OGLAS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

«Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo
Ul. Hamdije Čemerlića br. 39 a
raspisuje
O G L A S
ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

1.    Mlađi stručni saradnik za javne nabavke ................................................ 1 izvršilac
Pored opštih uslovi kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:
                VII stepen – VSS
                  Pravni fakultet odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koji se  
                  vrednuje sa najmanje 240 ECST bodova) pravne struke
                  Poznavanje rada na računaru,
                  6 mjeseci radnog staža na poslovima javnih  nabavki

Kratak opis poslova radnog mjesta:
               Učestvuje u izradi tenderske dokumentacije; Učestvuje u izradi prijedloga akata koji su u  
              vezi sa postupcima javnih nabavki; Komunikacija sa ponuđačima; Ostali poslovi po nalogu  
             rukovodioca sektora; Ostali poslovi i zadaci po nalogu direktora.
Uz prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:
1.    Lična karta ili potvrda o prebivalištu;
2.    Diploma;
3.    Dokaz o poznavanju rada na računaru;
4.    Dokaz o potrebnom radnom stažu;
5.    Kratka biografija – CV sa adresom, kontakt telefonom i e-mail.

2.    Recepcioner .................................................................................................. 1 izvršilac
Pored opštih uslovi kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:
                IV stepen – SSS
                
Kratak opis posla radnog mjesta:
             Prijem i upućivanje stranaka koje dolaze u Agenciju; Prati ulazak i izlazak posjetilaca  
             u prostorije Agencije sa evidentiranjem i izdavanje ulaznice za posjetioce i
             upućivanje prema radnicima; Vrši  evidentiranje izalazak i dolazaka radnika u toku  
             radnog vremena i dolasku i izlasku sa posla; Vrši prijeme poziva sa telefonske  
             centrale i preusmjerava pozive prema radnicma; Obavlja druge poslove prema  
             nalozima rukovodioca sektora i  rukovodioca službe; Obavlja druge poslove po
             nalogu direktora Agencije.
             
Uz prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:
1.    Lična karta ili potvrda o prebivalištu;
2.    Diploma - svjedočanstvo;
3.    Kratka biografija – CV sa adresom, kontakt telefonom i e-mail.

Napomena:
Samo će izabrani kandidat biti u obavezi da u roku od tri dana od dana kada je odluka o prijemu u radni odnos konačna, dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdavstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.

Dokaz o poznavanju rada na računaru je uvjerenje/potvrda škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, bez obzira da li se nalazi u BiH ili van nje, odnosno fakulteta (o provjeri znanja, položenom ispitu tokom školovanja) kao i druga isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indexa i sl.), koja potvrđuje poznavanje rada na računaru, odnosno položene ispite u vezi rada na računaru.

Sve dokumente potrebno je priložiti u originalu ili fotokopiji ovjerenoj kod nadležnog organa.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

«Agencije za vodno područje rijeke Save»Sarajevo
Ul. Hamdije Čemerlića br. 39 a/IX
(sa naznakom «za oglas»)


Oglas ostaje otvore 8 dana od dana objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren do 30.04.2020. godine.