OGLAS - za popunu upražnjenih radnih mjesta

Na osnovu članova 4. stav 3. Pravilnika o radu «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 13/19) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta


«Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo

Ul. Hamdije Čemerlića br. 39 a

raspisuje

O G L A S

ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTAI. Viši stručni saradnik za realizaciju investicionih projekata .......... 1 izvršilac
Opšti uslovi:
15 godina života, i
Opšta zdravstvena sposobnost
Posebne uslove:
VII stepen - VSS
Građevinski fakultet hidro smjer/master građevinske struke, Tehnički fakulteti
odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa
najmanje 240 ECTS bodova) tehničke struke,
5 godine radnog iskustva u struci,
poznavanje rada na računaru,
vozač”B” kategorije

Kratak opis poslova radnog mjsta:
Obavlja složene poslove na realizaciji projekata a prema radnim zadacima u okviru sektora; Priprema plan aktivnosti realizacije projekata, prati sve faze realizacije od pripreme dokumentacije do primopredaje objekata; Priprema izvještaje po pojedinim projektima; Vodi sve aktivnosti na projektima koji se odnose na vodoprivredne objekte; Učestvuje u pripremi podloga u pripremi izrade podzakonskiha akata; Izrada stručnih mišljenja u postupku izdavanja vodnih akata; Učestvuje u aktivnostima radnih timova formiranih od strane direktora Agencije;Vodi brigu o edukaciji mlađih kadrova; Učestvuje u provođenju procedura javnih nabavki i prijedloga ugovora; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca sektora; Obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Uz prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:
1. Ovjerena foto kopija lične karte ili potvrde o prebivalištu;
2. Ovjerena foto kopija diplome;
3. Dokaz o radnom iskustvu u struci;
4. Dokaz o poznavanju rada na računaru;
5. Kratka biografija – CV sa adresom i kontakt telefonom.
Napomena:
Samo će izabrani kandidat biti u obavezi da u roku od tri dana od dana kada je odluka o prijemu u radni odnos konačna, dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdavstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.

Nakon probnog rada od šest mjeseci radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

II. Viši stručni saradnik Područnog ureda u Bihaću .......................... 1 izvršilac
Opšti uslovi:
15 godina života, i
Opšta zdravstvena sposobnost
Posebne uslove:
VII stepen – VSS
Građevinski fakultet hidro smjer/master građevinske struke, Tehnički fakulteti
/magistar (master) tehničkih nauka/ odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog
sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova) tehničke struke,
5 godina radnog iskustva u struci,
poznavanje rada na računaru,
vozač ”B” kategorije

Kratak opis poslova radnog mjesta:
Nadzor nad stanjem monitoring stanica na podslivu iz nadležnosti ureda, praćenje i prikupljanje podataka sa monitoring stanica i njihova sistematizacija i distribucija; Izrada stručnih mišljenja u postupku izdavanja vodnih akata; Po potrebi vodi upravni postupak; Prikupljanje i priprema odgovarajućih podataka za unos u ISV; Obavlja praćenje realizacije radova i usluga, kontrolu i ovjeru situacija, učešće u radu komisije za tehnički prijem radova, primopredaja izvršenih radova; Prikupljanje i obrada odgovarajućih podataka za potrebe izrade odgovarajućih planova vezanih za odgovarajuću sektorsku problematiku upravljanja vodama na slivu; Prati realizaciju radova koje finansira Agencija; Obavlja druge poslove po zahtjevu šefa ureda; Obavlja i druge poslove po nalogu direktora Agencije ili koordinatora.

Uz prijavu na oglas kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju:
1. Ovjerena foto kopija lične karte ili potvrde o prebivalištu;
2. Ovjerena foto kopija diplome;
3. Dokaz o radnom iskustvu;
4. Dokaz o poznavanju rada na računaru;
5. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole „B" kategorije;
6. Kratka biografija – CV sa adresom i kontakt telefonom.

Napomena:
Samo će izabrani kandidat biti u obavezi da u roku od tri dana od dana kada je odluka o prijemu u radni odnos konačna, dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdavstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta.

Nakon probnog rada od šest mjeseci radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu:

«Agencije za vodno područje rijeke Save»Sarajevo
Ul. Hamdije Čemerlića br. 39 a/IX
(sa naznakom «za oglas»)


Oglas ostaje otvore 8 dana od dana objavljivanja.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.