Operativni plan AVP Sava u slucaju vandrednih i incidentnih zagadjenja

U skladu sa članom 156. stav 1. tačka 6. Zakona o Vodama FBiH (Službene novine FBiH, broj 70/06) i Pravilnika o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu (Službene novine FBiH, broj 71/09), te na temelju člana 47. Statuta Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo donio je ˝Operativni plan mjera Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja˝

Operativni plan AVP Sava u slučaju
vandrednih i incidentnih zagađenja
(Preuzmite PDF dokument)


Prilikom zagađenja voda važna je hitna dojava, kako bi se što prije krenulo sa intervencijom i sanacijom.

Zato su brojevi Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu stalno otvoreni za takve pozive.

Agenciju možete pozvati na broj 033 590 863, 062 467 518 (Nezafeta Sejdić, rukovodilac Sektora laboratorije za vode-koordinator za incidentna zagađenja) 061 346 972 (Suad Golubić) i 061 323 298 (Emir Mujić).