OBAVJEŠTENJE za zakup dijela javnog vodnog dobra za dio k.č. 1972 K.O. Ljusina u općini Bosanska Krupa uz rijeku Unu


Na osnovu odredbi člana 11. Pravilnika o načinu i uvjetima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Službene novine Federacije BiH", broj: 26/09) u postupku ustanovljanja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra po podnesenom zahtjevu, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo daje sljedeće

O B A V J E Š T E N J E

1. Za zemljišnu česticu koja pripada javnom vodnom dobru uz rijeku Unu, označenu kao k.č. 1972 K.O. Ljusina u Općini Bosanska Krupa, upisana u zemljišnoknjižni izvadak broj 736 K.O. Ljusina, u vlasništvo Federacije BiH, podnesen je zahtjev za ustanovljenje prava na ograničeno korištenje javnog vodnog dobra. Zahtjev se odnosi na dio zemljišne čestice k.č. 1972 K.O. Ljusina (Naziv: Rijeka, Način korištenja: Rijeka, Površina: 28829 m2) u površini od 427 m2, koja bi se koristila u svrhu postavljanja privremenih objekata tipa „bungalovi" u periodu od 20 godina.

2. Osobe zainteresovane za ograničeno korištenje javnog vodnog dobra pod uslovima navedenim u tački 1. ovog obavještenja mogu u tu svrhu podnijeti zahtjev.

3. Rok za podnošenje zahtjeva zainteresovanih osoba je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

4. Zahtjevi se dostavljaju "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo na adresi ulica Hamdije Čemerlića broj 39a, 71120 Općina Novo Sarajevo, grad Sarajevo.