća u rijeku Bosnu, općina Ilidža, dužine oko 1.300 metara - 1132-1-2-126-3-107/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Tinje u općini Srebrenik - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-3-123-3-104/17 - Isprav. obavještenja 1132-1-3-123-8-120/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija obale rijeke Bosne u naselju Omećak, općina Zavidovići - 1132-1-3-128-3-109/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Studija transporta riječnog sedimenta-pilot projekat donji tok rijeke Bosne - 1132-1-2-122-3-103/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Vanjsko uređenje i izrada skladišnog prostora u krugu Centra odbrane od poplava Orašje - 1132-1-3-138-3-114/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija pristupnog puta uz savski nasip na dionici od km 13+500 do km 17+300, Odžačka Posavina - 1132-1-3-121-3-102/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Unapređenje sistema tehničke zaštite objekata odbrane od poplava sa uvezivanjem u informacioni sistem voda - 1132-1-1-124-3-105/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka Automatskog tečnog hemijskog analizatora - 1132-1-1-116-3-99/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Interventno čišćenje korita rijeke Spreče u naselju Sižje u općini Lukavac - 1132-1-3-96-3-82/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Obavezno i kasko osiguranje vozila - 1132-7-2-112-3-95/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Sanacija elektroopreme u objektima CS Zorice I i Zorice II - 1132-1-2-117-3-100/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Spreče u općini Doboj Istok - 1132-1-3-100-3-87/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Izgradnja zaštitnog parapetnog zida od poplava na desnoj obali Sane uzvodno od lokacije „Gerzovo" u Sanskom Mostu - 1132-1-3-98-3-85/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija obala rijeke Sanice u općini Ključ - 1132-1-3-110-3-93/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Sanacija i remont pumpe P2 u objektu CS Zorice II - 1132-1-2-113-3-96/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Krivaje u Olovu u naselju Solun, dionica uzvodno od drumskog mosta - 1132-1-3-99-3-86/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka i ugradnja napa za odvođenje otrovnih isparenja sa analitičkih instrumenata u Laboratoriji za vode AVP Sava - 1132-1-1-115-3-98/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Sigurnost mreže i backup/zaštita podataka - 1132-1-1-114-3-97/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Zavidovićima, dionica nizvodno od novog mosta - 1132-1-3-96-3-82/17

Odluka o poništenju postupak javnih nabavki radova - Izgradnja parapetnog zida na lijevoj obali rijeke Bosne u Maglaju - 1132-1-3-86-3-73/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba pod nazivom: "Nabavka motornog putničkog vozila" - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-97-3-83/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Zavidovićima, dionica nizvodno od novog mosta - 1132-1-3-70-3-56/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija obale Malog Plivskog Jezera u Jajcu - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-3-88-3-75/17 - Ispravka obavještenja: 1132-1-3-88-8-84/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka standarda za kontrolu kvaliteta - 1132-1-1-81-3-66/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Tehnička podrška uspostavi platforme u cilju prognoze poplava u slivu rijeke Save FFWS (projekat WBIF i Savske komisije) - obezbjeđenje internet usluga - 1132-7-2-93-3-78/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Validacija instrumenata Agilent (AAS/GFA, GC/MS i GC/ECD) i servis instrumenata Agilent - 1132-1-2-82-3-67/17

Odluka o izboru Sanacija objekta gravitacionog ispusta Tolisa - 1132-1-3-87-3-74/17

Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija brane i uređenje obala rijeke Sane u MZ Zgon-Crljeni, općina Ključ - 1132-1-3-61-3-46/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Uspostava centralnog informacionog sistema voda za praćenje realizacije SUV-a (zajednička nabavka sa AVP Jadransko more i Fond za zaštitu okoliša) - 1132-1-2-85-3-72/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija brane i uređenje obala rijeke Sane u MZ Zgon-Crljeni, općina Ključ - 1132-1-3-61-3-46/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Servisiranje, validacija i nabavka dijelova AMA 254 analizatora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Dodatni radovi na izgradnji novog objekta COP-a u Orašju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Bosne, nizvodno od Partizanskog mosta u općini Novi Grad Sarajevo, dužine cca 1.800 m - 1132-1-3-68-3-54/17

Uređenje korita rijeke Vrbas u naselju Vrbanja, općina Bugojno - 1132-1-3-69-3-55/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Hidrometrijska mjerenja na vodnom području rijeke Save u FBiH (4 serije) - 1132-1-2-62-3-48/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija desne obale rijeke Usore u naselju Jelah, općina Tešanj - 1132-1-3-56-3-44/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju, dionica od P15a do P18, dužine cca 100 m - 1132-1-3-57-3-45/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Izgradnja obaloutvrde desne obale rijeke Bosne u naselju Mulići, općina Visoko - 1132-1-3-55-3-43/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Svrake, općina Vogošća - 1132-1-3-54-3-42/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Inoviranje glavnog projekta izgradnje crpne stanice Vidovice - 1132-1-2-42-3-38/17

• Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka potrošnog materijala i laboratorijskog posuđa za Laboratoriju za vode

LOT 1 - "Potrošni materijal"
LOT 2 - "Potrošni materijal za hromatografiju"
LOT 3 - "Potrošni dijelovi za postojeći aparat za ultračistu vodu - SG"
LOT 4 - "Laboratorijsko posuđe"

Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-37-3-34/17

Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: Uređenje lijeve obale Drine u Ustikolini, dionica od naselja Modrani do ušća Kosovske rijeke, dužine cca 800 m - 1132-1-2-28-3-24/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Validacija instrumenata Shimadzu (AA-6300, GC-2010; LC-20AT) i servis instrumenata Shimadzu

• Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupake javnih nabavki usluga - Kalibracija analitičke i mjerne opreme u Sektoru Laboratorija za vode

- LOT 1: "Kalibracija analitičkih i tehničkih vaga"
- LOT 2: "Kalibracija analitičke i mjerne opreme u Laboratoriji za vode"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Elektronska oprema (geodetski aparati) - 1132-1-1-46-3-41/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Potrošni materijal za instrumente Agilent - 1132-1-1-32-3-28/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Hidrografsko snimanje korita rijeke Save na području Srednje Posavine - 1132-1-2-43-3-39/17

Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki roba - Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Sektoru Laboratorija za vode - LOT 2 - "Standardi za kontrolu kvaliteta - 1132-1-1-38-3-35/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Sektoru Laboratorija za vode - LOT 1 - "Hemikalije" - 1132-1-1-38-3-35/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Potrošni materijal za instrumente Shimadzu - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-33-3-29/17 - Ispravka obavještenja 1132-1-1-33-8-30/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Idejni projekat formiranja retenzije Svilaj - 1132-1-2-39-3-36/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu, dionica od P13 do P17, dužine cca 190 m - 1132-1-3-36-3-33/17

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za postupak javnih nabavki usluga - Validacija instrumenata Agilent (AAS/GFA, GC/MS, GC/ECD) i servis instrumenata Agilent

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka i isporuka specijalnih plinova - 1132-1-1-34-3-31/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Usluge održavanje web portala Agencije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u FBiH - 1132-1-2-35-3-32/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: ˝Uređenje korita rijeke Spreče u Gračanici, dionica od mosta na željezničkoj pruzi Tuzla-Doboj (Miričina) do općine Lukavac (Berkovica), dužine cca 3,5 km˝ - 1132-1-2-26-3-22/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: ˝Uređenje lijeve obale Drine u Ustikolini, dionica od naselja Modrani do ušća Kosovske rijeke, dužine cca 800 m˝ - 1132-1-2-28-3-24/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: ˝Uređenje korita rijeke Spreče u Gračanici, dionica od Salakuše (Donja Orahovica) do mosta na željezničkoj pruzi Tuzla-Doboj (Miričina), dužine cca 3,6 km˝ - 1132-1-2-31-3-27/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: "Uređenja lijeve obale rijeke Bosne u Maglaju, dionica Gradski most- Željeznički (Vatreni) most" - 1132-1-2-27-3-23/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: ˝Uređenje korita rijeke Bosne u Ilijašu, dionica od ušća Gnionice do restorana Dijana, dužine cca 500 m˝ - 1132-1-2-29-3-25/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: "Uređenja obala rijeke Sane na dionici Gradski most - Sklop u dužini cca 1000 m u Ključu" - 1132-1-2-30-3-26/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: ˝Uređenje korita rijeke Bosne u Žepču na tri dionice, ukupne dužine 1.800 m˝ - 1132-1-2-25-3-21/17

Odluka o poništenju postupaka javnih nabavku usluga - Hidrometrijska mjerenja na vodnom području rijeke Save u FBiH (4 serije) - 1132-1-2-20-3-18/17

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga - Servisiranje, validacija i nabavka dijelova AMA 254 analizatora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka mašina za punjenje vreča - 1132-1-1-22-3-20/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Hidrografsko snimanje i kontrola kvaliteta sedimenta akumulacije Hazna u Gradačcu - 1132-1-2-7-3-8/17

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluge - Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu (period 2017.-2020. godina) - 1132-1-2-141-3-90/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje obala i korita rijeke Sane na lokacijama Humići, Kraljevci, Mehmedagići i Ruđenci u općini Ključ - 1132-1-3-129-3-83/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka i isporuka goriva - 1132-7-1-1-3-1/17

Obavještenje o davanju u zakup dijela zemljišne čestice u javnom vodnom dobru uz rijeku Krivaju označene kao k.č. 1695/5 u K.O. Zavidovići općina Zavidovići

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Dodatni radovi na sanaciji odvodnog kanala u objektu CS Tolisa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - MONITORING VODA Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u FBiH (period 2017.godina) - Hidro-meteorološke stanice proizvođača SEBA, Njemačka, na području slivova rijeka Vrbas, Bosna Drina, neposredni sliv rijeke Save (u Federaciji BiH)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - MONITORING VODA Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u FBiH (period 2017.godina) - Hidro-meteorološke stanice proizvođača OTT, Njemačka, na području slivova rijeka Une, Sane, Korane i Gline (u Federaciji BiH)

Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki usluga - Hidrografsko snimanje i kontrola kvaliteta sedimenta akumulacije Hazna u Gradačcu - 1132-1-2-135-3-88/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta CS Đurići - Vučilovac na području Brčko distrikta - 1132-1-3-127-3-80/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu (period 2017.-2020. godina) - 1132-1-2-141-3-90/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka mašine za pranje laboratorijskog posuđa - 1132-1-1-120-8-77/16

Obavještenje o davanju u zakup dijela zemljišne čestice u javnom vodnom dobru uz rijeku Usoru označene kao k.č. 492/3 u K.O. Tešanjka općine Usora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Dodatni radovi na projektu Uređenje korita rijeke Usore u Tešnju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Dodatni radovi na projektu Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Ljubinići, općina Ilijaš

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka jednog kombi motornog putničkog vozila - 1132-1-1-122-8-78/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija pristupnog puta uz savski nasip na dionici od km 1+600 do km 2+800, Odžačka posavina - 1132-7-3-123-3-79/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka računarske opreme za 2016. godinu - 1132-7-1-117-3-72/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluge - Sistematski pregled radnika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - "Plovna vozila" - metalni motorni čamac - 1132-7-1-116-3-71/16

Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki radova - Sanacija pristupnog puta uz savski nasip na dionici od km 1+600 do km 2+800, Odžačka posavina - 1132-7-3-107-3-66/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Sanacija odvodnog kanala u objektu CS Tolisa - 1132-7-3-106-3-65/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala - 1132-1-1-101-3-61/16

• Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka hemikalija, potrošnog materijala za laboratoriju, laboratorijskog posuđa i standarda za kalibraciju i provjeru" 3 LOT-a - 1132-1-1-91-3-55/16

- 60-626-16/16 - LOT 1 i LOT 2
- 60-626-17/16 - LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluge - Nadzor za radove Rekonstrukcije bosanskog odbrambenog nasipa na poplavnom području Odžačka Posavina, dionica km 0+000-km 1+250 - 1132-7-2-92-3-57/16

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki za postupak nabavki roba - Mašina za pranje laboratorijskog posuđa" LOT-2 - 1132-1-1-89-3-53/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Sistem za uparavanje/koncentrisanje uzoraka (Azotni evaporator) LOT – 1 - 1132-1-1-89-3-53/16

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za postupak nabavki radova - Izgradnja novog objekta COP-a u Orašju - 1132-1-3-90-3-56/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Sane u Sanskom Mostu, dionica od ušća Blihe do gradskog mosta - 1132-1-3-79-3-50/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka potrošnog materijala za postojeće instrumente firme Shimadzu - 1132-1-1-76-3-48/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Rekonstrukcija bosanskog odbrambenog nasipa na poplavnom području Odžačka Posavina, dionica km 0+000-km 1+250 - Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-3-80-3-51/16 - Ispravka obavješetenja: 1132-1-3-80-8-54/16

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Usore u Tešnju - 1132-1-3-84-3-52/16

Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke radova - Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Ljubinići, općina Ilijaš - 1132-1-3-40-3-23/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Strateška procjena uticaja Plana upravljanja vodnog područja rijeke Save na teritoriji FBiH na okoliš - 1132-1-2-61-3-39/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Prikupljanje, sistematizacija i unošenje podataka u ISV - Popuna prostorne baze podataka AVP Sava - 1132-7-2-62-3-40/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Dodatni radovi na potpunom remontu pumpi na objektu CS Svilaj, općina Odžak

Odluka o poništenju i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Ljubinići, općina Ilijaš - 1132-1-3-40-3-23/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Sane u naselju Dubočani, općina Ključ - 1132-1-3-53-3-36/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Potrošni materijal za instrumente Agilent - 1132-1-1-46-3-29/16

Odluka o poništenju i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Ljubinići, općina Ilijaš - 1132-1-3-40-3-23/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Une u naselju Pokoj - dionica od km 0+032,62 do km 0+236,15, općina Bihać - 1132-1-3-50-3-35/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Spreče, dionica od mosta za Kakmuž do Salakuše (Donja Orahovica), dužine cca 5,0 km - 1132-1-2-48-3-32/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova Glavni projekat - Izgradnja obaloutvrde desne obale rijeke Une u naselju Pokoj, grad Bihać, dužine cca 630m - 1132-1-2-49-3-33/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Servisiranje i validacija instrumenata firme Shimadzu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Dorada i održavanje finansijskih računarskih programa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju - 1132-1-3-43-3-26/16

Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki roba - Potrošni materijal za instrumente Shimadzu - 1132-1-1-45-3-28/16

Odluka o poništenju i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Ljubinići, općina Ilijaš - 1132-1-3-40-3-23/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u centralnom dijelu grada kod gradskog mosta u Maglaju - 1132-1-3-44-3-27/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Vrbas, dionica uzvodno od P13, općina Gornji Vakuf - 1132-1-3-42-3-25/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u FBiH - 1132-1-2-37-3-19/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Spreče u Lukavcu - 1132-1-3-39-3-22/16

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga - Izrada glavnog projekta Uređenje korita rijeke Spreče, dionica od mosta za Kakmuž do Salakuše (Donja Orahovica), dužine cca 5,0 km - 1132-1-2-36-3-16/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Ljubinići, općina Ilijaš - 1132-1-3-40-3-23/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - "Plovna vozila" - metalni motorni čamac - 1132-7-1-126-3-92/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Izrada glavnog projekta "Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom nizvodno od gradskog mosta, dužine cca 1,8 km" - 1132-1-2-33-3-13/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku usluga - „Održavanje web portala Agencije - 2016"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Izrada glavnog projekta "Uređenje desne obale rijeke Bosne od pješačkog mosta na Kamberovića polju do Energopetrolove pumpe, dužine cca 500" - 1132-1-2-34-3-14/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Izrada glavnog projekta "Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju, dionica nizvodno od Cementarinog mosta, dužine cca 1,2 km" - 1132-1-2-35-3-15/16

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova: Uređenje korita rijeke Vrbas, dionica uzvodno od P13, općina Gornji Vakuf - 1132-1-3-38-4-21/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - "Pružanje savjetodavnih usluga i usluga zastupanja Agencije koje se tiču građevinskog prava i upravno-pravnih postupaka"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Dodatni radovi Mulići Visoko

Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki roba - Plovna vozila - metalni motorni čamac - 1132-7-1-126-3-92/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u FBiH - Hidro-meteorološke stanice proizvođača SIAP+MICROS Italija (period 2016. godina) - Postupak je proveden uz primjenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Dodatni radovi na projektu Uređenje korita rijeke Vrbas u Donjem Vakufu - Postupak je proveden uz primjenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Radovi odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima na poplavnom području Srednje Posavine - 1132-1-3-177-3-113/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke radova - Vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu FBiH na poplavnom području Odžačke Posavine - 1132-1-3-176-3-112/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga - Monitoring voda - Održavanje sistema automatskih hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH (period 2016. godina) – Hidro-meteorološke stanice proizvođača SEBA, Njemačka, na području slivova rijeka Vrbas, Bosna, Drina, Una i neposredni sliv rijeke Save (u Federaciji BiH)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga - MONITORING VODA - Održavanje sistema automatskih hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH (period 2016. godina) - Hidro-meteorološke stanice proizvođača OTT, Njemačka, na području slivova rijeka Une, Sane, Korane, Gline i Bosne (u Federaciji BiH)", broj: 10-1177-14/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga - Održavanje Informacionog sistema Agencije za 2016. godinu, broj: 10-1163-14/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga - Tehnička zaštita odbrane sistema od poplava - 1132-7-2-166-3-108/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu (period 2016. godina) - 1132-7-2-164-3-106/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Čišćenje korita rijeke Sanice u općini Ključ - 1132-7-3-168-3-110/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki radova - Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta CS Đurići - Vučilovac na području Brčko distrikta (period 2016. godina) - 1132-7-2-165-3-107/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki usluga - Predviđanje poplava u realnom vremenu na vodnom području rijeke Save u FBiH - 1132-1-2-163-3-105/15

Odluka o poništenju postupaka javnih nabavki radova - Uređenje desne obale rijeke Une u Bihaću - 1132-1-3-21-3-25/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javnih nabavki roba - Nabavka vodomjernih stanica - 1132-1-1-147-3-102/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupk javne nabavke roba - Nabavka računarske opreme - 1132-7-1-129-3-96/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Čišćenje korita rijeke Bosne na ušćima Ciganskog potoka, Starinske rijeke i potoka Baretnjak u Topčić polju, grad Zenica - 1132-7-3-146-3-101/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Uređenje korita rijeke Bosne u sarajevskom polju, dionica od P127 – P133, općina Ilidža - 1132-1-3-128-3-94/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupk javne nabavke usluga - Hidrografsko snimanje rijeke Save i Bosne - 1132-1-2-127-3-93/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupk javne nabavke roba - Plovna vozila - metalni motorni čamac - 1132-7-1-126-3-92/15

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga - Štampanje časopisa Voda i Mi - 1132-7-2-29-3-27/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupk javne nabavke roba - Dva motorna putnicka vozila - LOT 1 - 1132-1-1-70-3-49/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupk javne nabavke roba - Dva motorna putnička vozila LOT 2 - 1132-1-1-70-3-49/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupk javne nabavke roba - LOT 1 - Kancelarijski materijal - 1132-1-1-75-3-54/15

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke roba - LOT 2 - Sredstva za održavanje čistoće - 1132-1-1-75-3-54/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak javne nabavke usluga - Izrada i održavanje finansijskih softverskih programa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - Održavanje WEB portala Agencije za vodno područje rijeke Save

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - Unos podataka u ISV – popuna prostorne baze podataka AVP Sava – sliv rijeke Vrbas u FBiH - 1132-7-2-11-3-16/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Uređenje korita rijeke Bosne u Žepću - 1132-7-3-32-3-30/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Uređenje korita rijeke Bosne (produbljavanje korita) u Nemili, dionica nizvodno od praga - 1132-7-3-33-3-29/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Zaštita i uređenje desne obale rijeke Une (kamena obaloutvrda) u gradskoj zoni Bihaća - 1132-1-3-21-3-25/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Uređenje korita rijeke Bosne (kamena obaloutvrda) u naselju Kadarići, općina Ilijaš - 1132-1-3-31-3-28/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - Glavni projekat uređenja dijela rijeke Spreče na području općine Doboj Istok - 1132-7-2-44-3-36/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Uređenje korita rijeke Usore na lokaciji nizvodno od mosta Lejle Mulalić u Jelahu, općina Tešanj - 1132-7-3-46-3-37/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Hitna intervencija desne obale rijeke Bosne u naselju Mulići, općina Visoko - 1132-1-3-79-3-55/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Izgradnja obaloutvrde u industrijskoj zoni Žabljak, općina Usora - 1132-7-3-94-3-64/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Čišćenje rijeke Plive na lokalitetu Mlinice, općina Jajce - 1132-7-3-93-3-63/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Izgradnja obaloutvrde na rijeci Sani u naselju Gornji Dubočani u dužini od 400 m, općina Ključ - 1132-7-3-101-3-70/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Ukalanjanje naplavina iz korita rijeke Drine, općina Goražde - 1132-1-3-102-3-71/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Uređenje korita rijeke Bosne u naselju Svrake, dionica uzvodno od stacionaže 0+150, općina Vogošća - 1132-1-3-100-3-69/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Čišćenje rijeke Krivaje u naselju Ribnica Do, općina Zavidovići - 1132-7-3-112-3-78/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Uklanjanje nanosa iz korita rijeke Une, lokacija Repušina - rukavac Gaz, općina Bihać - 1132-7-3-109-3-76/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Uređenje lijeve obale rijeke Krivaje, lokalitetet Luke-Ćunište u Olovu - 1132-7-3-108-3-75/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Uklanjanje naplavina iz korita rijeke Spreče na području općine Doboj Istok - 1132-7-3-113-3-81/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Izgradnja obaloutvrde dužine 25,0 m ispod mosta Maldih na Lijevoj obali Bosne u Kaknju - 1132-7-3-118-3-86/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Uređenje desne obale rijeke Vrbas (kamena obaloutvrda) u Jajcu nizvodno od ušća potoka Lučna - 1132-7-3-20-3-24/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - Glavni projekat Zaštita naselja Kiseljak od velikih voda rijeke Tinje, općina Srebrenik - 1132-7-1-117-3-84/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Uređenje desne obale rijeke Bosne (potporni betonski zid) nizvodno od ušća Zgošće u Kaknju - 1132-1-3-14-3-19/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Čišćenje rijeke Vrbas na kritičnim lokacijama u općini Gornji Vakuf - 1132-7-3-119-3-87/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Sanacija korita rijeke Krivaje u naselju Solun - 1132-7-3-110-3-77/15

Odluka o poništenju postupka nabavke - Hidrografsko snimanje rijeke Save i Bosne - 1132-7-3-97-3-66/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - Tehničko unapređenje sistema monitoringa - 1132-7-1-117-3-84/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - Hidrometrijska mjerenja na vodnom području rijeke Save u FBiH - 1132-7-2-104-3-73/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Sanacija armirano-betonskog zida na lokalitetu Pauk, općina Domaljevac-Šamac, Srednja Posavina - 1132-1-3-105-3-74/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba - Opremanje informacionog centra voda u AVP Sava Sarajevo - 1132-1-1-98-3-67/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Uređenje desne obale rijeke Save na lokalitetu Novi Grad, Odžak - 1132-7-3-103-3-72/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Sanacija oštećenja nasipa izazvanih radom divljih životinja, Odžačka Posavina - 1132-7-3-89-3-60/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Sanacija pristupnog puta uz savski nasip dionica Svilaj-Kadar, Odžačka Posavina - 1132-7-3-90-3-61/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Sanacija oštećenja na savskog odbrambenog nasipa u Kopanicama na km 11+000, općina Orašje - 1132-7-3-88-3-59/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Remont pumpi na objektu CS Svilaj - 1132-7-3-87-3-58/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Sanacija savskog odbrambenog nasipa na dionici od km 17+208 do km 17+409, Odžačka Posavina - 1132-7-3-92-3-62/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Sanacija oštećenja na savskom odbrambenom nasipu na lokalitetu Kopanice, Srednja Posavina - 1132-7-3-74-3-53/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - Hidraulička analiza uspora rijeke Krivaje na dionicu u gradu sa prijedlogom rješenja, općina Olovo - 1132-7-2-53-3-41/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Sanacija Donjeg obodnog kanala (DOK) - 1132-7-3-50-3-38/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Sanacija Gornjeg obodnog kanala (GOK) - 1132-7-3-51-3-39/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - Studija opravdanosti nastavka izgradnje CS Vidovice - 1132-7-2-54-3-42/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - Glavni projekat sanacije obodnog kanala Bosna-Bukovica - 1132-7-2-36-3-34/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - Izrada glavng projekat bosanskog nasipa dionica naselje Neteka - naselje Ada - 1132-7-2-37-3-35/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u FBiH - 1132-1-2-52-3-40/15

Uređenje korita rijeke Bosne (kamena obaloutvrda) uzvodno od "Drvenog mosta" Bilmišće u Zenici - Broj: 1132-1-3-68-3-47/15

Naziv predmeta nabavke: Uređenje korita rijeke Bosne u Maglaju - Broj: 1132-7-3-67-3-46/15

Naziv predmeta nabavke: Izrada Glavnog projekta: "Uređenje korita rijeke Spreče u Općini Gračanica, dionica Kraljevo polje do mosta za Karanovac" - Broj: 1132-7-2-9-3-8/15

Naziv predmeta nabavke: Glavni projekat uređenja obala i korita rijeke Sanica u naselju Sanica, općina Ključ - Broj: 1132-7-2-65-3-45/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga "Uređenje korita rijeke Spreče u općini Gračanica, dionica uzvodno od ušća rijeke Sokoluše"

Odluka o poništenju postupka broj: 1132-1-3-12-3-17/15, naziv predmeta nabavke: Uređenje korita rijeke Bosne (kamena obaloutvrda) uzvodno od "Drvenog mosta" Bilimišće u Zenici

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova: "Uređenje rijeke Krivaje (obaloutvrda od betonskih prizmi) nizvodno od kolskog mosta, općina Zavidovići"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova „Uređenje desne obale rijeke Bosne nizvodno od ušća Zgošće u Kaknju". Obavještenje o nabavci br.:1132-1-3-14-3-19/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova „Uređenje rijeke Vrbas (regulacija) u Gornjem Vakufu uzvodno od regulisanog dijela do Mašinskog parka". Obavještenje o nabavci br.:1132-1-3-13-3-18/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova „Uređenje lijeve obale rijeke Une (kamena obaloutvrda) u naselju Bužimkići, opština Bosanska Krupa". Obavještenje o nabavci br.:1132-7-3-19-3-23/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga izrade Glavnog projekta: "Regulacija korita rijeke Tinje dionica most za Ljenobud- džamija na Bjelavama, općina Srebrenik"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga izrade Glavnog projekta: "Regulacija rijeke Tinje od Koprića mosta do ušća Faćkinog potoka, općina Srebrenik"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga „Obavezno i kasko osiguranje vozila Agencije za 2015. i 2016. godinu"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku: „Glavni projekat Regulacija rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu do ušća u rijeku Bosnu, dužina 1300 m, opština Ilidža" – za dokument „ODLUKA"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku: „Glavni projekat Regulacija rijeke Spreče na potezu od ušća rijeke Sokoluše u rijeku Spreču do mosta za Karanovac, općina Gračanica" – za dokument „ODLUKA – SPREČA"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku: „Glavni projekat Zaštita naselja Kiseljak od velikih voda rijeke Tinje, općina Srebrenik" – za dokument „ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA"