Odluka o visini posebnih vodnih naknada


Temeljem članka 171. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), na zajednički prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog ministarstva okoliša i turizma i uz prethodnu suglasnost Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 13. sjednici, održanoj u Sarajevu 13. lipnja 2007. godine, donosi

O D L U K U

O VISINI POSEBNIH VODNIH NAKNADA


I

Ovom odlukom utvrđuje se visina posebnih vodnih naknada za:
1. korištenje površinskih i podzemnih voda,
2. korištenje vode za proizvodnju električne energije,
3. zaštitu voda,
4. vađenje materijala iz vodotoka i
5. zaštitu od poplava.


II

Visina posebne vodne naknade za korištenje površinskih i podzemnih voda iznosi:
1. za zahvaćanje vode za javnu vodoopskrbu 0,01 KM po m3 zahvaćene vode,
2. za zahvaćanje vode i mineralne vode koja se koristi za flaširanje 2,00 KM po m3 zahvaćene vode,
3. za zahvaćanje vode za navodnjavanje 0,00 KM po m3 zahvaćene vode,
4. za zahvaćanje vode za uzgajanje ribe 0,00 KM po m3 zahvaćene vode,
5. za zahvaćanje vode za industrijske procese, uključujući i termoelektrane 0,03 KM po m3 zahvaćene vode,
6. za zahvaćanje vode za druge namjene 0,03 KM po m3 zahvaćene vode.


III

Visina posebne vodne naknade za korištenje vode za proizvodnju električne energije dobivene korištenjem hidroenergije iznosi 0,001 KM po kWh proizvedene energije.


IV

Visina posebne vodne naknade za zaštitu voda iznosi:
1. za prijevozna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate 2,00 KM po l ES (ekvivalentni stanovnik),
2. za ispuštanje otpadne vode 2,00 KM po l ES (ekvivalentni stanovnik) ispuštene vode,
3. za uzgoj ribe 0,05 KM po l kg proizvedene ribe,
4. za uporabu umjetnih gnojiva 0,005 KM po l kg proizvedenog ili uvezenog umjetnog gnojiva,
5. za upotrebu kemikalija za zaštitili bilja 0,075 KM po l kg proizvedene ili uvezene kemikalije za zaštitu bilja.


V

Visina posebne vodne naknade za vađenje materijala iz. vodotoka iznosi 1,50 KM po m3 izvađenog materijala iz vodotoka.


VI

Visina posebne vodne naknade za zaštitu od poplava iznosi:
1. 5,00 KM po l ha zaštićenog poljoprivrednog, šumskog zemljišta ili građevinskog zemljišta,
2. 0,10 KM po l m2 zaštićenog stambenog, poslovnog i drugog objekta.


VII

Način obračunavanja, postupak i rokove za obračunavanje i plaćanje, kao i kontrolu izmirivanja obveza temeljem posebnih vodnih naknada koju će vršiti Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine, mjerodavna vodna inspekcija i mjesno mjerodavna Agencija za vode, propisat će naputkom federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u suradnji sa federalnim ministrom financija.


VIII

Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o stopama odnosno iznosima posebnih vodoprivrednih naknada ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/98, 25/00, 2/02, 7/02, 6/03, 24/04 i 15/06).


IX

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a njena primjena počinje danom početka primjene Zakona o vodama.


V broj 376/07
13. lipnja/juna 2007. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, v.r.